Duphalac Frukt oral solution PL

Bipacksedeln: Information till användaren
Duphalac Frukt 667 mg/ml, oral lösning
laktulos
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller
information som är viktig för dig.
Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvsiningar från din
läkare eller apotekspersonal.
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella
biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter några dagar.
I denna bipacksedel finns information om följande:
1.
Vad Duphalac Frukt är och vad det används för
2.
Vad du behöver veta innan du tar Duphalac Frukt
3.
Hur du tar Duphalac Frukt
4.
Eventuella biverkningar
5.
Hur Duphalac Frukt ska förvaras
6.
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
1.
Vad Duphalac Frukt är och vad det används för
Vad Duphalac Frukt är:
Duphalac Frukt innehåller ett laxermedel som kallas laktulos. Det gör så att vatten dras in i tarmen, och
på så sätt blir avföringen mjukare och tarmen blir lättare att tömma. Laktulos tas inte upp i din kropp.
Vad Duphalac Frukt används för:
Duphalac Frukt används för att behandla förstoppning (oregelbundna tarmrörelser, hård och torr
avföring) och att ge mjuk avföring. Till exempel:
- om du har hemorroider
- om du har opererats vid analöppningen eller nedre delen av tarmen
Laktulos som finns i Duphalac Frukt kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte
nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om
du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.
2.
Vad du behöver veta innan du tar Duphalac Frukt
Ta inte Duphalac Frukt
om du är allergisk mot
laktulos
något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).
om du har
galaktosemi (en allvarlig genetisk sjukdom som innebär att kroppen inte kan bryta ner
galaktos)
stopp i magtarmkanalen (förutom normal förstoppning)
1
-
sprickor eller risk för sprickbildning i matsmältningskanalen (t.ex. akut inflammatorisk
tarmsjukdom såsom Crohns sjukdom eller ulcerös kolit).
Om du är osäker, tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar Duphalac Frukt.
Varningar och försiktighet
Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Duphalac Frukt om du har några medicinska tillstånd
eller sjukdomar, framförallt:
- om du har ont i magen av okänd anledning
- om du har mag/hjärt-syndrom eller Roemhelds syndrom (ett syndrom där ansamling av gas i magtarmkanalen eller störningar i det normala flödet av maginnehåll utlöser/orsakar hjärtsymtom)
- om du inte kan bryta ner mjölksocker (laktos)
- om du har diabetes
Du bör inte ta Duphalac Frukt om du är/har
- galaktos- eller fruktosintolerant
- total laktasbrist
- svårt att ta upp glukos-galaktos från tarmen
Patienter med Roemhelds syndrom:Om du har symtom som gaser eller väderspänning efter användning
av Duphalac Frukt, avbryt behandlingen och rådgör med läkare.
I de här fallen kommer din läkare att följa upp behandlingen noggrant.
Långvarig användning av höga doser (mer än 2-3 mjuka avföringar per dag) eller felaktig användning kan
leda till diarré och störd saltbalans i kroppen.
Använd inte Duphalac Frukt i mer än två veckor utan att rådfråga läkare.
Under behandling med laxermedel bör du dricka tillräcklig mängd vätska (ca 2 liter/dag, likvärdigt med
6-8 glas).
Om du tar Duphalac Frukt i flera dagar och det inte sker någon förbättring av ditt tillstånd eller om dina
symtom förvärras, kontakta läkare.
Andra läkemedel och Duphalac Frukt
Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.
Laktulos kan förstärka kaliumförlusten som orsakats av andra läkemedel (t.ex. tiazider, steroider och
amfotericin B).
Samtidig användning av hjärtglykosider (t.ex. digoxin) och laktulos kan öka effekten av hjärtglykosider
pga. minskning av kalium i blodet.
Om något av ovan gäller dig (eller om du är osäker), tala med din läkare eller apotekspersonal innan du
tar Duphalac Frukt.
Duphalac Frukt med mat och dryck
Duphalac Frukt kan tas med eller utan mat. Det finns inga begränsningar i vad du kan äta eller dricka.
Graviditet, amning och fertilitet
Duphalac Frukt kan användas under graviditet och amning.
Rådfråga läkare eller apotekspersonal, innan du tar något läkemedel om du är gravid eller ammar.
2
Förväntas inte ha någon fertilitetspåverkan.
Barn
I särskilda fall kan din läkare förskriva Duphalac Frukt till ett barn eller spädbarn. I de här fallen kommer
din läkare att följa upp behandlingen noggrant. Duphalac Frukt ska endast ges till spädbarn och småbarn
om det ordinerats av läkare eftersom det kan påverka de normala reflexerna för tarmtömning.
Körförmåga och användning av maskiner
Duphalac Frukt har ingen eller försumbar effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner.
Duphalac Frukt kan innehålla små mängder mjölksocker (laktos), galaktos, epilaktos eller fruktos
Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.
3.
Hur du tar Duphalac Frukt
Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt läkarens eller
apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.
Ta dina doser vid samma tidpunkt varje dag. Svälj medicinen snabbt. Behåll den inte i munnen.
Du kan ta Duphalac Frukt oral lösning outspädd eller blanda ut den i mat eller vätska t.ex. vatten, juice,
choklad, filmjölk eller gröt. Använd doseringsmåttet som medföljer om du använder Duphalac Frukt i
flaska. Om du använder Duphalac Frukt 15 ml engångsdospåse riv av ena hörnet på påsen och ta
innehållet utan dröjsmål.
Dosering vid förstoppning eller där mjuk avföring är medicinskt önskvärd
Dosen kan ges en gång om dagen, t.ex. till frukost, eller uppdelad i två doser om dagen. Använd
doseringsmåttet som medföljer om du använder Duphalac Frukt i flaska.
Efter några dagar kan startdosen ändras till underhållsdosen baserat på ditt behandlingssvar. Flera dagars
behandling (2-3 dagar) kan vara nödvändig innan behandlingseffekt uppnås.
Duphalac Frukt oral lösning i flaska eller 15 ml engånsdospåse:
Patient
Vuxna och ungdomar
Daglig startdos
Daglig underhållsdos
15-45 ml (10-30 g laktulos),
motsvarande 1-3 dospåsar
15-30 ml (10-20 g laktulos),
motsvarande 1-2 dospåsar
Användning hos barn
Användning av laxermedel hos spädbarn eller barn bör endast ske i undantagsfall och under noggrann
uppföljning av läkare, eftersom dessa medel kan störa de normala reflexerna för tarmtömning.
Ge inte Duphalac Frukt till barn (under 14 år) såvida det inte ordinerats av läkare och noggrann
uppföljning av läkare.
Patient
Daglig startdos
3
Daglig underhållsdos
Barn
(7-14 år)
15 ml (10 g laktulos),
motsvarande 1 dospåse
10-15 ml (7-10 g laktulos),
motsvarande 1 dospåse*
Barn
(1-6 år)
5-10 ml (3-7 g laktulos)
5-10 ml (3-7 g laktulos)
Spädbarn under 1 år
Upp till 5 ml (upp till 3 g
laktulos)
Upp till 5 ml (upp till 3 g laktulos)
*Använd Duphalac Frukt i flaska om underhållsdosen är lägre än 15 ml
Använd Duphalac Frukt flaska för en exakt dosering till spädbarn och barn upp till 7 år.
Användning hos äldre och personer med nedsatt njur- eller leverfunktion
Inga särskilda dosrekommendationer.
Om du har tagit för stor mängd av Duphalac Frukt
Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag
kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt
rådgivning.
I fall av överdosering kan du uppleva diarré och ont i magen.
Om du har glömt att ta Duphalac Frukt
Om du glömt att ta Duphalac Frukt ska du inte oroa dig. Ta nästa dos vid den vanliga tidpunkten. Ta inte
dubbel dos för att kompensera för glömd dos.
Om du slutar att ta Duphalac Frukt
Sluta inte ta Duphalac Frukt eller ändra inte behandlingen utan tala med din läkare.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.
4.
Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.
Följande biverkningar har rapporterats med Duphalac Frukt:
Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):
- Diarré
Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):
- Gaser i magen (väderspänning)
- Illamående
- Kräkning
- Magsmärta
4
Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):
- Elektrolytrubbningar p.g.a. diarré
Gaser i magen kan förekomma under de första dagarna av behandlingen. Som regel försvinner de efter
några dagar. När högre doser än de föreskrivna används, kan magsmärtor och diarré förekomma. I sådana
fall bör dosen sänkas.
Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte
nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att
rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedelssäkerhet.
Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se
5.
Hur Duphalac Frukt ska förvaras
Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller flaskan. Utgångsdatumet är den sista dagen i
angiven månad.
Öppnade dospåsar kan inte sparas. Eventuella rester måste kasseras.
Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar
läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
Inga särskilda förvaringsanvisningar.
Efter första öppnandet av flaskan ska produkten kasseras inom 21 veckor.
6.
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar
Innehållsdeklaration
Den aktiva substansen är laktulos.
1 dospåse Duphalac Frukt oral lösning innehåller 15 ml motsvarande 10 g laktulos.
1 ml Duphalac Frukt oral lösning innehåller 667 mg laktulos.
Duphalac Frukt innehåller även smakämnet plommon.
Duphalac Frukt innehåller inga andra innehållsämnen. Små mängder av andra sockerarter kan dock
finnas med t.ex. laktulos, galaktos, epilaktos och fruktos.
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Duphalac Frukt oral lösning är en klar, tjockflytande vätska. Den är färglös till brungul.
1 dospåse Duphalac Frukt innehåller 15 ml. En kartong innehåller 20 dospåsar. Dospåsarna är gjorda av ett
PET/aluminium/LDPE-laminat.
5
Duphalac Frukt finns också i plastflaskor innehållande 200 ml, 300 ml, 500 ml, 800 ml och 1000 ml med ett
doseringsmått i plast. Doseringsmåttet är uppmärkt med 2,5 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml,
20 ml, 25 ml och 30 ml.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.
Innehavare av godkännande för försäljning
BGP Products AB
Box 23033
104 35 Stockholm
Tillverkare:
Abbott Biologicals B.V.
Veerweg 12
8121 AA Olst
Nederländerna
Denna bipacksedel ändrades senast: 2017-02-28
6