Nationella riktlinjer schizofreni

advertisement
-Stöd för styrning och ledning
Första nationella riktlinjerna inom området
Lyfter fram evidensbaserade och utvärderade behandlingar
och metoder inom vård och omsorg för personer med
schizofreni
Ett underlag för beslutsfattare och verksamhetsledningar
Hälso- och sjukvård och socialtjänst
Rekommendationer på gruppnivå
Socialstyrelsen förutsätter att rekommendationerna
påverkar resursfördelningen
Syftar till att ge personer med schizofreni i hela landet
tillgång till vård och omsorg av god kvalitet
Innehåller 43 rekommendationer
Arbetet med riktlinjerna fokuserar på de frågeställningar
där behovet av vägledning är särkilt stort.
Ger inte rekommendationer om all vård
Syfte: att bidra till en kvalitetsutveckling och god
resurshushållning
Insatserna syftar till att minska symtom och ge ökad
livskvalitet, ge bra tillgång till vård som ger möjlighet till
återhämtning
Bidra till att behålla eller ge ökad funktion när det gäller
boende, arbete, relationer och att ge ökad delaktighet i
samhället
Samordnade åtgärder
Psykologisk behandling
Familjeinterventioner
Arbetslivsinriktad rehabilitering
Får ekonomiska och organisatoriska konsekvenser
Ställer krav på förändringar av hälso- och sjukvårdens
och socialtjänstens organisationsstruktur
Kräver investeringar i personal och kompetens
Riktlinjerna grundas på en
sammanvägning av:
Evidensbaserad kunskap om olika åtgärders effekter
Tillståndets svårighet i form av kvarvarande symtom,
nedsättning av funktionsförmåga eller behov av
kompenserade åtgärder
Bästa tillgängliga kunskap om åtgärderna
kostnadseffektivitet eller kostnader
Utbildning av allmänläkare i tidig
upptäckt
Att psykiatrin ger utbildning till allmänläkare om
symptom och tecken på begynnande psykossjukdom
Att allmänläkare får kontaktvägar till psykiatrisk enhet
System för påminnelser vid nybesök
Samordnade åtgärder
ATC- Assertive Community Treatment
Innebär att stöd, vårdplanering, psykiatrisk behandling och
psykosociala åtgärder finns tillgängliga och sker i ett specialiserat
team
Begränsat antal personer i tvärprofessionellt team (psykiatriker,
psykolog, arbetsterapeut, socionom, psykiatrisjuksköterska)
Familjeinterventioner och social färdighetsträning betonas i
arbetet
Positiva effekter på möjligheten att ha ett självständigt boende
Personen tillbringar färre dagar på sjukhus
Symptomminskning så länge insatsen pågår
Forts. ACT
Den närmaste behandlaren har ansvar att samordna
den vård och behandling som svarar mot personens
behov för att uppnå bästa möjliga funktionsnivå
Fokus på rehabiliterande åtgärder, att undvika
hemlöshet och slutenvård, att ha beredskap på återfall
i sjukdom eller missbruk
Att kunna nå teamet dygnet runt
Personlig kontakt vid utskrivning från
slutenvård
Erbjuda personlig kontakt med personal från
öppenvårdsteam och socialtjänst före utskrivning från
psykiatrisk slutenvård
Andelen patienter som kommer till
öppenvårdsbesöket tycks öka
Det vetenskapliga underlaget är svagt
Shared desicion making
Delaktighet i sin egen vård regleras i HSL
Modeller SDM fokuserar på att öka personen delaktighet
och ansvar över beslut om vård- och omsorgsåtgärdernas
planering och innehåll
Syftar till att hjälpa personer spela en aktiv roll i beslut som
rör deras hälsa
Förmedla information om alternativ
Tydliggöra personens egna preferenser
Att fatta gemensamma beslut om behandling
Ökad kunskap om sjukdomen och ökad delaktighet, men
effekten kvarstår inte efter avslutad insats
Gemensam utbildning för personer
med schizofreni och anhöriga
Minskar risken för återfall upp till 7-12 månader
Minskar psykossymtom
Utbildning enbart till anhöriga tycks ge förbättrad
effekt på återfall i jämförelse med sedvanlig
behandling, väntelist el andra icke specifika
psykosociala åtgärder
Sjukdomshantering och återhämtning (Illness
Management and Recovery.IMR- modellen)
Syftar till att ge personen ökad kunskap om
sjukdomen, behandling och konsekvenser för
livssituationen
Innehåller kognitiva beteendetekniker som syftar till
att personen lättare ska klara sin vardag och bättre
kunna medverka i vardagen
Tycks ge ökad kunskap, större möjlighet att nå
personliga mål för återhämtning och förbättra
vardaglig hantering av sjukdomen
Familjeinterventioner för att minska
stressen i familjen och förebygga återfall
Kunskapsorienterade och beteendeorienterade delar
Information
Stöd och träning i att minska stress, problemlösning och träning i
kommunikation
Också att uppnå ett bra samarbete mellan vård och anhöriga
Ges i tillägg till sedvanlig behandling
Fördelar: minskar återfall inom 1 år och inläggning på sjukhus 1 år
Följsamheten till medicinering ökar
Förbättrar psykiskt välmående, social funktion och livskvalitet för
personer med schizofreni
Förbättrar den sociala situationen och det känslomässiga klimatet i
familjen
Nackdel: påverkar inte risken för självmord
Kognitiv beteendeterapi
Ges i tillägg till sedvanlig behandling, kan ges i akuta
och kroniska tillstånd av schizofreni
Har framförallt verkan på positiva symptom
Individuella samtal eller i grupp
Lära sig se samband mellan tankar, känslor och
handlingar
Få stöd för alternativa sätt att hantera symtom och
övning i problemlösande färdigheter
Psykodynamisk psykoterapi
Arbetar med överföring och motstånd, innebär att
personens känslor och agerande i samspel med
terapeuten ger material för tolkningar, och personen
kan därmed nå insikter om sitt liv som tidigare var
omedvetna
Den ursprungliga formen av psykodynamisk
psykoterapi har efterhand utvecklats för personer med
psykos
Kan ges i undantagsfall
Bildterapi
Använder konst eller bilder som ett sätt att uttrycka sig
själv och reflektera i närvaro av en utbildad terapeut
Antas kunna underlätta kommunikationen med
personen eftersom kontakten med terapeuten blir
mindre intensiv
Kan ges individuellt eller i grupp i tillägg till sedvanlig
behandling
Musikterapi
Syftar till att förbättra relationer och öka personens
välmående och minska symtom genom att hjälpa
personen att ta upp problem som är svåra att beskriva
enbart med ord
Kognitiv träning för att förbättra
funktionsnedsättningar
Träning enligt IPT-k, Integrerad psykologisk
behandling, ett manualbaserat program.
För att förbättra den kognitiva förmågan
För att förbättra minnesförmåga och förmåga att
uppmärksamma, planera och lösa problem
Åtgärder för att förbättra sociala
färdigheter
Ett självständigt liv (ESL)
Innehåller moduler som fokuserar på medicinering,
symtom, vardagligt samtal med andra och
konfliktlösning
Ges som tillägg till sedvanlig behandling individuellt
eller i grupp
Leder till att sociala färdigheter förbättras samt att
negativa symtom minskar
Individanpassat stöd till arbete (Individual
Placement and Support, IPS- modellen)
Grundtanke, att hjälpa personer att skaffa sig ett arbete
med lön och ge det stöd de behöver för att lyckas på
arbetsplatsen
Bygger inte på några omfattande bedömningar av
personens arbetsförmåga utan syftar till att ge stöd till
alla som vill ha ett arbete
Stödet ska ges när individen önskar och är motiverad
utan föregående faser av arbetsträning
Mer effektivt än arbetsförberedande modeller
Bostad först (Housing first)
Att nå och erbjuda hemlösa personer med psykisk
sjukdom en långsiktig boendelösning
Inga krav på psykiatrisk behandling eller uppvisad
nykterhet och drogfrihet
I tillägg erbjuds behandling och stöd via ett anslutet
ACT-team, men personen kan tacka nej till
behandling utan att riskera sitt boende
Mindre intensiv case management
Enligt resursmodellen
Arbeta med klientens positiva förmågor och
färdigheter, snarare än brister och funktionshinder
I Sverige: Personliga Ombud
Download