Uppgift: Musik påverkar
Musik kan på ett mycket kraftfullt sätt påverka hur vi människor uppfattar och berörs av
en reklam, filmer, tv-spel, bildserier, teaterpjäser med mera. Musiken finns där för att
lyfta fram en viss stämning, skapa speciella känslor, tankar, som artisten, konstnären,
regissören vill att vi ska få.
Genomförande
Er uppgift är att använda musik för att just skapa stämning, lyfta fram ett budskap eller
påverka tittarens känslor. Jag vill nu att ni kortfattat (1/2 sida) beskriver följande:
1. Varför har ni valt just den här musiken?
2. På vilket sätt påverkar musiken stämningen, budskapet och betraktarens känslor tror
ni?
Om ni behöver hjälp fundera och resonera gärna kring följande:
- Textens betydelse
- Musikstil
- Instrument som används
- Melodins karaktär
- Intensitet
- Dynamik (svagt/starkt)
- Eventuella ljudeffekter
Bedömning
E-nivå:
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens funktion
att skapa stämning, förstärka ett budskap och uttrycka känslor. Eleven kan dessutom
kombinera musik med andra uttrycksformer så de i viss mån samspelar.
C-nivå:
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens
funktion att skapa stämning, förstärka ett budskap och uttrycka känslor. Eleven kan
dessutom kombinera musik med andra uttrycksformer så de relativt väl samspelar.
A-nivå:
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens funktion
att skapa stämning, förstärka ett budskap och uttrycka känslor. Eleven kan dessutom
kombinera musik med andra uttrycksformer så de väl samspelar.
Lycka till //Fredrik