Statestik över index brott RPV-sektionen
12
10
8
6
4
2
or
Na dbr
Se
an
rk
d
xu
ot
ika
al
br
br
ot
ot
tm
t
ot
ba
rn
M
ho
t
la
ga
O
ha
nd
m
el
iss
ha
nd
el
ro
v
G
M
iss
M
or
d
0
Mattias Carlsson HCR-20 ansvarig 2009-01-09
Riskbedömningar
g
inom rättspsykiatrin
p y
Mattias Carlsson
Agenda

Riskbedömningens historik
 Uppdraget
 HCR 20 vad är det?
 Gruppövning-skattning
 Genomgång
Historia

70-talet-Ostrukturerade Kliniska
bedömningar av farlighet.
 80
80-talet-Riskbedömningar
talet Riskbedömningar utifrån
uppskattning av sannolikhet baserat på
empirisk vetenskap-faktorer
vetenskap faktorer som enligt
publicerade forskningsresultat visat sig ha
kopplingar till våldshandlingar.
Historik

90-talet strukturerade kliniska bedömningar
utifrån empiriska välstuderade riskfaktorer
g
med
och klinisk erfarenhet som integreras
åtgärder för att hantera risk, dvs
säkerhetsåtgärder plus behandling som
syftar till att minska risken för framtida
våldshandlingar.
åld h dli
Uppdraget

Att på vetenskaplig grund utföra
riskbedömningar och på detta sätt minska
återfall i våld,, såväl inom som utanför
kliniken.Samt skapa underlag för att
bedöma och utvärdera den vård som bedrivs
på kliniken.
Våra instrument
HCR 20
Detta är vårat mest använda instrument och
som består av en historisk en klinisk och en
riskhanterings del. Skattningarna genomförs
av utbildade skattare som intervjuar vård
teamet och patienten i samband med
skattningen.
PCL

Psyckopathy Check List
 Är ett skattningsinstrument för att kunna
identifiera antisocial eller narsesistiska
personlighets störningar som psykopati.
Denna görs endast på ord av ansvarig
läkare.
Patriark

Används för att bedöma risken för återfall i
våldsbrott där det finns en heders relaterad
problematik.
Sam

Staking Assessment and Manegement
 Används för att bedöma risken för återfall i
stalking.
stalking
SARA:SV

Spousal Assault Risk Assessment
 Används för att bedöma risken för återfall i
våld i nära relation.
relation
SVR 20

Sexual Violence Risk
 Bedömningsinstrument för att bedöma
risken för återfall i våldsbrott av sexuell
karaktär.
HCR--20
HCR

Hisorical, Clinical and Risk mangement
 Modell för riskbedömning och riskhantering
 20 stycken riskfaktorer
HCR--20
HCR

Bedömning av risk för framtida våld
 Checklista med 20 riskfaktorer
 Historisk datadata 10 faktorer
 Klinisk data- 5 faktorer
 Riskhantering- 5 faktorer
 Kodning:
K d i
0-1-2
0 1 2 ell nej-delvis-ja
jd l i j
Historiska data

Säkraste sättet att förutspå hur en individ
skall bete sig i framtiden, är att ta reda på
pp
fförut.
hur han uppträtt
 RPU
 Domar
 Journaler
Historisk data





H1- tidigare
våldshandling
H2- tidig debut i våld
H3 instabilitet
H3i
bili i
förhållande
H4 – problem
bl påå
arbetsmarknaden
H5 lk h l ell
H5-alkohol
drogmissbruk





H6- psykisk sjukdom
H7 psykopati
H7k
i
H8- tidig
missanpassning
i
i
H9personlighetsstörning
li h
ö i
H10- tidigare
misskötsamhet
i kö
h vid
id
perm el liknande
Klinisk Data

Föränderliga över tid
 Upprepade bedömningar behövs
 Utvärdera behandling/ omvårdnad
 Vissa faktorer bara 3-6 månader bakåt
Klinisk Data

C1- brist på insikt
 C2- negativ attityd
 C3C3 psykiatriska symtom
 C4- instabilitet
 C5- dålig behandlingsbarhet
Riskhantering

(enl in) Bedömning av risk inom institution
hur patienten fungerar under vistelsen på
g
avdelningen.
 (enl ut) Bedömning av risk och hur
realistiskt genomförbar en planering för
realistiskt,
utskrivning är.
Riskhantering

R1- orealistisk framtidsplanering
 R2- brist på professionell tillsyn
 R3R3 brist på stöd och hjälp
 R4- brist på samtycke och motivation
 R5- stress
Övning:HCR--20 skattning
Övning:HCR

1 Läs igenom dokumentationen runt
patienten
 2 Om du hittar information utifrån
riskfaktorerna i HCR-20,gör en anteckning.
 3 Läs högt
h
fför gruppen ur manualen
l inför
i f er
gemensamma skattning av varje faktor.
 4 Kom överens om poängsättning.