STYROFOAM™ lösningar
Introduktion
Oktober 2008
Introduktion
STYROFOAM™ ÄR NYCKELN TILL LÖSNINGEN PÅ ERA
Det är lätt att hantera STYROFOAM™. Materialet kan
ISOLERINGSPROBLEM:
enkelt bearbetas med normala byggplatsverktyg.
•
STYROFOAM™, blå extruderade polystyrenskivor
•
från Dow medger kompakta lösningar med hög
STYROFOAM™ är hygieniskt. Det ruttnar inte och
isoleringsförmåga, hög belastningstålighet och
är inte heller utsatt för mögelbildning och
lång livslängd.
liknande tillväxt. STYROFOAM™-skivorna är släta,
Lösningar; informationen och verktygen som
luktar ingenting och ger inte upphov till damm.
hjälper er att utveckla den lösning som passar just
er konstruktion och ert projekt.
Utveckling av just er STYROFOAM™
lösning
STYROFOAM™ Lösningar ger möjligheter att isolera konstruktioner på sätt som uppfyller de allt högre ställda kra-
Alla byggprojekt är olika, med egna mål och krav. Varje
ven, utan att man behöver kompromissa med den
lösning är unik. STYROFOAM™ Lösningar erbjuder all
ursprungliga utformningen.
information
som
behövs
för
just
era
projekt.
Grundläggande uppgifter om STYROFOAM™ Lösningar
Detta är STYROFOAM™
finns i applikationsbroschyrerna och produktdatabroschyrerna. Kompletterande och fördjupad information
STYROFOAM™ utgörs av extruderad polystyren i form av
finns att tillgå på;
skivor. Det har tillverkats av Dow under mer än 40 års tid.
www.styrofoameurope.com eller www.isover.se.
Att extrudera innebär att smält polystyren under högt
tryck pressas genom ett munstycke, utvidgas och formas
Allmänna regler
till korrekt tjocklek under kontinuerlig avkylning. Tack
vare den karaktäristiska, slutna cellstrukturen, som är ett
STYROFOAM™ tillverkas och testas i enlighet med SS-EN
resultat av tillverkningsprocessen, får STYROFOAM™ en
13164.
rad oslagbara egenskaper. Dessa gör STYROFOAM™ till
den perfekta lösningen för ett stort antal krävande isole-
STYROFOAM™ genomgår tillverkningskontroll av FIW
ringsbehov.
(Forschungsinstitiut für Wärmeschutz e.V. München).
Låg värmeledningsförmåga gör att skivtjockleken
STYROFOAM™ uppfyller miljöcertifiering för byggvaror.
kan minimeras och att höga isoleringsvärden
ändå kan uppnås. Detta ger större frihet i
STYROFOAM™ produkter uppfyller de krav som ställs i
konstruktionsarbetet.
EU-bestämmelse EC Regulation No 2037/2000 (1 oktober
2000) på ämnen som kan skada ozonlagret.
Hög kompressionsstyrka medger att STYROFOAM™
kan användas i konstruktioner där bärigheten
STYROFOAM™ produktion och försäljning i Sverige är
spelar avgörande roll.
ISO 9001:2000, samt 14001:2004 -certifierad.
STYROFOAM™ har låg vattenupptagningsförmåga.
Skivorna påverkas minimalt av fukt, regn, snö eller
frost. Det är därför ett idealiskt material när
isoleringsförmågan måste vidmakthållas under
våta förhållanden. Detta ger dessutom möjligheter
för helt nya konstruktioner, bl.a. omvända tak.
2
Miljökrav
Oron för uttunningen av ozonskiktet i stratosfären har lett
till internationella avtal att minska och på sikt förbjuda
användningen av ozonnedbrytande kemikalier. Samtliga
STYROFOAM™-produkter uppfyller kraven i EC Regulation
No 2037/2000 (1 oktober 2000) om sådana ämnen.
I en ändrad version av Montreal-protokollet som gjordes i
Köpenhamn 1992 krävdes att all användning av CFCföreningar skulle ha avvecklats år 1996. Dow reagerade på
detta på två sätt. För det första hade vi redan fyra år före
denna deadline för en övergångsperiod ersatt CFCföreningar med HCFC-föreningar (s.k. mjuka freoner), som
tillåts som "övergångsämnen" i Köpenhamns-avtalet. För
det andra arbetade vi fram en radikalt ny skumteknik som
Observera!
gav en permanent ozonvänlig lösning i god tid före år
2015, som är EUs deadline för avvecklingen av HCFC-för-
Informationen i denna broschyr var den mest aktuella vid
eningar. Resultatet är en ny kvalitet STYROFOAM™, ett
tryckningstillfället.Den kan komma att omformas.Vid speci-
CFC-fritt och HCFC-fritt skum som också har den fördelen
fikation av STYROFOAM™ är det viktigt att de absolut
att den tillverkas i en energisnål process.
senaste anvisningarna och rekommendationerna följs.
Kontakta Dows representanter eller besök våra hemsidor;
Kolsyra, eller koldioxid, är en gas som inte påverkar ozon-
www.styrofoameurope.com eller www.isover.se.
skiktet. Den CO2 som används under produktionen av
STYROFOAM™ A-kvalitet*, är återvunnen ur andra
Rekommendationer av metoder, materialval och konstruk-
produktionsprocesser eller hämtad från naturliga källor
tioner är avsedda som en hjälp till konstruktörer och entre-
och påverkar följaktligen inte den globala uppvärmningen.
prenörer. De har utformats med den erfarenhet Dow har
I själva verket bidrar STYROFOAM™, som högeffektivt iso-
från användning av STYROFOAM™. Ritningarna är endast
leringsmaterial av extruderad polystyren, till att minska
avsedda att visa de många applikationsmöjligheterna och
energibehovet och därigenom CO2-produktionen.
är ej avsedda att utgöra grund till konstruktioner.
* Produkterna har en sifferkombination som anger dess tryckhållfasthetsegenskaper, till exempel: STYROFOAM™ 250 SL-A-N, där SL står för falsad kant, A
betecknar blåsmedlet i den slutna cellstrukturen, N står för att där inte är tillsatt något flamskyddsmedel och 250 för 250 kPa i korttidslast.
Eftersom Dow, som materialleverantör, inte har något inflytande över installationen av STYROFOAM™-skivor, kan företaget inte ställas till svars för ritningar och rekommendationer. Speciellt kan inget ansvar utkrävas för de system i vilka
STYROFOAM™ appliceras. Ej heller för de metoder som
används vid anbringandet.
Dows juridiska förpliktelser ska, vid all försäljning, endast
gälla vad som avtalats i respektive försäljningskontrakt.
Uppgifter i produktinformation och prislistor är bindande
för Dow endast i den utsträckning individuella avtal, i vilka
Dow är part, uttryckligen hänvisar till dem.
3
Saint-Gobain Isover AB
Dow Sverige AB
Box 501
Box 783
260 50 BILLESHOLM
601 17 NORRKÖPING
Tel: 042-840 00
Tel 011-24 51 00
www.isover.se
® ™ Varumärke som tillhör Dow Chemical Company
Isover Scandinavia Marketing 2008-10 (MIA)
Distribution och teknisk support: