Lite om tvärkulturell kommunikation

Tvärkulturell
kommunikation
Introduktion
Nataliya Berbyuk, Jens Allwood
VT06
Plan





varför intressant?
kommunikation och tvärkulturell /
interkulturell kommunikation
kultur
historik
kommunikationsmönster
2
Varför intressant?


Mer och mer kontakter över kulturgräns nu
och närmaste 100 åren
Många konsekvenser:
Kommunikativa (vardagsliv)
 Psykosociala (segregation, integration)
 Ekonomiska (arbetskraft, ..)
 Medicinska (sjukvård, åldringsvård,…)
 Politiska (nationalism, …)


Hur kan vi på bästa sätt
samverka över kulturella
gränser?
Att uppnå

SYNERGI OCH STYRKA
 Snarare än
 GRÄNSER;
KONFLIKT
FRUKTAN; MISSFÖRSTÅND &
Mänsklig kommunikation

Uttryck






Kropps
kommunikation
Ljud (fonem,
prosodi)
Ordförråd
Grammatik
Skrift, osv.

Innehåll
Sakligt
 Känslo
mässigt
 Identitet
 Komm.
Reglering
 osv








Interaktion
Turtagande
Återkoppling
Sekvenser (t.ex.
hälsningar)
Tilltal
Varierande
grader av
medvetenhet och
avsiktlighet
Samarbete,
flexibilitet och
konflikt
Vad är tvärkulturell
kommunikation?

Kommunikation mellan människor med
olika kulturell bakgrund (nationell, etnisk)
Tvärkulturell / interkulturell
kommunikation

Inlärningsmål
Allmän beredskap
 Specific beredskap

Insikt
 Flexibilitet
 färdighet

Interkulturell kommunikation




Historik
”Gammal” och ”ung”
drygt 2000 år sedan
Ej före 1960- begreppet ”interkulturell”
tvärkulturell” kommunikation






Flerkulturell
Interkulturell
Tvärkulturell
Transkulturell
Interetnisk
”Interracial”
eller ”
Termer…

”Intercultural” and ”intracultural”





Intercultural: minst 2 individer med olika kulturell
bakgrund
Intracultural: samma kultur
”Interethnic” and ”interracial”
”Cross-cultural” is typically used to refer to the
study of a particular idea or concept within many
cultures… to compare one culture to another
”International” … interactions among people from
different nations
Lite historik

I USA (kanske Buddha ca 500 år f Kr använde sig av
interkulturell kommunikation, när han predikade på
prakrit, folkets språk, i stället för på sanskrit som
eliten talade” (Sitaram 1978)

Under senaste 40 år



Hur? 60-70- talet- upprör från minoritetsgrupper
gentemot den vita majoritetskulturen
Kuba 1959- en USA-utbildad jurist Fidel Castro
East West Center (Honolulu, Hawaii) början av 60
talet http://www.eastwestcenter.org/
Forts. lite historik







1959 ”The Silent Language” av Hall, E
1972 - den första läroboken+första kurser
SIETAR Society for Intercultural Education
Training and Research (OH)
I Sverige:
Först - språkkunskapsproblem
Utv.- efter 1980: ”Swedes, as others see
them”(Phillips-Martinsson 1981)
Projekt” Antropologisk lingvistik”, Vad är svensk
kultur, flerkulturell kompetens vid GU
När är något tvärkulturell
kommunikation?

2 personer från olika kulturer deltar i
kommunikation som är interkulturell:
1.Oavsett om de är medvetna om att de har olika
kulturella bakgrund
2.Enbart om de är medvetna om att de har olika
kulturella bakgrund
3.Enbart om olikheten (den kulturella) påverkar deras
kommunikation
4.Enbart om de medvetet låter olikheten påverka sin
kommunikation
5.Enbart om de själva klassificerar interaktionen som
interkulturell kommunikation
Vad är kultur?

Att använda ” kultur” att förklara
människors beteende:



Ceremonier, klädsvanor, mattraditioner
 Det är DERAS kultur
”okultiverad” , ”saknar kultur”
”primitiva” vs. ”civiliserade kulturer”
T. ex. Sati
Vad är kultur?
 Många
och inga definitioner. Man kan svara
på många olika olika sätt:

skillnader mellan primitiva (”jordbrukskulturer”) och civiliserade
(“högteknologiska”) (1950s, Benedict)

“objektiv” (alla materiella uttryck i kulturen, t ex alla produkter som
tillverkas eller skapas) vs. “subjektiv” (¨all we have in our heads¨)
Triandis (1972)

”ytkultur” (surface culture)-non-verbal aspects) och ”djupkultur”
(deep culture) i.e. (våra värderingar, attityder, uppfattningar
Forts. Vad är kultur?
att definiera kultur?
Olika
”kulturelement”:
e.g.
patterns of dress, patterns of social
interaction, etc. (Triandis 1983)
Allwood (1985) presentation av





Tankemönster
Beteendemönster
Artefaktmönster
Spår i naturen
Taylor, E.B. ”that complex whole which includes
knowledge, belief, art, morals, law, custom…”
Forts. att definiera kultur?
” social heredity of a group of people”: ej
medfödd utan inlärd
 ”perceptual” eller ” subjective” : ” culture is a
shared set of ideas and practices that exist in
peoples’ minds as a form of mental software”
(Triandis)
 Interpretative/performance nature of culture:
How do we express culture in interaction?

Kultur enl. Allwood

Mönster (likheter) mellan människor som
inte är naturgivna

Kultur i vidbemärkelse (teknologi, ekonomi,
agrikultur)
Kultur i snävare bemärkelse (beteende och
tankar)
Kombinationer (hälssovård, utbildning)


Kulturell variation











Män
Kvinnor
Barn
Vuxna
Äldre
Social klass
Yrke
Ideologi (religion)
Etnisk härkomst
Nationell tillhörighet
Verksamhet, osv.
Kulturell variation: “stå nära i
samtal”
Araber
Mycket nŠra
italienare
svenskar
lŠ
ngt ifrŠ
n
Hur skall vi se på
kulturskillnader?
1.Rasism
2.Kulturell determinism
3.Kontext-sensitiva vägledande stereotyper
4.Statistiska tendenser
 ------> 1, 2- ingen flerkulturell kompetens,
TKK omöjlig eller m svår
 ------> 3,4 - flerkulturell kompetens, TKK
möjlig
Hur stora är kulturskillnader?

Universalism- mycket obetydliga
Människor är i grunden lika
 Karakteriserade av rationalitet, agentskap och
etik
 Påståenden om kulturella skillnader är oftast
ett stt att dölja något annat (dumhet,
intressekonflikter, personlighetsskillnader)

Hur stora är kulturskillnader?

Kulturdeterminism (biologisk, social)
Mycket viktiga
 Människor är i grunden olika
 Rationalitet, agentskap & etik är relativ kultur

Hur stora är kulturskillnader?



Kulturinfluens
Spelar en viss roll
Människor uppvisar både likheter och
olikheter pga kulturell bakgrund, men vi
behöver veta mer om villkoren för detta
Patterns



(”Mönster”)
” Shared beliefs, values and norms that
are stable over time and that lead to
roughly similar behaviors across similar
situations are known as cultural patterns”
(L & K, s. 85)
Made up of people’s beliefs, values,
and norms, they provide the way of
thinking about the world and orienting
oneself to it (ibid)
 Conscious/unconscious
Three components: belief (tro), value
(värdering), norm (norm)
Beliefs
”An
idea that people assume to be true
about the world” (a set of learned
interpretations that form the basis for cultural
members to decide what is and what is not
logical and correct)
 Central

vs. peripheral
E.g. ”muti”
Values
“What
a culture regards as good or bad,
right or wrong, fair or unfair, just or unjust,
beautiful or ugly, clean or dirty, valuable or
worthless, appropriate or inappropriate, and
kind or cruel. V. are desired characteristics
or goals of a culture, and they do not
necessarily describe the actual behaviors
and characteristics”
“ a broad tendency to prefer certain states
of affairs over others”


Valence & intensity
e.g. money
Norms
Expectations
of appropriate
behaviors…
 The outward manifestations of beliefs
and values are norms, which are
socially shared expectations of
appropriate behaviors.

importance and intensity, changeable

e.g. manners (good/bad), social routines
30