2016-05-09–10 Skanska Dagmar Gormsen

Skanskas arbete kring sociala krav i
upphandlingen
9 maj 2016, Dagmar Gormsen
Upplägg
− Drivkrafter
− Från förfrågningsunderlag till genomförande
− Val av upphandlingsmetod
− Framgångsfaktorer och fallgropar
− Tänk på vad ni vill uppnå
− Hur säkerställer man att det blir bra i slutet
− Att ställa sociala krav i kvalitetsupphandlingar är
lönsamt!
Skanska – en samhällsutvecklare
Byggverksamhet
Bostadsutveckling
Kommersiell
utveckling
Infrastrukturutveckling
Social hållbarhet – en samhällsfråga
− Arbetslöshet och utanförskap
− Demografiska utmaningar
− Skillnader i hälsa i städerna
− Flyktingsituation
− Nytt EU-direktiv för hållbar
offentlig upphandling
Upphandling som politiskt verktyg
Ardalan Shekarabi
”Regeringen ser offentlig upphandling som ett viktigt verktyg för att få in fler på arbetsmarknaden…”
Från samhällsengagemang till
samhällsinvesteringar
2016-05-12
Social hållbarhet – två aspekter
Utformning
Människor i samhället
Vivalla i Örebro
Arbetsmarknadsinsats
i Vivalla
Göteborg City Gate
Satsning på unga i
Göteborg City Gate
Kv. Skärvet i Växjö
Kv. Sjösättningen
i Malmö
8
Framtidspraktikanterna i Kv
Skärvet
TBD i Kv Sjösättningen
Framtids
praktikanter
TBD
Projekt med social hållbarhet
Skanska Sverige Q1 2016
Var i
Sverige
ligger
projekten?
24 projekt med social hållbarhet
• 6 partnering-projekt
• 11 egenutvecklade projekt
• 22 projekt med
arbetsmarknadsinsatser
1
5
14
2
2
Källa: Hållbar affärsutveckling
Från anbud till genomförande
1. Hur ser förfrågningsunderlaget ut, vad vill kunden?
2. Val av upphandlingsmetod relevant – leder till olika
mycket utrymme för projektet
3. Inför start:
−
−
−
Organisation och rollfördelning mellan byggprojekt och HR
Handledarutbildning, värdegrundsutbildning, introduktionsprogram
Ta med underentreprenörer när de upphandlas
4. Samarbetspartner kring arbetsmarknadssatsning och
dialog med beställare
5. Kontinuerlig avstämning
6. Investering och effekter
Vilka krav ser vi i upphandlingar
− Allmän beskrivning av CSR-arbete
− Antal praktikanter, antal visstidsanställningar i projektet
− Antalet sätts ibland i relation till kontraktssumma eller till
antal fast anställda yrkesarbetare
− Prioritering av målgrupp (unga, långtidsarbetslösa, boende
i närområdet, personer med funktionsnedsättningar,
nyanlända)
− Krav på samarbete med viss aktör eller
utbildningsanordnare
Kraven ställs både i lägsta-pris-upphandlingar och vid
utvärdering av kvalitetsparametrar
Karlstad kommun, upphandling skola
5. Social hänsyn vid upphandling - Arbetsmarknadssatsning - (5%)

Beskriv hur man tänker sig kunna ta emot arbetslösa i projektet och
utveckla arbetstillfällen och utbildningsformer utifrån ovan. Beskriv även
den organisation som ni har för att genomföra detta och hur
handledningen av dess kommer att ske. Beskriv även hur man
kommer att säkerställa detta hos samtliga entreprenörer i inom
projektet. (70%)

Redovisa hur stor volym man kan ta emot i projektet, dvs antal
arbetslösa personer som kan vara i praktik/arbete. Redovisa den delen
som en procentsats av det totala antalet personer som kommer vara på
arbetsplatsen i förhållande till antalet arbetstillfällen och
utbildningsformer. (30%)
Vi måste få med oss projekten!
Skanska:
Kundkrav:
Lärlingar
Högskolepraktikanter
Skanska-gymnasiet
Sommarjobbare
ILP
mm
Praktikanter
Visstidsanställda
Lärlingar
Byggprojekt
Anbud Tybblelundsskolan
Tidplan arbetsmarknadssatsningen
Tid:
Delprojekt:
Tybblelundsskolan
2016
Mars
Skanska
Praktikant 1
Praktikant 2
Praktikant 3
2016
April
2016
Maj
2016
Juni
1
1
1
2016
Semester
2016
Augusti
2016
September
2016
Oktober
1
1
1
2016
2016
November December
1
UE Mark
Praktikant 4
Praktikant 5
1
1
1
1
1
1
2017
Januari
2017
Februari
2017
Mars
2017
April
1
UE Vent
Praktikant 8
Praktikant 9
1
UE EL
Praktikant 10
Praktikant 11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
UE Målning
Praktikant 12
1
1
1
1
1
2017
Semester
2017
Augusti
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
2017
Juni
1
UE VS
Praktikant 6
Praktikant 7
Projektkontoret
Praktikant 13
Praktikant 14
Praktikant 15
2017
Maj
1
1
Att tänka på i upphandling
− Tydliga gemensamma mål och samverkan inom
kommunen
− Vad vill ni uppnå?
− Kvalitet leder ofta till kvantitet
− Hur säkerställer ni att det blir bra i slutet?
− Rätt upphandling ger förutsättning för dialog och
prioriteringar under projektets gång
− Ha nära kontakt
− Vad händer när det går fel?
− Seriösa aktörer gagnas av att utvärderas på kvalitet
− ÖBO investerade 1,2 miljoner kr
− Redan efter två år hade kommunen sparat 2,3 miljoner kr
Samhällsekonomisk analys okt
2015
50 23 3
50 Boendebyggare
har fått praktik
14 + 9 Boendebyggare
har gått vidare i någon
form av anställning
3 Boendebyggare har
gått till utbildning eller
validering
Fördelning av investeringen mellan
aktörer
Investering (kr)
Arbetsförmedlingen
ÖBO
Investering via projektet
1 000 000
200 000
2 300 000
Ackumulerade samhällseffekter
120 000 000
100 000 000
80 000 000
60 000 000
Försörjningskostnader och insatser
Produktionsvärde
40 000 000
20 000 000
0
1
-20 000 000
2
4
8
15
20
30
Kommunens uteblivna kostnader
Kommun
25 000 000
20 000 000
15 000 000
Kommun
10 000 000
5 000 000
0
1
2
4
8
15
20
30
Framgångsfaktorerna
− Kunnig och engagerad kund
− Satsning på kvalitet (kan mycket väl resultera även i
kvantitet!)
− Bra samarbetspartner för rekrytering av praktikanter
och löpande stöd, som uppföljning och språkstöd
Frågor och funderingar
− Hur arbetar vi entreprenörer bäst med er? Vad
behöver vi förstå bättre?
− Krav på anställning eller praktik, hur resonerar ni?
− Hur lång praktik?
Tack!