Checklista för farlighetsbedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Division Psykiatri
CHECKLISTA:
Farlighetsbedömning utifrån farlighet för andra
Checklistan utgör ett hjälpmedel vid den kliniska bedömningen. Checklistan kan sedan
användas som ett hjälpmedel då säkerhetsbedömning vid tvångsvård ska ske.
Den är särskilt lämplig att använda om patienten är:
 Aggressiv
 Utåtagerande
 Påverkad av alkohol, narkotika eller läkemedel.
 Psykotisk
 Brist på empati
Informationen fås i samtalet med patienten, via anhöriga/personal samt från tidigare
journalanteckningar.
Frågorna besvaras med ja eller nej.
Ju fler frågor som besvaras med "ja" desto högre risk för att patienten kan vara farlig för sig
själv och/eller andra.
1. Tidigare motsatt sig att medverka i planerade psykiatriska vårdåtgärder?
2. Är beroende av alkohol eller andra droger?
3. Tankar om våldshandlingar?
4. Tidigare våldshandlingar?
5. Psykisk sjukdom?
6. Psykopati?
7. Annan personlighetsstörning?
8. Bristande insikt?
9. Impulsivitet?
10. Brist på stöd i omgivningen?
11. Stress?
Om osäkerhet föreligger, rekommenderas inläggning för observation.
Samråd alltid med din bakjour efter bedömningen!
Vårdprogram schizofreni och andra psykossjukdomar, Landstinget Sörmland, 2014
Bilaga 7