Specialpedagoger, barn och ungdom

Yrkesspec. V vkok Spec.lped., BUH, Hab GBG o SB, Hab Fyrbodal, Hab SÄ
Beskrivning av kunskapsområden inom Yrkesspecifik
verksamhetskunskap - och kompetens
2013-11-27
Specialpedagoger, BUH
Kunskapsområden
Kompetensnivå
Beteende och uppmärksamhet (b125, b130, b140 mfl.)
Utredande metoder
PEP- bedömning
Pedagogiskt bedömningsinstrument av utveckling hos barn med
autism 0-7 år
ADOS
Strukturerad lekobservation av barn med autism.
ADI-R
Vineland
Djupintervju riktad till föräldrar vid autismutredning
TBA (tillämpad beteendeanalys)
Connors skattningsskalor
SNAP IV
ADHD RS
5-15 Nordiskt formulär
Kartläggning av problem hos barn i åldern 5 till 15 år. Här kartläggs
bl.a. färdighetsområden som motorik, uppmärksamhet, spåk, inlärning
och socialisering.
Lekobservation som kan göras i olika miljöer
Samtal utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv.
Ex på redskap: Ritprat, Samtalsmatta, ”Jag planerar”
Behandlingsmetoder
Intensivinlärning för små barn med autism.
TBA (tillämpad beteendeanalys)
Tydliggörande pedagogik
Metoder som ger svar på:
När något ska hända. Hur länge det ska hålla på. Hur det går till.
Sociala berättelser och seriesamtal
För att tydliggöra vardagssituationer, samspel och beteende.
Samtalsmatta
För att kommunicera i syfte att tydliggöra situationer kring personens
egenuppfattade hälsoproblem
4-5
2-4
2-4
3-4
2-4
5
4-5
2-5
3-5
4-5
1
förtydliganden och nytt beslut Vc, 131127/2013-07-10, beslut Vc / /2011-12-07/ rev från 2007-03-29
Yrkesspec. V vkok Spec.lped., BUH, Hab GBG o SB, Hab Fyrbodal, Hab SÄ
KatKit
Visuellt kommunikationshjälpmedel när man behöver samtala om känslor
och tankar
Pedagogiska samtal/handledning för målinriktad behandling i syfte att ge
pedagogiska strategier.
Föräldrautbildningar: Utbildning i pedagogiska strategier till närstående
relaterat till specifika funktionsnedsättningar, tex utbildningspaket för
olika diagnoser, toaskola, matskola, problemskapande beteende.
4-5
3-5
Lärande och allmänna uppgifter och krav (d1+ d2)
Utredande metoder
Pedagogiskt bedömningsschema för kartläggning av barns utveckling 0-7
år samt 7-12 år
MPU, motorisk, perceptuell utveckling 0-7 år
Lekobservation som kan göras i olika miljöer
Utredning av sinnesfunktioner:
TVPS
Synväskan
PEP
Pedagogiskt bedömningsinstrument av utveckling hos barn med
autism 0-7 år
Samtal utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv.
Ex på redskap: Ritprat, Samtalsmatta, ”Jag planerar”
KaTid
4-5
3-5
5
2-4
4-5
4-5
2-4
Behandlingsmetoder
Lekobservation
Lekobservation En metod för tvärvetenskapligt arbete, (M. Alén, E.
Lidner)
Sociala berättelser och seriesamtal
För att tydliggöra vardagssituationer, samspel och beteende.
Samtalsmatta
För att kommunicera i syfte att tydliggöra situationer kring personens
egenuppfattade hälsoproblem
KatKit
Visuellt kommunikationshjälpmedel när man behöver samtala om känslor
och tankar
Tydliggörande pedagogik
Metoder som ger svar på:
När något ska hända. Hur länge det ska hålla på. Hur det går till.
Pedagogiska samtal/handledning för målinriktad behandling i syfte att ge
pedagogiska strategier
IKT
Information- och kommunikationsteknik ex surfplattor, smartphones och
datorer.
Föräldrautbildningar: Utbildning i pedagogiska strategier till närstående
5
3-5
3-5
3-4
2-5
3-5
2
förtydliganden och nytt beslut Vc, 131127/2013-07-10, beslut Vc / /2011-12-07/ rev från 2007-03-29
Yrkesspec. V vkok Spec.lped., BUH, Hab GBG o SB, Hab Fyrbodal, Hab SÄ
relaterat till specifika funktionsnedsättningar, tex utbildningspaket för
olika diagnoser, toaskola, matskola, problemskapande beteende,
Lek, samspel och kommunikation (d880, d710, d3, d1, d2
Utredande metoder
Språkresan (språkliga förmåga b167)
Schema för bedömning av tal- och kommunikationsförmåga 0-36 mån.
Från sak till bild
PEP
Pedagogiskt bedömningsinstrument av utveckling hos barn med
autism 0-7 år
Pedagogiskt bedömningsschema för kartläggning av barns utveckling 0-7
år samt 7-12 år.
Strukturerad observation
Deltagande observation
Samtal utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv.
Ex på redskap: Ritprat, Samtalsmatta, ”Jag planerar”
Lekobservation som kan göras i olika miljöer
Behandlingsmetoder( för att öka barnets förutsättning för
lärande)
Språkresan som behandling av tal och kommunikationsförmåga
Pecs
Bildkommunikationssystem för barn med autism.
Sociala berättelser och seriesamtal
För att tydliggöra vardagssituationer, samspel och beteende.
Samtalsmatta
För att kommunicera i syfte att tydliggöra situationer kring personens
egenuppfattade hälsoproblem
KatKit
Visuellt kommunikationshjälpmedel när man behöver samtala om känslor
och tankar
AKK
T.ex.Tecken som stöd, Kommunikation med föremål, Taktil Stimulering
Pedagogiska samtal/ rådgivning för anpassning angående lekmaterial
IKT
Information- och kommunikationsteknik ex surfplattor, smartphones och
datorer.
Som pedagogiska komplement och som metoder för lek, inlärning och
språkutveckling.
Videoinspelningar av specifika situationer som tex lek, kommunikation
och samspel som grund för pedagogisk konsultation
Ex Marte Meo
Metod för att öka samspelet mellan barnet och närstående
Pedagogiska samtal/handledning för målinriktad behandling i syfte att ge
pedagogiska strategier
2-4
4-5
3-5
4-5
5
2-3
2-4
3-5
2-4
4-5
2-5
2-4
3-4
3
förtydliganden och nytt beslut Vc, 131127/2013-07-10, beslut Vc / /2011-12-07/ rev från 2007-03-29
Yrkesspec. V vkok Spec.lped., BUH, Hab GBG o SB, Hab Fyrbodal, Hab SÄ
Föräldrautbildningar
Utbildning i pedagogiska strategier till närstående relaterat till specifika
funktionsnedsättningar, tex utbildningspaket för olika diagnoser, ex
komigång, lekens betydelse, vingar som bär, sociala berättelser, etc
Tydliggörande pedagogik
Metoder som ger svar på:
När något ska hända. Hur länge det ska hålla på. Hur det går till.
3-4
3-5
.
4
förtydliganden och nytt beslut Vc, 131127/2013-07-10, beslut Vc / /2011-12-07/ rev från 2007-03-29