Tele nummer: Rejlers Energitjänster, tjänstebeskrivning Tjänster

Företag:
Kontakt:
Tele nummer:
Rejlers Energitjänster, tjänstebeskrivning
Kryssa i aktuell ruta för de tjänster som ni är intresserade av. Om ni saknar någon tjänst eller funktion kan
ni skriva ner det längst ned på denna sida.
Tjänster
Komplett mätpunkt
Innebär leverans av all mätutrustning lokalt i mätpunkten samt underhåll,
verifiering, dokumentation/registerhållning och support. Med Komplett
mätpunkt erhålls en garanterad funktion, ett mätvärde Komplett för
avläsning eller Komplett för vidare transport till centralt system.
Komplett IT-stöd
Innebär utförande av datordrift, support, underhåll samt utveckling av nya
funktioner. Här finns tillgång till de nyaste IT-funktionerna direkt via Internet. Med
Komplett IT-stöd undviks egna investeringar i kostsamma systemlösningar.
Komplett mätvärde
Innebär insamling av tim- eller månadsmätvärden för leverans till avräkningssystem
och debiteringssystem. Med Komplett mätvärde finns alltid tillgång till
kvalitetssäkrade mätvärden. Mätvärden insamlas varje dygn eller
månad och sker i följande steg:
1. automatisk insamling med upprepning fram till kl 06.00, kontroll att
insamlade mätserier är fullständiga samt validering av mätvärde
2. manuellt initierad upprepning och initiering av felåtgärd vid eventuellt
saknade mätvärden sker varje vardag
Komplett timavräkning
Innebär avräkning per nätområde för kunder som ska timavräknas. Resultatet
rapporteras till SvK, balansansvariga och leverantörer. Avräkningen utförs varje
dygn och sker i följande steg:
1. preliminär avräkning på mätvärden tillgängliga kl 06.00, saknade
mätvärden estimeras enligt förutbestämd algoritm
2. tillgång via Internet till estimerade mätvärden för eventuell rättning och
rimlighetskontroll
3. slutlig avräkning senast kl 15.00 varje vardag
Med Komplett timavräkning garanteras att avräkningen utförs enligt gällande
förordning och föreskrifter.
Volymkontroll
Håller koll på att nätförlusterna är på en rimlig nivå, slår larm om förlusterna
överstiger angivna börvärden. Kan utökas med en nätförlustutredning.
Timspottpriser
Rapport på er förbrukning kopplat till elspottpris, visning i kr.
Komplett leverantörsbyte
Innebär all automatisk ärendehantering vid leverantörsbyte och annan förändrad
kundinformation som flyttning, namnändring mm samt rapport av fastställda
mätarställningar och definitiva års energier.
Ärendehanteringen utförs kontinuerligt.
Validering/kvalitetssäkring
Få koll på alla era mätvärden vi exporterar rätt mätvärden till er debitering
Transformatorområdesavräkning
Få koll på nätförlusterna ända ner på transformatorsområdet
Hjobo system
EDI Gate, EDI Info, AVI Info, EDI Tim
Intresse
Företag:
Kontakt:
Tele nummer:
Komplett schablonavräkning
Innebär beräkning av preliminära och slutliga andelstal per leverantör och
balansansvarig inom respektive schablonområde samt rapport av andelstalen till
berörda intressenter. Avräkningen utförs efter varje månadsskifte och sker i
följande steg:
1. spegling av kund- och anläggningsdata samt preliminära års energier från
debiteringssystem
2. kund kopplas till schablonområde, elleverantör och balansansvarig
3. beräkning av preliminära andelstal för innevarande månad och slutliga andelstal
för månaden som var, senast 3 månader minus 1 dag
4. rapportering av andelstal via DELFOR eller Excel
Komplett schablonavräkning garanterar att avräkningen utförs enligt gällande
förordning och föreskrifter.
Semester/ledighetsbackup
Rejlers kan vara er semester/ledighetsbackup vad gäller insamling avräkning,
ärendehantering, mm. Via VPN tunnel kopplar vi upp oss till er och sköter er
administration.
Fakturering
Innebär att vi tar hand om er fakturering, gör utskick och påminnelser
Energianvändarwebb
Är en Kundwebb som presenterar era kunders effekt och energiförbrukningar.
Presentationen följer gällande föreskrifter. Mätvärden hämtas endera från ert
debitering/insamlingssystem eller från Rejlers tjänsteplattform beroende på om ni
valt övriga tjänster från Rejlers, i Tjänsteplattformen är mätvärdena validerade och
kvalitetssäkrade.
Energiövervakning och Uppföljning
Web baserat system som ger ~ 10% i besparing av energikostnaderna utan att
göra några dyra maskin/systeminvesteringar. Ger möjlighet att jämföra fastigheter o
tidsperioder oavsett yttertemperatur.
Debiteringssystem
Rejlers är återförsäljare av Elvira debiteringssystem som förutom elnät och
elhandel klarar av andra nyttigheter som VA/renhållning, Bredband. Elvira kan
”hostas hos Rejlers som säkerställer en säker drift och backuptagning, alt driftar ni
själva systemet.
Mätpunktsregister
Få överblick över vilken mätutrustning som sitter i respektive mätpunkt. Skriv ut
underlag vid verifiering. Lagra foton på anläggning mm.
Kontroll i fält
Vi utför kontroller på alla anläggningar från effektkategori 1-5 enligt gällande
föreskrifter. Vi är ackrediterade!
Konsultationer inom energiområdet




Teknisk support
Utredningar
Utbildning
Projektledning
Meddelande slutkund
En allt i ett tjänst för slutkund i samband med flyttar och leverantörsbyte