Samsjuklighet Jönköping

advertisement
Samsjuklighet
Samsjuklighet
Fyra grundläggande funktionshinder
• ADHD
• Autism
• Tourettes syndrom
• Mental retardation
Henning Beier
1
Samsjuklighet
ADHD
• Uppmärksamhetsstörning
• Hyperaktivitet/Hypoaktivitet
• Impulsivitet
Autism
• Varaktiga brister i
• Förmågan till socialt samspel
• Förmågan till social kommunikation
• Begränsade repetitiva mönster i beteende, intressen
eller aktiviteter
Henning Beier
2
Samsjuklighet
Tourettes syndrom
• Tics
• Motoriska
• Vokala
Mental retardation
• IK mindre än 2SD under medel (<70)
• Brister på minst två adaptiva funktioner
• Symtom innan 16 års ålder
Henning Beier
3
Samsjuklighet
Hur hänger det ihop?
Autism
Tourette
ADHD
Mental
retardation
ESSENCE
• Early symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations)
Henning Beier
4
Samsjuklighet
Komplikationer hos unga och
vuxna
• Depression
• Mani
• Alkoholism
• Misbruk
• Tvångssymtom
• Ätstörningar
• Kriminalitet
• Panikångest
• Social fobi
• Agorafobi
Tourette-spektrumet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DAMP/ADHD
Alkoholism
Autism
Beteendestörningar
Förstämningssyndrom
Inlärningsproblem
Migrän
Sexuellt beteende
Schizoid beteende och paranoia
Självskadande beteende
•
•
•
•
Somatoforma syndrom
Språkstörningar
Sömnstörningar
Tvångssyndrom
• Ätstörningar
• Ångeststörningar
•
•
•
•
•
•
Agorafobi
Generaliserat ångest
Panikångest
Fobier
Social fobi
Separationsång est
• PTSD
Henning Beier
5
Samsjuklighet
Affektivt spektrum
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ADHD
OCD
MDD
Migrän
Cataplexy
Bulimi
Funktionella
tarmstörningar
• Paniksyndrom
Anorexi
Social fobi
Generaliserad ångest
Kleptomani
Tourette
Obstruktiv
sömnapnoe
Hudson & Pope: Affective spectrum
disorders. Am J. Psychiatry 1990
Depression
• Nedstämthet (hos barn
• Svaghetskänsla/Brist på
• Minskad intresse och
• Känsla av
irritabilitet)
glädje
• Viktförändring
• Sömnstörning
• Psykomotorisk agitation
eller hämning
Henning Beier
energi
värdelöshet/skuldkänslor
• Minskad tanke- och
koncentrationsförmåga
• Återkommande tankar
om döden
• Självmordstankar/självmo
rdsförsök
6
Samsjuklighet
Autism och bipolär sjukdom
• Två former för autism •
• Associerad med
neurologiska fynd
• Associerad med
affektiva sjukdomar i
släkten
DeLong, 1994
These findings suggest
that an important
subgroup of autistic
spectrum disorders may
be related etiologically to
familial major affective
disorders, and may
represent the early-life
onset of a severe
phenotype of major
affective, particularly
bipolar, disease
Tvångssyndrom
• Tvångstankar
• Obehagliga
• Återkommande
• Oemotståndliga
• Ångestframkallande
• Tvångshandlingar
• Upprepade
• Ångestlindrande
Henning Beier
7
Samsjuklighet
”The syndrome mix”
• ADHD
• Learning disability
• Autism spectrum
disorders
• Sensory integration
dysfunction
• Anxiety/OCD
•
•
•
•
•
Tourettes syndrome
Depression
Bipolar disorder
Oppositional defiant disorder
Central auditory processing
disorder
Kutscher: Kids in the syndrome mix
Panikångest
•
•
•
•
•
•
•
Henning Beier
Illamående eller obehag i magen
Svindel, ostadighetskänslor
Derealisations- eller depersonalisationskänslor
Domningar
Frossa eller varmevalningar
Rädsla att förlora kontrollen eller bli tokig
Rädsla att dö
8
Samsjuklighet
Social fobi
• Uttalad bestående rädsla för sociala situationer
• Rädsla för att bete sig på ett förödmjukande eller
pinsamt sätt
• Rädsla att andra skall upptäcka ångesten
• Exponering för den sociala situation framkallar
ångest
• Insikt om att rädslan är överdriven
• Undvikande
Personlighetsstörningar
• Ett varaktigt mönster med avvikande upplevelser och
beteende beträffande:
• Kognition
• Affekter
• Mellanmänskligt samspel
• Impulskontroll
Henning Beier
9
Samsjuklighet
Personlighetsstörningar
Kritiska synpunkter
•
•
•
•
Vad är en personlighet?
Vilka symtom skall räknas till personligheten?
Man gör symtomen till en del av personen
Man moraliserar över patientens svårigheter
Funderinger kring schizofreni:
Neckertärningen
• Halucinationer
• Tankemässig
desorientering
• Avtrubbade affekter
• Fientlighet
• Katatona symtom
Henning Beier
10
Samsjuklighet
Kraepelins psykiatri
OCD
Panik
Missbruk
Depression
Tourette
Ångest
ADHD
Somatoforma
syndrom
Beteendestörni
ngar
Anorexi
Autism
Mani
Den ”moderna” psykiatrin
OCD
Panik
Depression
Missbruk
ADHD
Tourette
Ångest
Beteendestörni
ngar
Autism
Anorexi
Somatoforma
syndrom
Mani
Henning Beier
11
Samsjuklighet
En nytt paradigm
Infektionsmedicin
Reumatologi
Den diagnostiska processen
Utesluten diagnos
s
no
ag
di
Bi
Utesluten diagnos
I
Diagnos
Utesluten diagnos
Utesluten diagnos
Diagnos
Bidiagnos II
Utesluten diagnos
Bid
iag
no
s II
I
Henning Beier
12
Download