Tjänsteskrivelse
2010-05-26
BUN 2008.0056
Handläggare:
Ingegärdh Johansson
Barn- och utbildningsnämnden
Rymden - ansökan om bidrag för år 3
Sammanfattning
Sedan april 2009 finns Rymden i Karlskoga kommun. Rymden är en
stödgruppsverksamhet för barn till föräldrar med alkohol- eller
drogberoende och/eller psykisk sjukdom. För att skapa bästa
förutsättningar för implementering av Rymden i ordinarie verksamhet ses
ett behov av utökad projekttid. Barn- och utbildningsnämnden föreslås
således bifalla ansökan om bidrag från Länsstyrelsen för ytterligare ett år,
samt att godkänna bifogad budget.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 maj 2010.
Bifogad ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010.
Bifogad budget för utvecklingsmedel.
Bakgrund
I december 2008 påbörjades ett utvecklingsarbete med delfinansiering
från Länsstyrelsen inom ramen för utvecklingsmedel för tidiga insatser.
Det övergripande målet för verksamheten var att Karlskoga kommun ska
kunna erbjuda gruppverksamhet för barn till alkohol- och drogberoende
föräldrar.
Utvecklingsarbetet har slagit väl ut och Karlskoga har nu utbildad
personal, en iordningställd lokal för verksamheten, samt barn- och
tonårsgrupper igång. Verksamhetens namn är Rymden.
Behovet som finns i kommunen idag gällande stödgrupper för barn och
ungdomar är tid och resurser för att kunna implementera och
vidmakthålla den verksamhet som påbörjats som projekt. För att detta
arbete inte ska bli personbundet krävs att insatserna tydligt förankras och
implementeras i ordinarie verksamhet. För att ge fäste och utveckla
påbörjat arbete ses ett behov av en förlängd projektanställning för
verksamhetens samordnare.
d:\684085762.doc
2 (3)
2010-05-26
Beskrivning av ärendet
En arbetsgrupp med representation från folkhälsoförvaltningen,
socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har undersökt
möjligheterna att söka medel via Länsstyrelsen för ytterligare ett år. En
ansökan om utvecklingsmedel har formulerats där det bland annat
framgår att det övergripande målet för den planerade verksamheten är att
Karlskoga kommun ska kunna erbjuda gruppverksamhet för barn till
förälder med alkohol- och drogberoende eller psykisk sjukdom.
Delmålen för utvecklingsarbetets tredje år är att fortsätta med
implementeringsarbetet från år 1 och 2, utveckla fler kontaktvägar för att
nå fler barn, utöka verksamheten med fler grupper samt utveckla
samarbetet med Degerfors kommun.
Överväganden
Alkohol- och drogberoende eller psykisk sjukdom är något som påverkar
hela familjen. Hela familjen bör därmed också ha rätt till hjälp. Det finns
dock fortfarande mycket kvar att göra för att barnen i praktiken ska få det
stöd de är värda och har rätt till.
Barn till alkohol- och drogberoende föräldrar utsätts för större risker än
andra barn, har oftare svårigheter i skolan, anpassningsproblem, blir
utsatta för mobbig eller själva blir den som mobbar, utvecklar eget
missbruk eller hamnar i kriminalitet. Genom att arbeta med tidigt
förebyggande insatser riktade till denna målgrupp uppnås såväl
personliga som samhällsekonomiska vinster. Att dessa insatser dessutom
utformas i samverkan mellan olika aktörer som möter barn i sina
respektive verksamheter stärker möjligheten att insatserna ska ge effekt.
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut
1. Bifalla ansökan om bidrag från Länsstyrelsen för år 3 i
utvecklingsarbetet med Rymden (stödgruppverksamhet för barn
till föräldrar med alkohol- och drogberoende eller psykisk
sjukdom) enligt bifogad ansökan om utvecklingsmedel för tidiga
insatser 2010.
2. Godkänna bifogad budget för utvecklingsmedel.
I tjänsten
Jukka Tekonen
Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen
Ulrika Lundgren
Förvaltningschef, Folkhälsoförvaltningen
3 (3)
2010-05-26
Karin Björkman
Förvaltningschef, Socialförvaltningen
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Folkhälsonämnden
Socialnämnden