Fler studier behövs om Internet-KBT Nya riskgener för schizofreni

advertisement
Forskningsnotiser
Fler studier behövs
om Internet-KBT
Nya riskgener för
schizofreni upptäckta
Det behövs fler studier
som kan visa att internet-KBT med stöd av
behandlare vid ångest
eller depression hos vuxna
fungerar lika bra som att
träffa terapeuten personligen.
Det skriver Statens
beredning för medicinsk
utvärdering, SBU, som
granskat den samlade
forskningen om internetförmedlad psykologisk
behandling av ångest och
förstämningssyndrom,
exempelvis depression.
Även tänkbara risker
behöver undersökas mer,
i synnerhet saknas det
Forskare vid Karolinska
institutet har tillsammans
med kolleger i USA kartlagt
13 nya genetiska varianter
som ger ökad risk för schizofreni. Studien, som publiceras i den vetenskapliga
tidskriften Nature Genetics
online 25 augusti, bygger på
blodprov från fler än 59 000
personer, varav omkring
hälften hade diagnosen
schizofreni. Enligt forskarna ger resultaten de hittills
starkaste ledtrådarna till
vad som orsakar sjukdomen.
Totalt fann forskarna 22
genetiska riskvarianter som
var vanligare hos individer
med schizofreni, varav 13
studier om nytta och risker
där barn och ungdomar är
målgrupp för behandlingen.
SBU skriver i rapporten
”Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och förstämningssyndrom” att kostnaderna för
KBT vid internet sannolikt
är lägre än om behandlingen
sker genom personliga möten individuellt eller i grupp,
men att det inte går att
avgöra vilket alternativ som
gör mest nytta för pengarna
innan det gjorts fler studier
som jämför effekterna. O
Hela rapporten finns att
läsa på www.sbu.se
inte var kända sedan tidigare. En av de nya riskvarianterna har tidigare kopplats
till bipolär sjukdom. Studien
ger stöd för den tidigare
uppfattningen att kalciumsignalering kan vara
involverad i utvecklandet av
schizofreni. O
NR 7 2013 PSYKOLOGTIDNINGEN
29
Download