UD, Enheten för multilateralt utvecklingssamarbete vt 2015

advertisement
Praktikplats våren 2015
Enheten för multilateralt utvecklingssamarbete på Utrikesdepartementet söker nu
praktikanter för vårterminen 2015.
Enheten för multilateralt utvecklingssamarbete, UD-MU, ansvarar för Sveriges politik inom
multilateralt utvecklingssamarbete och humanitärt arbete. I ansvarsområdet ingår FN:s fonder och
program, FN:s ekonomiska, sociala och humanitära verksamhet, Världsbanken och regionala
utvecklingsbanker samt tematiska multilaterala utvecklingsfonder inom klimatområdet och global
hälsa. Enheten samordnar genomförandet av regeringens strategi för multilateralt
utvecklingssamarbete.
Enheten har ett 40-tal medarbetare och är uppdelad i fyra grupper:
Bankgruppen ansvarar bl.a. för Sveriges politik gentemot ett antal utvecklingsbanker, främst
Världsbankgruppen men även Afrikanska utvecklingsbanken och Asiatiska utvecklingsbanken.
FN-gruppen ansvarar för FN:s fonder, program och fackorgan, FN:s ekonomiska, sociala och
miljörelaterade verksamhet såsom UNDP, UNICEF, UNFPA.
HUM-gruppen ansvarar för politik och stöd främst genom FN:s större humanitära organisationer,
såsom WFP, UNHCR och UNRWA.
Klimatgruppen för globala miljö- och klimatfrågor ansvarar för utvecklingspolitiska aspekter av frågor
om hållbar utveckling, miljö och klimat t.ex. Globala miljöfaciliteten (GEF).
Enheten består vidare av personer som arbetar med särskilda uppdrag, såsom exempelvis
millennieutvecklingsmålen post- 2015, global hälsa och resultatfrågor inom de multilaterala
utvecklingsorganen.
Praktikanten kommer att arbeta nära handläggarna i respektive grupp och få en god inblick i Sveriges
arbete med multilaterala utvecklingsfrågor. Detta ger kunskaper i, och erfarenheter av de
arbetsuppgifter, rutiner och beslutsformer som förekommer inom Regeringskansliet.
Arbetsprocesser kan t.ex. vara regeringsbeslut, regeringskanslibeslut, underlag inför styrelsemöten,
underlag till politiska ledningen och arbete med kommunikationsfrågor.
Vi kan tyvärr inte ta emot praktikanter för kortare tid än 20 veckor.
Vi ser fram emot din ansökan. Den ska vara oss tillhanda senast den 5 oktober.
Villkor för att komma ifråga för praktikplats återfinns på Utrikesdepartementets hemsida.
www.ud.se/praktik
Några viktiga punkter på hemsidan återfinns nedan:
- Praktikant ska ha en huvudman från universitetet.
- Praktikperioden ska ingå i lärosätets ordinarie utbildningsprogram.
- Praktikperioden ska vara meriterande för akademiska poäng.
- Praktikant ska vara försäkrad genom egen försorg eller via lärosätet.
- Praktikant uppbär inte lön eller andra former av bidrag under praktikperioden.
- Uppsatsskrivande studenter tas ej emot som praktikanter då praktiken i sig ska utgöra ett
led i utbildningen.
***
Ansökan skickas till [email protected] alternativt till
Regeringskansliet
UD-MU
103 39 Stockholm
Till ansökningsbrevet bifogas CV och betygsutdrag. Vi vill också ha uppgift om du sökt till
andra enheter på UD eller våra utlandsmyndigheter.
Download