Icke akuta sjukdomstillstånd barn och ungdomar - Alfresco

Regional medicinsk riktlinje
Icke akuta sjukdomstillstånd hos barn och ungdomar
Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören 2016 giltigt till augusti 2018.
Utarbetad av sektorsråden i allmänmedicin och barnsjukvård
Barn under ett år behöver inte remiss till BUM (Barn- och ungdomsmedicin) men ska i normalfallet i
första hand vända sig till sin BVC/vårdcentral.
För barn över ett års ålder och ungdomar sker bedömning och basal utredning på vårdcentral.
Därefter bestäms om fortsatt handläggning ska ske på vårdcentral eller om patienten ska remitteras
till BUM enligt nedanstående riktlinjer, eller vid misstanke om annan allvarlig sjukdom.
Tillämpningen av riktlinjerna i detta dokument kan variera utifrån lokala överenskommelser i enskilda
fall. För stöd i bedömning av vårdnivå vid akut sjukdom åberopas dokumentet ”Handläggning av
akuta sjukdomstillstånd hos barn- och ungdomar inom Västra Götalandsregionen”.
___________________________________________________________________________________________________
Nytt sedan föregående revidering
Hälsoundersökningar av ensamkommande barn görs på vårdcentral, inte på barnmedicin.
Astma grad I-II under 12 år kan behandlas och följas på vårdcentral efter önskemål.
Följande tillstånd handläggs i normalfallet på vårdcentral











Allergi, luftburen som är okomplicerad
Astma, grad I-II som är stabil hos barn över sex års ålder, eller yngre efter ök.
Eksem, okomplicerat
Övervikt ISO-BMI under 30.
Födoämnesöverkänslighet som är okomplicerad (efter eventuell utredning på BUM)
Huvudvärk som är okomplicerad/ej funktionsnedsättande
Smärttillstånd utan funktionsnedsättning
Obstipation som svarar på behandling.
Afebril urinvägsinfektion hos barn över ett års ålder.
Enures, första bedömning och rådgivning
Hälsoundersökning av adoptivbarn samt även asylsökande barn och unga och övriga
berättigade under 18 år, se http://www.vgregion.se/asylenheten. Remittering till
barnmedicin kan ske vid späd ålder eller misstänkt komplex sjuklighet.
______________________________________________________________________________________________________
Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens
berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och prioriteringsrådet.
1(2)
Regional medicinsk riktlinje: Icke akuta sjukdomstillstånd hos barn och ungdomar
___________________________________________________________________________________________________
Följande tillstånd handläggs i normalfallet på Barn- och
ungdomsmedicin




















Allergi, luftburen komplicerad
Astma
o Utredning av alla under 12 år
o Uppföljning av alla över grad II eller enligt överenskommelse
Diabetes
Enkopres
Enures/Inkontinens hos barn över 6 års ålder där första rådgivning ej hjälpt.
Epilepsi
Fetma ISO-BMI över 30.
Födoämnesöverkänslighet som är komplicerad.
Glutenintolerans
Hjärtsjukdom
Huvudvärk, funktionsnedsättande
Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
Långvariga smärttillstånd
Nefrit/nefros
Neuropsykiatriska problem (Se separat RMR HSD-A 28-2014))
Obstipation som ej svarat på behandling
Uppföljning av urinvägsinfektion med feber
Reumatisk ledsjukdom
Tillväxtstörning
Utvecklingsavvikelse Ätstörning (se separat RMR HSD-A § 29-2014)
___________________________________________________________________________________________________
___
Regionala medicinska riktlinjer utarbetas på uppdrag. Riktlinjer fastställs efter avstämning med regionens
berörda förvaltningar, regionala sektorsråd, rådsfunktioner, terapigrupper och Program- och
prioriteringsrådet.
2(2)