3000 medarbetare. 125 kontor. 50 000 kunder. Välkommen

3000 medarbetare.
125 kontor.
50 000 kunder.
Välkommen till Sveriges
ledande företag inom
revision, redovisning och
rådgivning.*
*connectedthinking
Kunskap och
kompetens med
engagemang
Nu växer behovet av oberoende experter och objektiva rådgivare
inom företag och organisationer i takt med globaliseringen av
finansmarknaden, harmoniseringen av reglerna inom EU och
tillämpningen av den svenska koden för bolagsstyrning.
Det innebär att vi får en allt tydligare roll i näringsliv och samhälle.
Dessutom är en professionell revision en viktig garanti för att den
finansiella informationen lever upp till aktieägarnas och kapitalmarknadens krav på intern kontroll och trovärdighet.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers är Sveriges ledande företag inom revision, redovisning och
rådgivning med 3000 medarbetare på 125 kontor runt om i landet. Det innebär en mångfald av kompetenser och en geografisk täckning som få kan matcha. Målet är att genom konkreta insatser stödja
våra kunder i deras utveckling för att på så sätt öka deras konkurrenskraft. Med utgångspunkt i
revision och rådgivning har vi därför utvecklat en rad olika tjänster med ett gemensamt syfte – att
hjälpa företag och organisationer att göra sina affärer säkrare, effektivare och mer lönsamma.
Idag har vi cirka 50 000 kunder som återfinns inom alla branscher. Vi har en stark ställning bland
globala företag och svenska storföretag och organisationer. Majoriteten av våra uppdragsgivare
utgörs av mindre och medelstora – ofta ägarledda – lokala företag. Dessutom är vi den klart
dominerande aktören när det gäller revision inom kommuner och landsting.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers ingår i PricewaterhouseCoopers som har cirka 122 000 medarbetare
världen över. Det innebär att vi kan erbjuda ett globalt nätverk av specialister som omfattar 144 länder.
REVISION
Den oberoende granskningen är och förblir kärnan i vår
verksamhet. En professionellt genomförd revision skapar
trygghet och säkerhet för alla företagets intressenter.
Dels får resultatet stor betydelse internt i de företag och
organisationer som granskas, dels skapar revisionen trovärdighet gentemot aktieägare, leverantörer, kreditgivare,
myndigheter och kunder.
Granskningen måste även medföra att företaget får konkret hjälp att identifiera problem och att hitta rätt lösning.
Det innebär att en duktig revisor dessutom måste vara en
lyhörd och kompetent rådgivare med stor integritet.
finansiella sektorn, strukturaffärer och köp eller försäljning av företag. Bland våra kunder återfinns de flesta av
Sveriges största och mest internationella företag.
Men eftersom cirka 45 000 av våra kunder är mindre och
medelstora företag arbetar vi också aktivt med alla de
skattefrågor som dessa företag och deras ägare berörs av
– från generationsskiften, köp eller försäljning av företag
och nyetablering utomlands till personbeskattning, deklarationer samt moms- och tullfrågor.
Dessutom finns en bred kompetens när det gäller utlandsplacering av medarbetare och internationell handel.
REDOVISNING
CORPORATE FINANCE
I mindre och medelstora företag är en väl genomförd
redovisning ofta affärskritisk. Den ger det beslutsunderlag
ledningen behöver för att definiera annalkande problem,
sätta in rätt åtgärder och styra tillväxten. Med utgångspunkt i revision och rådgivning har vi därför utvecklat en
rad olika tjänster för att stödja företagets utveckling och
förbättra ekonomiadministrationen.
Tack vare en djup en förståelse för olika företag och
branscher kan våra specialister hjälpa både stora och
små företag vid komplexa affärstransaktioner – från
analys och värdering till rådgivning och problemlösning
i samband med företagsöverlåtelser, omstruktureringar
och kapitalanskaffningar. För att optimera möjligheterna
och skapa en aktiv kunskapsutveckling har vi byggt upp
en speciell organisation med djup kompetens och bred
erfarenhet inom Corporate Finance. Dessutom ger det
globala nätverket tillgång till tusentals specialister när det
gäller internationella transaktioner samt mer omfattande
specialistkompetens. Det innebär ett aktivt utbyte av
erfarenheter över gränserna oavsett om det gäller etablering i Östeuropa eller implementering av nya regelverk
inom bank- och kreditvärlden.
För mindre och medelstora företag är löpande redovisning
och upprättande av bokslut, årsredovisningar och deklarationer de vanligaste redovisningstjänsterna. Dessutom
kan vi bistå med konstruktiva analyser som kan hjälpa
företaget att öka intäkterna eller sänka kostnaderna.
I stora internationella företag bidrar vi framför allt med
särskild rådgivning för att klara ut mer komplexa redovisningsfrågor. Det kan till exempel gälla förestående
börsnoteringar, omfattande omstruktureringar eller hur
företaget väljer att förtydliga sina interna redovisningsprinciper i årsredovisningen – till exempel runt hållbar
utveckling och etiska koder.
RISKHANTERING
Under senare år har frågan om riskhantering fått ökat
genomslag. En stark drivkraft är de förtroendekriser
som drabbat både det amerikanska och europeiska
näringslivet. Som en följd har de formella kraven på hur
företagen styrs ökat. Det har satt fokus på begreppet
Corporate Governance i styrelser och bland aktieägare,
med krav på företagsledningen att visa upp en effektiv
riskhantering som en naturlig följd.
Framgångsrik riskhantering bygger alltid på ett helhetstänkande. Kvaliteten, säkerheten och effektiviteten i
organisationens interna processer ökar och organisationen skyddas mot obehöriga dataintrång. Dessutom stärks
kundernas och intressenternas förtroende för företaget
och varumärket. Sammantaget bidrar en strukturerad
riskhantering till att öka värdet på verksamheten.
Eftersom det ofta rör sig om komplexa perspektiv har vi
byggt upp en särskild enhet med en rad specialister inom
riskhantering. De samarbetar med många andra delar av
verksamheten och de huvudsakliga tjänsteområdena är
styrning och intern kontroll, IT-säkerhet och effektivitet,
riskhantering inom finansiella institutioner samt organisationsövergripande riskhantering och internrevision.
SKATTERÅDGIVNING
En optimal skattesituation innebär att företaget eller organisationen alltid betalar rätt skatt – inte för mycket och
inte för litet. Tack vare en kombination av internationellt
nätverk, lokal närvaro och bred branschkunskap kan våra
specialister erbjuda en extremt kvalificerad skatterådgivning.
Våra skattejurister arbetar huvudsakligen med nationell
och internationell företagsbeskattning, skatt inom den
VERKSAMHETSUTVECKLING
Våra specialister inom verksamhetsutveckling arbetar med
mindre och medelstora företag och organisationer på den
lokala, svenska marknaden. Verksamheten är uppbyggd
runt nyckelorden förstå, förändra och styra och kombinerar
olika specialistkompetenser på ett effektivt sätt.
SAMHÄLLE I FÖRÄNDRING
De senaste decenniernas omvälvningar har medfört
ökade krav på den offentliga verksamheten. Vi har biträtt
staten med omfattande konsulttjänster i svåra och komplexa frågor ända sedan 1970-talet och har idag ett
kontinuerligt och förtroendefullt samarbete med många
myndigheter, statliga bolag och departement.
Tack vare Komrev – en särskild enhet med specialister på
revision och rådgivning inom den offentliga sektorn – kan
vi dessutom ge ett unikt stöd till kommuner och landsting, dess bolag samt trossamfund.
Alla våra insatser syftar till att öka effektiviteten, säkerheten och styrbarheten i samhället.
CONNECTED THINKING
Den ökade internationaliseringen och skärpta konkurrensen gör att behovet av omvärldsanalys och strategisk
rådgivning ökar. Kapitalmarknadernas globalisering, den
gemensamma europeiska marknaden och avregleringen
inom många områden medför drastiska förändringar för
nästan alla företag. Det innebär att komplexiteten ökar.
Därför fortsätter vi att bredda vårt tjänsteutbud, fördjupa
vårt kunnande och kombinera expertis från olika områden
– utan att ge avkall på kraven om oberoende, objektivitet
och integritet.
Vi använder helt enkelt vårt nätverk, vår erfarenhet, vår
branschkunskap och vårt affärskunnande för att bygga
förtroende och skapa mervärde för alla våra kunder – det
är det som vi kallar Connected Thinking.
För närmaste lokalkontor se vår webbplats:
www.pwc.com/se/