Småbarnsteam - Region Gotland

advertisement
Småbarnsteam
Bakgrund
•2012-08-30 samlades enhetschefer och medarbetare i
HSF; BUP, BUM, HAB, LOG, BVC som regelbundet kommer i
kontakt med små barn med försenad utveckling.
•Vi ville skapa ett gemensamt bedömningsteam kring de
små barn som redan kommer till hab och bup på remiss
från BVC och BUM.
•Ett team i projektform med medarbetare från BUP, BUM
och HAB bildades på hösten 2012
Vision
•En ingång
•Att alla remisser ska skickas till gemensamt
bedömningsteam och att man där avgör var barnet
ska få den hjälp barnet behöver samt prioriterar vad
barnet behöver hjälp med först.
•Utgångspunkten för arbetet bör vara senare forskning
(Gillberg: Essence). I ett inledande skede bör ingen
gallring ske, utan olika yrkeskompetenser bör
gemensamt titta på barnet.
•Samordna kompetens från olika enheter för att få ett
tvärprofessionellt team
•Det är inte alltid meningsfullt att ställa en diagnos
direkt .Barnet kan behöva följas över tid och det sker
utanför småbarnsteamets ram
Småbarnsteam sammansättning
Teamets består av representanter från BUP, HAB och
BUM, vilket är:
•Barnpsykiater, psykolog- Bup,
•Logoped, specialpedagog – Hab
•Barnläkare med neurologisk/habiliterings profilering –
Bum
Teamet uppskattar att den gemensamma insatsen är
mellan 30 - 40 tim/veckan
Teamets uppdrag
•Att vara remissinstans för små barn
(0 t.o.m.4 år )med oklar avvikande utveckling.
• Teamets uppgift är att göra en första bedömning,
besluta om ev. fördjupade utredningar samt efter
diskussion med föräldrar föreslå utvecklingsbefrämjande insatser.
•Utveckla metodiken för framtida arbete i samråd
med styrgruppen.
Teamets arbete
• Bedömningen genomförs efter överenskommelse med föräldrar.
• Baserar sig på en klinisk lekobservation av specialister bakom spegel
• Tvärprofessionell diskussion utifrån lekobservationen och den
kunskap man har om barnet (fördjupad neuropsykiatrisk anamnes,
pedagogisk basutredning, information från remittenten etc).
• En skriftlig sammanfattning lämnas till föräldrar efter bedömningen;
• kartläggning av barnets styrkor och eventuella funktionsnedsättningar
• rekommendationer angående vidare insatser för att stimulera bristande
förmågor, öka barnets kompetenser samt hjälpa vårdnadshavare att förstå
barnets begränsningar och hitta balans mellan uppmuntran och vila
Forts.
• Återgivning till föräldrar och diskussion kring bedömningen
och föreslagna insatser
• Återgivning till förskolan, eventuellt i samband med
förskolebesök då teamet har behov att se barnet i dess
dagliga miljö.
• Ibland behöver observationen kompletteras med en fördjupad
utredning för att kunna fastställa diagnos och rekommendera
lämpliga insatser
• Remittering/hänvisning till lämplig instans utifrån de insatser
föräldrar föreslagits och accepterat.
Kompletterande utredningar
• Förskoleobservation/ hemobservation med återkoppling till
förskola/föräldrar
• Fördjupad neuropsykiatrisk utredning av BUP( bedömning av
kognitiv nivå och/eller autismutredning)
• Somatisk/neurologisk bedömning av hab/BUM
• Logopedbedömning av språk och kommunikationsförmåga samt
förutsättningar för socialt samspel
• Vidare motorisk bedömning av sjukgymnast
Vilka insatser har föreslagits?
• Mångsidiga intensiva insatser
• Föräldrautbildning och –stöd (Bup , hab eller
Soc)
• Stödjande insatser på förskolan
• Stödjande insatser hemma
• Information om möjlighet till LSS-insatser
Remisser
• Teamet kapacitet beräknas till ca 20 remisser/år
• 2013 inkom 16 remisser
• 2014 har vi hittills 17 inkomna remisser (141107)
• För närvarande har vi en väntelista på de inkomna remisserna
Hur går det till?
1. Teamet tar emot barn upp till och med 4 års ålder
2. Remisser till teamet får skrivas av ordinarie barn- och
ungdomsmedicinspecialister/ ST-läkare i barn- och
ungdomsmedicin alternativt barnpsykiatriker vid BUP
3.Ett förberedelsearbete innan remittering är nödvändigt. Föräldrar
måste vara motiverade och frågeställningen förankrad
4. Förskolans basutredning skall vara gjord och bifogas remissen
5. Remissen skall vara så utförlig som möjligt men inte, varken i
frågeställning eller text, innehålla explicita frågeställningar som gör
att den förstärkta vårdgarantin för psykisk ohälsa bland barn måste
tillämpas
Framtid
• Förhoppning om att projektet kan permanentas
• Förhoppning om att Region Gotland kan hitta
samarbetsformer mellan de olika förvaltningarna för
att kunna erbjuda barn och familjer insatser.
• Ett exempel är att införa mångsidiga intensiva
insatser för barn med autism där BUF och Hab
samverkar.
Download