Svensk författningssamling

advertisement
Svensk författningssamling
Förordning
om ändring i förordningen (2010:1080) med
instruktion för Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida);
SFS 2015:378
Utkom från trycket
den 22 juni 2015
utfärdad den 11 juni 2015.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:1080) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida),
dels att 8 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 8 § ska utgå,
dels att 1– 5, 7, 9, 13 och 17 §§ ska ha följande lydelse.
1 § Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) har i uppgift
att stödja verksamhet som bidrar till att uppfylla målet för det internationella
biståndet, som en del i genomförandet av Sveriges politik för global utveckling.
2 § För att uppfylla det biståndspolitiska målet ska myndighetens verksamhet utgå från och genomsyras av
1. ett rättighetsperspektiv och fattiga människors perspektiv på utveckling,
2. ett integrerat miljö- och klimatperspektiv,
3. ett integrerat jämställdhetsperspektiv som inkluderar en analys av kvinnors och flickors respektive mäns och pojkars situation, och
4. ett integrerat konfliktperspektiv i utvecklingssamarbetet.
Vidare ska myndigheten i sin verksamhet
1. bidra till genomförande av regeringens internationella åtaganden för
biståndseffektivitet,
2. beakta vikten av offentliga institutioner som bygger på demokratiska
principer för långsiktigt hållbara resultat,
3. skapa utrymme för innovation kring bistånds- och samarbetsformer som
bidrar till global hållbarhet,
4. utgå från rättsstatens principer och vidta åtgärder för att motverka
oegentligheter och korruption,
5. komplettera och underlätta för andra finansiella resurser som bidrar till
fattigdomsbekämpning och en långsiktig utveckling som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar, och
6. tillvarata kunskap från såväl egeninitierade som externa utvärderingar
vid genomförande av utvecklingssamarbete.
1
SFS 2015:378
3 §1 Myndigheten ska dessutom
1. bistå regeringen med expertstöd, bedömning, analys, resultatredovisning
och annat underlag som är nödvändigt för regeringens utformning av
biståndspolitiken och för genomförande av det bilaterala och multilaterala
utvecklingssamarbetet, humanitära biståndet och EU-biståndet,
2. inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling,
3. bistå aktörer som bedriver uppföljning och utvärdering inom Sidas verksamhetsområde,
4. sammanställa och till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) och
OECD:s biståndskommitté (DAC) rapportera statistik enligt direktiv från
DAC,
5. verka för öppenhet och insyn i det internationella biståndet och i samarbetsländerna, aktivt och på elektronisk väg tillgängliggöra information om sin
verksamhet, samordna genomförandet av transparensgarantin i det svenska
biståndet, inklusive stödja övriga berörda aktörer i detta arbete samt ansvara
för informationstjänsten openaid.se,
6. vid myndighetens utbildningscentrum i Härnösand anordna utbildning
och kompetensutveckling för Sidas samarbetspartner inom utvecklingssamarbetet,
7. vara nationell kontaktpunkt för myndighetssamarbete (Twinning och
Technical Assistance Information Exchange, TAIEX) finansierat genom EU:s
biståndsbudget,
8. inom ramen för samarbete inom Östersjöregionen ansvara för delar av
samarbetet med Ryssland inom miljöområdet, genom att bl.a. bidra till finansiering av insatser i anslutning till investeringsprojekt genom internationella
finansiella institutioner (IFI), samt ansvara för samarbete inom området
demokrati och mänskliga rättigheter,
9. när det gäller vissa medel för anslagsposter under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd som regeringen eller Regeringskansliet beslutar om, för
Regeringskansliets räkning utföra vissa administrativa kontrollmoment vid
bidragshantering, praktiskt hantera utbetalningar, återbetalningar och återkrav
samt svara för en effektiv valutahantering,
10. inom sitt verksamhetsområde verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid
behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling, och
11. i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda
med verket om vilken rapportering som behövs.
4 §2 Myndigheten får
1. i mån av tillgång på medel besluta om och betala ut bidrag eller annan
finansiering till stöd för verksamhet i enlighet med 1 §,
2. ingå och säga upp avtal om närmare villkor för samarbetet med samarbetsländer (proceduravtal),
3. efter överenskommelse med en avtalsslutande part omfördela medel
mellan olika insatsavtal,
4. anpassa samarbetsavtal med länder så att de motsvarar en strategis giltighetsperiod,
1
2
2
Senaste lydelse 2012:871.
Senaste lydelse 2012:871.
5. ingå, förlänga och säga upp avtal enligt 6 och 7 som myndigheten har
rätt att besluta om, om avtalet inte kräver riksdagens eller utrikesnämndens
medverkan,
6. utnyttja möjligheter till samverkan med andra givarländer, EU samt
internationella och multilaterala organisationer, varvid myndigheten får låta
en samverkanspart svara för beredning, genomförande och uppföljning av
svenska biståndsinsatser om detta inte innefattar myndighetsutövning, samt
själv åta sig motsvarande uppgifter,
7. ingå, förlänga och säga upp avtal om bidrag eller annan finansiering till
stöd för verksamhet med andra stater, internationella och multilaterala organisationer, organisationer i det civila samhället samt andra relevanta aktörer
(insatsavtal) varvid avtalen ska innehålla bestämmelser som reglerar uppföljning, utvärdering och revision,
8. uppdra åt en utlandsmyndighet där Sverige bedriver bilateralt utvecklingssamarbete att på Sidas vägnar underteckna avtal,
9. överlämna åt en utlandsmyndighet där Sverige bedriver bilateralt
utvecklingssamarbete, eller åt en annan myndighet, att på Sidas vägnar
avgöra ärenden som inte behöver prövas av generaldirektören eller personalansvarsnämnden,
10. begära att en utlandsmyndighet där Sverige bedriver bilateralt utvecklingssamarbete ska vidta de åtgärder som följer av avtal mellan Sverige och
samarbetslandet i fråga eller som i övrigt faller inom Sidas behörighetsområde, och
11. begära att en utlandsmyndighet där Sverige bedriver bilateralt utvecklingssamarbete, eller där Sverige bidrar med humanitärt bistånd, lämnar sådan
information som behövs för Sidas verksamhet.
Om myndigheten planerar att ingå, ändra eller säga upp ett avtal enligt första stycket 6 eller ett insatsavtal enligt första stycket 7 som är av särskild betydelse för Sveriges förhållande till en annan stat eller till en internationell organisation, ska myndigheten så tidigt som möjligt informera Regeringskansliet
(Utrikesdepartementet).
Sida ska se till att ett beslut enligt första stycket 6 eller ett insatsavtal enligt
första stycket 7 om nya ekonomiska åtaganden i utländska fonder, bolag och
andra icke-statliga eller mellanstatliga institutioner som används för att kanalisera bistånd, är i enlighet med internationella normer och principer för
ansvarsfulla investeringar och inom sunda och tydliga bolagsstrukturer som
inte bidrar till skatteundandragande, penningtvätt eller finansiering av terrorism. Sida ska säkerställa att myndighetens verksamhet bedrivs i enlighet med
OECD:s riktlinjer för multinationella företag, principerna i FN:s Global Compact och FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter. Sida ska inte
medverka i ekonomiska åtaganden via intermediära jurisdiktioner som har
prövats inom ramen för OECD:s Global Forum Peer Review Process och som
då inte har godkänts i fas 1 eller som har bedömts som Partially Compliant
eller Non Compliant i fas 2.
En organisation som beviljas bidrag enligt första stycket 7 ska förpliktas att
på begäran ge Riksrevisionen tillfälle att granska hur bidrag används och
lämna de uppgifter som behövs för granskningen. Granskning av en verksamhet eller ett verksamhetsområde med ett annat land eller en mellanstatlig
organisation som huvudman ska göras enligt avtal.
I de länder där FN har enats om ett gemensamt landprogram ska insatsavtal
som ingås med FN enligt första stycket 7, med undantag för humanitära insat-
SFS 2015:378
3
SFS 2015:378
ser, endast förekomma inom ramen för dessa program. Om det finns särskilda
skäl får sådana insatsavtal förekomma i andra fall, efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).
5 § Sida ska inom sitt verksamhetsområde särskilt samverka med
1. statliga myndigheter och andra offentliga aktörer i syfte att inhämta och
tillvarata sakkunskap och förvaltningskompetens i genomförandet av internationellt utvecklingssamarbete, exempelvis genom tjänsteexport, och
2. andra aktörer, såsom organisationer i det civila samhället, näringslivet
och akademiska institutioner och institut, som kan bidra till att uppfylla regeringens mål för det internationella biståndet och bidra till utveckling av
genomförandet av utvecklingssamarbetet.
7§
Styrelsen består av högst nio ledamöter.
9 § Vid myndigheten ska det finnas ett rådgivande organ för forskningssamarbete som ska ge råd i ärenden om
1. stöd till uppbyggande av forskningskapacitet i samarbetsländer, och
2. stöd till internationella forskningsprogram.
13 § Myndigheten får efter samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) besluta att en anställd hos Sida ska vara placerad vid en utlandsmyndighet där Sverige bedriver bilateralt utvecklingssamarbete. Chefen för
utlandsmyndigheten ansvarar för utlandsmyndighetens verksamhet och ledningen av de anställda som är placerade där.
17 § I verksamhet enligt 3 § 6 och 4 § 6 får myndigheten ta ut avgifter,
bestämma avgifternas storlek och disponera inkomsterna.
Denna förordning träder i kraft den 6 juli 2015.
På regeringens vägnar
ISABELLA LÖVIN
Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)
4
Norstedts Juridik AB/Fritzes
Elanders Sverige AB, 2015
Download