Ofta frågade frågor (FAQ) Indelning i inrikes och

advertisement
FÖRSÄLJNINGSFÖRFRÅ
GAN
1(3)
Ofta frågade frågor (FAQ)
Indelning i inrikes och utrikes försäljning
Vårt företag verkar inom transportbranschen och vi har både inhemska och
utländska kunder. Hur ska vi ange vår försäljning i er enkät?
Försäljningen i Finland och utomlands anges i försäljningsenkäten enligt
kundens destinationsland. Alla tjänster som sålts till inhemska kunder
anges bland försäljning i Finland, oberoende av om det är fråga om
försäljning med eller utan moms. På motsvarande sätt anges värdet av de
tjänster som sålts till utländska kunder bland försäljning till utlandet. Om det
är svårt att särskilja försäljningen till utlandet från värdet på sålda tjänster,
ska en uppskattning göras för den aktuella enkätmånaden.
Kommissionshandel
Jag håller auktioner och säljer varor till den slutliga kunden i mitt egen
namn, men för ägarens räkning. Då jag säljer en tavla, som tillhör min
huvudman, till en kund för 200 euro, får jag 50 euro i förmedlingsprovision
och min huvudman får återstående 150 euro. Vad anses vara mitt företags
omsättning i försäljningsenkäten?
Omsättningen är förmedlingsprovisionen på 50 euro, varifrån avdras moms.
Försäljning som marginalbeskattas (begagnade bilar)
Ska också försäljning som marginalbeskattas ingå i omsättningen i
försäljningsenkäten?
Ja. Marginalbeskattad omsättning ska också anges i försäljningsenkäten.
Marginalbeskattning kan tillämpas i handeln med begagnade varor samt
konstverk, samlarföremål och antikviteter. Ett typiskt fall är återförsäljning
av begagnade bilar. En bilhandlare köper en begagnad bil av en privatperson
och säljer bilen vidare. Försäljningspriset innehåller den dolda moms som
ingått i inköpspriset på varan. Bilhandlaren betalar då skatten på sin
vinstmarginal, dvs. på skillnaden mellan försäljnings- och inköpspriset på
varan.
Om du korrigerar uppgifterna retroaktivt, kommer du väl ihåg att nämna
orsaken till korrigeringen i tilläggsinformationen.
Försäljning av varor och tjänster från utlandet till utlandet
Vad innebär försäljning av varor från utlandet till utlandet? Är det samma
sak som trepartshandel?
Det är fråga om försäljning från utlandet till utlandet då varor eller tjänster
överförs direkt från utlandet till utlandet, men säljaren är ett företag i
Finland. Försäljningen ingår i omsättningen för det företag som ligger i
Finland.
FÖRSÄLJNINGSFÖRFRÅ
GAN
2(3)
Försäljning från utlandet till utlandet kan också kallas förmedlingshandel.
Den definieras som en transaktion där en ekonomisk enhet i Finland köper
eller låter tillverka en vara eller tjänst hos en ekonomisk enhet i ett annat
land och sedan säljer varan eller tjänsten till en ekonomisk enhet i ett tredje
land (eller till samma andra land). Under processens gång överförs varan
eller tjänsten inte från den utländska försäljaren till Finland eller från
Finland till utlandet.
T.ex. företag B i Finland köper en vara av företag A i Tyskland och säljer
den vidare till företag C i USA. I försäljningsenkäten rapporterar ett dylikt
företag B i Finland försäljningen under punkten försäljning till utlandet och
dess underpost försäljning från utlandet till utlandet.
Den s.k. trepartshandeln vid momsbeskattningen är ett snävare begrepp än
försäljningsenkätens försäljning från utlandet till utlandet. Försäljning från
utlandet till utlandet omfattar transaktioner som passar in på definitionen
också utanför Europeiska unionen. Dessutom omfattar försäljning från
utlandet till utlandet också försäljning av tjänster.
Finland
Företaget B
försäljning
Tyskland
Företaget A
försäljning
USA
varor/tjänster
Företaget C
Punktskatter
Omsättningen enligt vårt företags resultaträkning omfattar punktskatt. Ska
punktskatten anges i försäljningsenkäten?
Punktskatten anges inte i försäljningsenkäten. Punktskatterna är sålunda
undantag från huvudregeln för anvisningarna i försäljningsenkäten
(uppgifter om omsättning enligt resultaträkningen).
Punktskatt uppbärs av tillverkare, producenter eller importörer för produkter
som är belagda med punktskatt. Betalaren av skatten inkluderar punktskatten
i varans pris, varvid den överförs att betalas av konsumenten. Varje
punktskatt har en egen lag där skattskyldigheten och grunderna för
bestämningen av skatten fastställs.
Punktskatter uppbärs för
– alkohol och alkoholdrycker
FÖRSÄLJNINGSFÖRFRÅ
GAN
–
–
–
–
–
–
–
3(3)
tobaksprodukter
flytande bränslen
el och vissa bränslen
sötsaker, glass och läskedrycker
dryckesförpackningar
avfall som deponeras på kommunala avstjälpningsplatser
smörjolja (oljeavfallsavgift)
Om det inte går att särskilja punktskatter från omsättningen, kommer du väl
ihåg att ange det i tilläggsinformationen.
Download