Februari 2016 (51 kB, docx)

advertisement
Utbildningsförvaltningen
Snösätraskolan
Dagordning
Sida 1 (5)
Protokoll elevrådet 11 februari 2016
 Närvarande:1 NP, 1 UE, 1 LA, 2 JS, 2 CH, 2 ÅP, 3 KW, 3 JSB,
3 CL, 4 A, 4 B och Susanne.
 Juri valdes till ordförande.
 Betol valdes till justerare.
Genomgång föregående protokoll
Vi läste igenom protokoll från föregående möte.
Vi pratade lite kring vad Matsvinnsprojektet är. Vi ska tillsammans
under våren försöka kasta mindre mat. Matsvinn är viktigt att jobba
med för att det påverkar vår miljö. Susanne berättade om att det
kommer att börja i mars. Yvonne i matsalen och Cissi har varit på
information om vad Matsvinnsprojektet är.
Trygghetsarbetet på skolan
Susanne berättade om att många saker som kommit fram i
utvärderingen när det gäller trygghetsarbetet på skolan har skrivits
ner i en plan. Susanne läste upp några saker som vi kommer arbeta
extra med under 2016. Vi kommer bland annat arbeta med:
 Att alla vuxna behöver ta barnen på allvar när de ber om
hjälp.
 Att vuxna ska sprida ut sig när de är utomhus så att det är lätt
att nå en vuxen om man behöver hjälp.
 Att arbeta mer för att alla ska få vara den man är, utan att bli
Utbildningsförvaltningen
Snösätraskolan
retad eller trakasserad. Vi ska arbeta för att skolans ska vara
Vallhornsgatan 21
en plats där det framgår att det är bra att vi är olika och gillar
124 61 Bandhagen
Telefon 08 508 49 210 olika saker.
http://snosatraskolan.stockholm.se
Dagordning
Sida 2 (5)
 Vi ska fortsätta med att inte alla elever har rast samtidigt för
att se till att det finns yta och plats att leka och spela. Vi tror
att det gör att det blir färre konflikter på fotbollplan, vid
gungor och klätterställning.
 Vi ska fortsätta skapa aktiviter där barn möts från olika
klasser och med olika åldrar. Det är viktigt att vi lär känna
varandra på skolan för att vi ska få en tryggare skola.
 Skapa en ”bank med lekidéer för alla årstider”.
 Arbeta aktivt med att vi har ett bra språkbruk när vi pratar
med varandra på skolan.
Susanne berättade att hon intervjuat Robert som är ute hela
dagarna. Han har märkt att det är många elever som tycker om
att leka bland träden/i kojan. Susanne funderar över hur vi ska
kunna göra fler kojor, eftersom det är många som vill leka i
kojor på skolan. Vi kan titta om det går att skapa kojor någon
annanstans på skolgården.
Läs mer om vad vi ska satsa på under 2016 i Planen mot
diskriminering och kränkande behandling del 2.
Teckningstävling – inplastning pågår
Vi fick in ytterligare några bidrag. Elever från klass 3 CL har
börjat plasta in de teckningar som vi ska sätta upp på väggen.
De är ännu inte klara. När de är klara ska de sättas upp på
toaletterna.
Stopp i toaletterna på idrotten
Susanne har fått information om att det ofta är stopp i toaletterna
vid idrotten. Det är oftast vid flickornas omklädningsrum. Alla
flickor på elevrådet har sett detta. Vi var överens om att detta
Utbildningsförvaltningen
måste bli bättre.
Snösätraskolan
Vallhornsgatan 21
124 61 Bandhagen
Telefon 08 508 49 210
http://snosatraskolan.stockholm.se
Dagordning
Sida 3 (5)
Eleverna på elevrådet framförde följande tankar om varför vi
inte kan kast pappershanddukar i toaletterna:
 Pappershanddukar gör stopp. Det går inte att spola och då
kan man inte använda toaletten.
 Pappershanddukar är dyra. Det går åt mycket pengar av
skolans ekonomi att köpa in nya pappershanddukar. Vi
slösar med pengar. Vi pratade om skillnaden mellan
toalettpapper och pappershanddukar. Pappershanddukarna
är tätare och har ett tjockare papper. Det är inte avsett för
att spola ner.
 Vi förbrukar träd. Papper får man från träden och man är
då tvungen att hugga ner fler träd om man använder för
mycket papper eller slänger papper i onödan.
Hur går det med att förbättra språkbruket i klasserna?
Klass 1 NP lämnade in deras tankar från när de hade pratat om
det i klassen. Vi läste upp deras protokoll från klassrådet.
Eleverna från fyran berättade att man nu hade fortsatt att arbeta
med att det inte bara gällde språkbruket i klasserna. Nu arbetade
man också för att medvetande göra eleverna på andra saker t ex
puttar. Några elever vill inte detta för att man vill inte att de
hemma ska veta att man gjort något eller sagt något dumt.
En annan klass hade arbetat med att prata om vad de ”fula
orden” betyder och vilka ord man kan använda sig av i stället.
Några klasser sa att de också hade börjat jobba med språket
under idrottslektionerna. Om någon elev sa något, fick man ta
hem en lapp till den vuxna hemma.
Utbildningsförvaltningen
Snösätraskolan
Vi pratade också om hur det skulle se ut om vi vuxna på skolan
Vallhornsgatan 21 gick runt och kallade varandra för ”fula ord”. Alla barn skulle
124 61 Bandhagen
bli förvånade och inte tycka om det.
Telefon 08 508 49 210
http://snosatraskolan.stockholm.se
Dagordning
Sida 4 (5)
Vi tror att några har fått en vana att säga dåliga saker. De tänker
inte på vad de säger.
Några elever berättade också om att de ibland är personer som
säger dåliga saker när man chattar. Vi pratade om att man måste
ta hjälp av en vuxen och att man ska blockera eller anmäla.
Klass 1 NP hade kommit fram till att om någon säger något
dumt kan man säga:
Sluta med det du gör.
Kan du lämna mig ifred.
Låt mig vara.
Jag blir ledsen när du är elak.
Kan du vara snäll och gå. Jag är arg.
Kan du sluta.
Sluta, jag gillar inte när du gör så.
Kan du sluta med det du håller på med.
Kan du sluta, jag blir arg.
Sluta jag blir ledsen.
Lägg av med det du gör.
Sluta, det är inte roligt när du gör så.
Kan du sluta och reta mig.
Klass 1 NP hade också prata om det var någon som råkade
göra dig illa. Då kan du svara:
Det gör ingenting för du är en bra vän. Jag vet att du inte
menade det du gjorde.
Det är ok du menade inte det. Du är en bra kompis.
Gjorde du det med flit?
Varför gör du så?
Utbildningsförvaltningen
Snösätraskolan
Vallhornsgatan 21
124 61 Bandhagen
Telefon 08 508 49 210
http://snosatraskolan.stockholm.se
Dagordning
Sida 5 (5)
Övriga frågor
Klass 4 hade frågor om varför det inte finns fritidshem för
eleverna i årskurs 4 – 6. Susanne berättade att det är politikerna
som har beslutat att det inte ska vara morgonfritids för elever
som tillhör årskurs 4 – 6.
Klass 4 ville också veta om det gick att göra handfat till alla
klassrum. De blir ofta störda av att andra klasser kommer till
deras handfat utanför i korridoren. Susanne säger att skolan är
byggd för länge sedan. På den tiden när man byggde tänkte man
inte på att det kunde vara bra för alla klasser att ha ett eget
handfat. Nu förtiden bygger man på ett annorlunda sätt. Det
finns inte vattenledningar överallt, så det blir svårt att bygga ett
handfat till alla klassrum.
Klass 3 JSB undrar om vi inte kan börja senare på dagen och
sluta senare. Vi pratade om detta. Det skulle i sådana fall
innebära att många elever skulle sluta klockan 16.00. De äldre
eleverna trodde inte att någon skulle vilja göra det. Dessutom
betyder det att de äldre eleverna måste vara hemma själva längre
eftersom de inte har något fritidshem på morgonen. Dessutom
blir det svårt för fritidshemspersonalen som inte får arbeta mer
än 40 timmar i veckan. Det är svårt för dem att både vara tidigt
på morgonen och ta hand om de elever som inte kan vara
hemma och sedan också arbeta med alla elever på kvällen som
behöver fritidshem för att deras föräldrar/vuxna jobbar.
Frågor till nästa elevråd
 Vi ska fortsätta prata om platser på skolgården som känns
mindre säkra (bakom bodar eller andra platser)
 Vad är en bra lektion? – Vad menas med studiero?
Bordlades då tiden inte räckte till.
 Skoltidning – Hur går det? Ingen från årskurs 5 eller 6 var
Utbildningsförvaltningen
på mötet. Eleverna i årskurs 6 gjorde nationella provet i
Snösätraskolan
svenska/svenska som andra språk idag.
Vallhornsgatan 21
124 61 Bandhagen
Mötet avslutas
Telefon 08 508 49 210
http://snosatraskolan.stockholm.se
Download