5 MARS 2010
Basenhetsplan 2010
Barn- och ungdomsmottagningens (BUM’s) roll
och ansvar
Verksamhetsområdet Barnsjukvård i Östra Norrbotten ansvarar för öppen
specialistvård för barn- och ungdomar mellan 0-18 år inom verksamheterna
 Barn- och ungdomsmedicin
 Barn- och ungdomspsykiatri
 Barn- och ungdomshabilitering
Mottagningen ansvarar för sådan diagnostik, undersökning, vård,
behandling, habilitering som förutsätter mera specialiserad kompetens än
den som finns i primärvården och skolans elevvård. Rätt patient på rätt Nivå
i Rätt tid
Till Barn- och ungdomsmottagningen kommer patienterna antingen genom
att söka själv, via sina föräldrar eller genom remiss.
Barn- och ungdomsmottagningen har systemiska tankegångar som grund
vilket innebär att vi ser olika fenomen i barnets/ungdomens närhet som delar
i en helhet, där delarnas inbördes relationer är av stor betydelse.
Vår grundtanke är att kropp och själ hör ihop.
Vi har Salutogent förhållningssätt där en viktig strategi är att fokusera på
friskfaktorer och riskfaktorer.
Internt samverkar barnsjukvårdens tre olika team med varandra och bildar
team utifrån barnets och familjens behov. Organisationen möjliggör ett
tvärvetenskapligt arbete med många olika yrkesgrupper och kompetenser
som gör det möjligt att se patienten i ett helhetssammanhang.
Externa samverkanspartner är en naturlig del och av avgörande betydelse i
arbetet med patienten både för det förebyggande arbetet och
behandlingsresultatet. Förutom med landstingets egna verksamheter
samverkar vi med kommuner (skola/elevhälsa, socialtjänst), HVB-hem och
statliga myndigheter (migrationsverket, SIS-institution, SPSM).
Ledning och styrning
Barn- och ungdomsmottagningen leds av en verksamhetschef som inom den
ekonomiska ramen ska styra, genomföra och följa upp verksamheten.
En barnläkare har det medicinska ledningsansvaret för mottagningen.
Habiliterings- och BUP-teamet har i vardera team en teamsamordnare som
ansvarar för teamets möten, kölistor mm.
Två teamsekreterare servar alla tre teamen med administrativa uppgifter. De
fungerar som mottagningens reception, är VAS-administratörer m m.
1(5)
5 MARS 2010
Mottagningens mål
Basenhetsplanen utgår ifrån landstingsplan, medicinska specialiteters plan
samt barnsjukvårdens VO-plan där övergripande mål har fokus på
God vård, God hälsa, Stark ekonomi, Engagerade medarbetare. En effektiv
vård med verksamhet och ekonomi i balans
God vård
11 yrkesprofessioner finns att tillgå på mottagningen. Vi gör
behovsanpassade vårdinsatser där team bildas runt patienten och varje
medarbetares kompetens används oavsett vilket team man tillhör.
Vi arbetar utifrån kunskaps och evidensbaserade behandlingsmetoder.
Undviker alla handlingar som varken direkt eller indirekt har patientvärde
Gemensamt remissmöte 1 timme/vecka
När remiss inkommer bör patient/föräldrar kontaktas innan ärendet tas upp
på remissmötet för att få deras ”röst hörd”.
När remiss inkommer med begäran om utredning kallas remittören
tillsammans med patient och föräldrar till ett första möte för att tydliggöra
frågeställningen. Utredningsplan upprättas
Gemensam psykologkö för BUM. På det gemensamma remissmötet
prioriteras de patienter som ska utredas.
Teamsamordnarna skriver i VAS en teamanteckning efter remissmötet vad
som beslutats i ärendet.
Individuell samarbetsplan ISP ska erbjudas när flera yrkeskategorier på
BUM har insatser och det parallellt även pågår insatser i ex vis
förskola/skola.
BUP-teamet daglig telefontid kl 10.00-11.30.
BUP-teamet har bedömningstider varje vecka för nya ärenden.
Deltagande i relevanta kvalitetsregister (för närvarande BUSA för ADHDbarn, BORIS för överviktiga barn, CPUP för uppföljning av rörelseorganen
hos barn med CP-skada, RiksÄt för ätstörningspatienter).
Introduktion för alla nyanställda på BUM och erbjudande om mentorskap.
Introduktionsutbildning i systemiskt arbetssätt.
God tillgänglighet. Varje team planerar ledigheter i samråd med varandra.
Utveckla och säkerställa rutiner - styrdokument
Skriva ev avvikelserapporter och följa upp dem på Arbetsplatsträffar
God hälsa till vissa riktade grupper (förebyggande)
Förebygga barnfetma – samverkan med dietist på specialistmottagningen,
skolläkare och skolsköterskor
Vaccinationer, BCG till riskgrupper
Rådgivning om egenvård, om rökningens följder och motionens betydelse
KOMET-Föräldrautbildning och föräldrastödjande samtal
2(5)
5 MARS 2010
Gruppverksamhet
Daglig telefontid för BUP-patienter vilket kan medföra att det räcker med
telefonrådgivning och inga ytterligare insatser behövs.
Hemsida på Internet med bra information.
Ekonomi i balans
Prioritera inom den ekonomiska ramen. Matcha resurser med behov.
Säkerställa att rätt kompetenser finns tillgängliga för att uppnå Vårdgarantin
Ramminskning 2,9% motsvarande – 389.000kr för verksamhetsåret.
Översyn och minskning av personalstab
Kontinuerlig information till alla anställda om det ekonomiska läget på
BUM.
Uteblivna patientbesök debiteras
Reducera externbesök
Planering av resandet med leasingbilar och samåkning. När egna
leasingbilar är fullbokade bokar vi leasingbil i första hand inom NLL eller
åker buss. I sista hand kör egen bil
Öka användandet av konferenstelefon i möten när det är möjligt för att
minska resandet.
Boka resor i god tid.
Ta emot praktikanter samt erbjuda och sälja utbildningar.
Provtagning, endast relevanta prover.
Flexibel personal, tillgängliga resurser nyttjas på bästa sätt för att nå målen.
.
Engagerade medarbetare
Planeringsdagar för hela mottagningen en gång/år. Varje tema har därutöver
egna planeringsdagar
Medarbetarsamtal årligen
Arbetsplatssträffar en gång/månad
Teamträffar för Hab- och BUP-teamet varje vecka, medicinteamet en
gång/månad
Personalsociala aktiviteter som ex Friluftsdag
Utvecklingsområden inom BUM
Säkerställa rutiner i VAS för att uppfylla vårdgarantin.
Arbeta fram rutiner kring uteblivna patienter.
Ge konsultationer samt stödja basnivån (primärvården, BVC, MVC samt
personal i förskola och skola) med utbildning i bla tidig anknytning,
Koppling miljö – neuropsykologi samt ”hemmasittarna” barn som inte går
3(5)
5 MARS 2010
till skolan.
Utbildning TonårsKomet för fyra medarbetare – starta Tonårs-föräldragrupp
Utveckla rutiner och arbeta fram vad ett bedömningssamtal ska innehålla i
BUP-teamet
Modellområde Östra Norrbotten, barn och ungdomars psykiska hälsa – ta
fram praktiskt fungerande modeller för arbets- och samverkansmetoder
mellan kommun och landsting.
Internutbildning dissociation.
Arbeta fram rutiner för överföring av patienter som blir vuxna från BUP till
Vuxenpsykiatrin.
Utbildning om trauma, PTSD, till all boendepersonal, ensamkommande
flyktingbarn i Östra Norrbotten.
Skapa en metod för att följa upp behandlingsarbetet inom BUP och Habteamen
Ta fram handlingsprogram för Hot och våld
Utbildning om Barns sexuella utveckling till personal i hab-teamet
Lapplands barnklinik samt för personal på BUM
Ta fram en folder med vad mottagningen har för utbildningsmaterial att
erbjuda
Utvecklingsområden enl VO-planen
Mellanvårdsform - Länschef för VO-Barnsjukvård har beslutat att tillsätta
en projektgrupp som fått i uppdrag att utreda möjligheterna till etablering av
mellanvårdsform i kusten för att minska behovet av sluten vård och förkorta
vårdtider. Projektgruppen, verksamhetschefer i Kalix, Piteå, och
Luleå/Boden
Länsövergripande översyn inmatning av data. Arbetsgrupp tillsatt, en
teamsekreterare från BUM deltar
BUP klara tillgängligheten inom Vårdgarantin samt ska inrikta insatserna
mot allvarliga och komplexa tillstånd
Östra Norrbotten har som uppdrag att inom projektet Modellområde, barn
och ungas psykiska hälsa utarbeta rutiner mellan Primärvård och BUM. Hur
samverka kring åldersgruppen 0-6 år med BHV samt 7-18 år med
Primärvård. Vilka barn ska remiteras, vad ska vara gjort innan remiss
skickas, vad ska en remiss innehålla. Övriga Länets ska delges arbetssättet.
HAB i NORR, fortsatt länsövergripande arbete med att ta fram och
implementera mål och rutiner m.m
Uppföljning
Uppföljning av väntelistor för att försäkra oss om att vårdgarantin uppfylls.
Deltagande i öppna jämförelser mellan verksamheter i systematiskt
4(5)
5 MARS 2010
förbättringsarbete.
Kristina Strömbäck
Verksamhetschef
5(5)