ANTAGANDEHANDLING
- MARK OCH PLANERING -
2015-11-20
1 (13)
Dnr 2015/35
DP/ä 35/352
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________
SAMRÅDSTID 2015-08-03 – 2015-08-28
GRANSKNINGSTID 2015-09-15 – 2015-10-06
ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR
Morgongåva, norra delen
DP/ä 35/352
Morgongåva tätort
Heby kommun
Standardförfarande
Antagen
2015-12-02
Laga kraft 2015-12-26
- MARK OCH PLANERING -
ANTAGANDEHANDLING
2015-11-20
Dnr 2015/35
DP/ä 35/352
2 (13)
- MARK OCH PLANERING -
ANTAGANDEHANDLING
2015-11-20
Dnr 2015/35
DP/ä 35/352
3 (13)
INNEHÅLL
PLANBESKRIVNING .................................................................................................................... 4
Handlingar ...................................................................................................................................................................................... 4
Planprocessen ................................................................................................................................................................................ 4
PLANENS BAKGRUND OCH SYFTE ............................................................................................................................ 5
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN ........................................................................................................................... 5
Översiktsplan .................................................................................................................................................................................. 5
Detaljplan ....................................................................................................................................................................................... 5
Behovsbedömning .......................................................................................................................................................................... 6
Riksintresse..................................................................................................................................................................................... 6
PLANDATA ............................................................................................................................................................... 7
Geografiskt läge .............................................................................................................................................................................. 7
Areal ............................................................................................................................................................................................... 7
Markägoförhållanden ..................................................................................................................................................................... 7
Allmän områdes-beskrivning samt landskaps/stadsbild................................................................................................................. 7
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER ................................................................................... 8
Planförslaget................................................................................................................................................................................... 8
Natur och friytor ............................................................................................................................................................................. 8
Bebyggelse...................................................................................................................................................................................... 9
Tillgänglighet ................................................................................................................................................................................ 10
Gator och trafik ............................................................................................................................................................................ 10
Hälsa och säkerhet ....................................................................................................................................................................... 11
Teknisk försörjning ....................................................................................................................................................................... 12
Vatten och avlopp ........................................................................................................................................................................ 12
GENOMFÖRANDEFRÅGOR OCH ORGANISATORISKA FRÅGOR ............................................................................... 13
Tidplan .......................................................................................................................................................................................... 13
Genomförandetid ......................................................................................................................................................................... 13
Huvudmannaskap ......................................................................................................................................................................... 13
Förfarande .................................................................................................................................................................................... 13
Avtal och ekonomi ........................................................................................................................................................................ 13
Ledningsflytt ................................................................................................................................................................................. 13
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR ........................................................................................................................... 13
Fastighetsbildning......................................................................................................................................................................... 13
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN............................................................................................................................... 13
- MARK OCH PLANERING -
ANTAGANDEHANDLING
2015-11-20
Dnr 2015/35
DP/ä 35/352
4 (13)
PLANBESKRIVNING
Handlingar
Planprocessen
- Plankarta
- Planbeskrivning, inklusive genomförandefrågor
- Fastighetsförteckning
En detaljplan krävs när områden ska bebyggas och när användningen av en
fastighet eller ett område avses att förändras. Kommunens planläggning fastslår
användning av mark- och vattenområden samt reglerar bebyggelse, gator,
parker och friluftsområden.
Initiativet till att upprätta en detaljplan kan komma från markägare och
exploatörer men även från politiskt håll när frågor som exempelvis
ledningsförsörjning, vägdragningar eller byggnationer av allmännyttiga
verksamheter kräver en förändrad markanvändning.
I en detaljplan är plankartan den juridiskt bindande handlingen som ligger till
grund för bygglovsprövning. Den anger bland annat hur bebyggelse ska regleras,
vad som ska vara allmän platsmark eller kvartersmark.
Planbeskrivningen syftar till att beskriva de förändringar som planen innebär
för en plats, samt områdets förutsättningar. Planbeskrivningen är också ett stöd
för att underlätta tolkning av plankartan. Genomförandebeskrivningen syftar till
att säkerställa ett genomförande av detaljplanen. Den tillämpas som stöd vid
fastighetsbildning, avtalsskrivning för fördelning av kostnader mellan berörda
parter m.m. efter planens antagande.
En ändring av en detaljplan görs när man vill göra mindre förändringar i
gällande detaljplan. En ändring bör läsas ihop med underliggande detaljplan för
att få en komplett bild av vad som gäller för platsen.
Processpilen nedan illustrerar var i planprocessen som den aktuella
detaljplanen befinner sig.
- MARK OCH PLANERING -
ANTAGANDEHANDLING
2015-11-20
Dnr 2015/35
DP/ä 35/352
5 (13)
PLANENS BAKGRUND OCH SYFTE
Fastighetsägarna Susanne och Sten Eriksson tillsammans med Ica Nära PerErics livs har ansökt om planändring för fastigheterna Stora Ramsjö 1:272, Stora
Ramsjö 1:54 samt Stora Ramsjö 2:3. Planändringen syftar till att öka byggrätten
för Stora Ramsjö 1:272 samt att ändra användningen för del av Stora Ramsjö 2:3
för att möjliggöra en eventuell framtida utbyggnad av Ica-butiken.
Planändringen syftar i övrigt till att justera äldre och/eller föråldrade
beteckningar i detaljplanen samt att uppdatera plankartan mot verkligheten och
PBL. De tre fastigheterna ligger centralt i Morgongåva och detaljplanen som
berör dem omfattar en stor del av samhället.
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
I gällande Översiktsplan, Kommunplan 2013, för Heby kommun beskrivs
Morgongåva som en pendlarort med handel som den dominerande
näringsgrenen. Översiktsplanens riktlinjer för framtida markanvändning anger
att ny bostadsbebyggelse bör förläggas till befintliga planområden samt att
utvidgning av bostadsbebyggelsen bör ske i anslutning till befintliga
bostadsområden norr om järnvägen. Översiktsplanen anger också att ett stråk
längs Ramsjövägen kan utvecklas med avseende på tillgänglighet och
möjligheter för vidare utveckling av offentlig och kommersiell service.
För Morgongåva finns även en fördjupad översiktsplan antagen 2010-12-14. I
den fördjupade översiktsplanen anges att befintliga bostads- och
verksamhetsområden ska tas tillvara och utvecklas, utan att förvanskas samt att
tillbyggnader och ändringar av befintliga bostäder ska anpassas till områdets
karaktär. För centrumbebyggelsen anger den fördjupade översiktsplanen att
Morgongåvas centrum kan byggas ut i ett stråk längs Ramsjövägen fram till
stationen eller längs med genomfarten.
Detaljplanen strider inte mot gällande översiktsplan.
Detaljplan
Gällande byggnadsplan, DP 35, fastställdes 1961 och omfattade då i princip hela
den norra delen av Morgongåva samhälle. Byggnadsplanen gäller fortfarande för
en stor del av den nordöstra delen av samhället, även om olika delar av
planområdet genom senare planläggning har ändrats och kommit att ingå i nya
planområden. Genomförandetiden för DP 35 har gått ut.
På Stora Ramsjö 1:272 är markanvändningen i gällande plan [BFII], friliggande
bostäder i max två våningar. Enligt detaljplanen får max en huvudbyggnad på
125 m2 och gårdsbyggnader med sammanlagd areal på max 40 m2 per fastighet
uppföras. För Stora Ramsjö 1:54 gäller enligt nuvarande plan bestämmelsen [C],
samlingslokal samt [H], handel. För del av Stora Ramsjö 2:3 gäller
bestämmelsen allmän plats, park och plantering. I den nya planen prövas
markanvändningen i hela planområdet.
- MARK OCH PLANERING -
ANTAGANDEHANDLING
2015-11-20
Dnr 2015/35
DP/ä 35/352
6 (13)
Del av DP 35. Morgongåva Samhälle
På sina ställen regleras byggnadsplanen hårt av [prickmark], mark som inte får
bebyggas. Prickmarken regleras efter dagens förhållanden och framtida behov.
Behovsbedömning
Kriterierna för standardförfarande är uppfyllda; planförslaget är av begränsad
betydelse, saknar intresse för allmänheten och är förenligt med översiktsplanen.
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts enligt PBL
4:34 och 6 kap. MB. Planändringen bedöms inte medföra sådana förändringar
och påverkan att den fordrar en miljökonsekvensbeskrivning. Länsstyrelsen
delar kommunens uppfattning att planändringen inte medför någon betydande
miljöpåverkan.
Planförslaget bedöms vara förenlig med hushållningsbestämmelserna enligt 3
kap. MB, planområdet ingår inte i något av de områden som omnämns i 4 kap.
MB. Förslagets genomförande bedöms inte heller medföra att de gällande
miljökvalitetsnormerna enligt 5 kap. MB överskrids.
Riksintresse
Inom planområdet finns inga riksintressen. I planområdets närhet finns riksväg
72 samt Dalabanan. Strax öster om planområdet ligger Ramsjö gård som är av
regionalt intresse för kulturmiljövård. Riksintresse för riksväg 72 och Dalabanan
samt Ramsjö gård påverkas inte av planförslaget.
- MARK OCH PLANERING -
ANTAGANDEHANDLING
2015-11-20
Dnr 2015/35
DP/ä 35/352
PLANDATA
Geografiskt läge
Planområdet ligger centralt i Morgongåva i samhällets nordöstra del. I norr och
nordöst avgränsas området av skogsmark och markerar där tätortens norra
gräns. I söder avgränsas planområdet till största delen av Ramsjövägen med
dess angränsande friliggande villor samt vård- och omsorgsboendet Rungården.
I väster avgränsas planområdet av flerbostadsbebyggelsen längs Allévägen som
mynnar ut i ett naturområde i norr samt till Morgongåva företagspark i söder.
Inom planområdet finns en nyare detaljplan, DP 109 antagen 1977. Detta
område omfattas inte av denna planändring.
Orienteringskarta över detaljplaneområdets läge i Morgongåva tätort.
Areal
Planområdets areal är cirka 196 965 m2.
Markägoförhållanden
I planområdet ingår strax över 100 fastigheter. Merparten av dessa ägs av
privata ägare. Heby kommun äger nio fastigheter i planområdet och även
Hebygårdar AB/Hebyfastigheter AB äger ett par fastigheter i området.
Allmän områdesbeskrivning samt
landskaps/stadsbild
Morgongåva tätort har ca 1 300 invånare varav de flesta bor i småhus. Det finns
ett hyreshusbestånd från omkring 1950- och 60-talet i tätorten samt flera
bostadsrättsföreningar. I tätorten finns även vård- och omsorgsboendet
Rungården. Sydöst om planområdet ligger mestadels småhusbebyggelse som
7 (13)
- MARK OCH PLANERING -
ANTAGANDEHANDLING
2015-11-20
Dnr 2015/35
DP/ä 35/352
8 (13)
mynnar ut i ett öppet jordbrukslandskap vid Ramsjö gård. I norr angränsar
området till större, sammanhängande skogspartier. Vid områdets norra och
nordöstra gräns löper en kraftledning med Vattenfall som ägare. Väster om
planområdet angränsar sammanhängande flerbostadsbebyggelse som mynnar
ut i naturmark och Morgongåva företagspark.
Riksvägen och Dalabanan, en elektrifierad enkelspårig järnväg, löper parallellt i
sydöstlig-nordvästlig riktning söder om planområdet.
Planområdet består till största delen av sammanhållen småhusbebyggelse som
utgör en stor del av samhällets villabebyggelse. I områdets sydvästra del finns
centrumhuset med bl.a. livsmedelsbutiken Ica Nära Per-Erics livs samt My kök
och bar.
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER
Planförslaget
Nuvarande planbestämmelse [B], bostäder kommer att fortsatta gälla i de delar
av planområdet som i nuläget är planlagt för bostadsändamål. Bestämmelsen
om [F], friliggande bostadshus utgår. En bestämmelse för exploateringsgrad
[e130] införs och ersätter den tidigare bestämmelsen om att endast en
huvudbyggnad om maximalt 125m2 samt gårdsbyggnader om maximalt 40 m2
per fastighet får uppföras. Bebyggelsen begränsas av [prickmark], mark som
inte får bebyggas. Planförslaget innebär att området som får bebyggas med
bostäder utökas genom att prickmarken minskas i planområdet och dessutom
justeras mot hur man faktiskt har byggt under årens lopp.
Centrumhuset i planområdets södra del får i dess sydvästra del tillägget [HK],
handel och kontor och den tidigare bestämmelsen om [C], samlingslokaler
generaliseras till [C], centrum och gäller för hela centrumhuset. Delar av marken
för allmän plats, parkering och planering i områdets södra del tas bort till
förmån för en möjlig utökning av Icas verksamhet.
Områden i kvartersmark där vatten- och avloppsledningar samt ledningar för el,
fjärrvärme, tele och bredband etc. ligger markeras som u-område [u], i
plankartan. Befintliga servitut och gemensamhetsanläggningar betecknas [g] i
plankartan. Plankartan kompletteras med de ledningar i kvartersmark som har
tillkommit sen den nu gällande detaljplanen upprättades. För dessa ledningar
ges möjlighet att bilda ledningsrätt, beslut fattas inom ramen för
ledningsrättsförrättningar.
För att möjliggöra en eventuell framtida utbyggnad av Ica-butiken kan vattenoch avloppsledningar på fastigheten Stora Ramsjö 2:3 behöva flyttas.
Ledningarnas befintliga läge markeras med [u1], marken ska vara tillgänglig för
ledningar till dess att de befintliga ledningarna flyttas till annat med u betecknat
område, i plankartan. Mark är avsatt för nytt u-område längs lokalgatan väster
om Ica-butiken.
Natur och friytor
Mark och vegetation
Marken i planområdet består i huvudsak av lera i de södra delarna och morän i
de mellersta och nordliga delarna. I områdets norra delar är marken storblockig.
Landskapet är flackt och topografin har inga dramatiska nivåskillnader.
- MARK OCH PLANERING -
ANTAGANDEHANDLING
2015-11-20
Dnr 2015/35
DP/ä 35/352
9 (13)
Vegetationen i området består mestadels av gräsytor, trädgårdsplanteringar
samt enstaka löv- och barrträd.
Förorenad mark
Det finns ett potentiellt förorenat område i planområdets norra del på
fastigheterna Stora Ramsjö 1:181, 1:182, 1:184 och 1:199, där det tidigare har
funnits en skjutbana. Området identifierades år 2008 och avslutades sedan utan
åtgärd. Det finns även ett potentiellt förorenat område precis söder om
planområdet, på fastigheten Stora Ramsjö 1:141 (Rungården). Området
identifierades år 2005 och avslutades även det utan åtgärd.
Då tidigare verksamheters art och innebörd för omgivningen inte säkert kan
fastställas, kan det ej heller uteslutas att marken drabbats av föroreningar.
Innan bygglov för bostadsändamål beviljas på de berörda fastigheterna ska
marken uppnå känslig markanvändning. Provtagning och eventuell
schaktkontroll bör därför genomföras innan bygglov för bostadsändamål
beviljas.
Vatten
Inga vattendrag finns inom planområdet.
Lek och rekreation
I planområdets närhet finns flera möjligheter till rekreation. Strax öster om
området ligger Ramsjö gård som är ett tätortsnära rekreationsområde med
promenadstigar och ett elljusspår. Norr och öster om planområdet finns stora
skogsområden som ger möjligheter till friluftsliv. Närmaste allmänna badplats
ligger vid Axsjöns östra strand, cirka en kilometer söder om planområdet. I de
två sjöarna Ramsjön och Axsjön finns även andra värden för rekreation och
friluftsliv genom bl.a. dess fiskemöjligheter.
Vid Morgongåva skola, knappt en kilometer sydväst om planområdet finns en
sporthall samt en fotbollsplan. Cirka 500 meter rakt söder om planområdet
finns en idrottsplats med fotbollsplaner, beläget precis intill sjön Ramsjön. Vid
Morgongåva förskola, i planområdets södra kant, finns en ishockeyrink med
belysning.
Kulturmiljö
I planområdets norra del, på den privatägda fastigheten Stora Ramsjö 1:165,
finns en registrerad fornlämning från stenåldern. Det finns även flera
stenåldersfynd väster om planområdet. Om en fornlämning påträffas under
grävning eller annat arbete ska, enligt 2 kap 10§ Lag (1988:950) om
kulturminnen mm, arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen
berörs. Den som leder arbetet skall omedelbart anmäla förhållandet hos
länsstyrelsen.
Bebyggelse
Befintlig bebyggelse
I Morgongåva är villabebyggelsen ett dominerande inslag i ortens struktur.
Framförallt i tätortens nordöstra del, där planområdet ligger, är villor den klart
dominerande bostadstypen. I tätorten finns även en förhållandevis stor andel
flerbostadshus samt en del nyare par- och radhusbebyggelse, särskilt i de
centrala och västra delarna. Skalan är generellt låg i en till två våningar, med
undantag för några nyare flerbostadshus i tre våningar. I tätortens västra delar
utgörs bebyggelsen främst av handels- och lagerlokaler samt kontor i
företagsparken. Även här är skalan relativt låg och mäter som mest två våningar.
Söder om järnvägen och riksväg 72 finns äldre bebyggelse, framförallt utspridd
villabebyggelse, från tiden före 1930-tal. Något nyare bebyggelse, uppförd i
- MARK OCH PLANERING -
ANTAGANDEHANDLING
2015-11-20
Dnr 2015/35
DP/ä 35/352
10 (13)
huvudsak mellan 1950-1970-talen finns vid badplatsen i Axsjön. Även här
består bebyggelsen framförallt av villor.
Bebyggelsen i planområdet består mestadels av villor, uppförda i huvudsak
mellan 1930-1950. Angränsande bebyggelse är något yngre och är uppförd i
huvudsak mellan 1950-1970. I planområdets södra del finns låg
centrumbebyggelse som angränsar till Morgongåva förskola och äldreboendet
Rungården. Även här är skalan låg och mäter mestadels en våning, med
undantag för Rungården som mäter tre våningar.
Ny bebyggelse
Tre villatomter i planområdet, Stora Ramsjö 1:7, 1:187 och 1:182, är fortfarande
obebyggda. Här finns det möjlighet att ny bebyggelse tillkommer. Planändringen
möjliggör ingen ny bebyggelse jämfört med gällande plan.
Fastigheten Stora Ramsjö 1:182 är i nuläget ej avstyckad. Då tidigare
verksamheters art och innebörd för omgivningen inte säkert kan fastställas, kan
det ej heller uteslutas att marken drabbats av föroreningar. Vid eventuell
framtida bebyggelse på fastigheten krävs provtagning och eventuell
schaktkontroll innan bygglov för bostadsändamål beviljas. Marken bör uppnå
känslig markanvändning för att bygglov för bostadsändamål ska kunna beviljas.
Offentlig och
kommersiell service
Morgongåva har inom tätorten en livsmedelsbutik, tre restauranger, kiosk,
veterinär, handelsträdgård samt ett lågprisvaruhus i företagsparken.
Förskola samt låg- och mellanstadium finns i Morgongåva. Högstadium finns i
Heby centralort beläget ca 6 km västerut. Social service för äldre och ett vårdoch omsorgsboende finns i Rungården som angränsar till planområdet i dess
sydöstra kant. Morgongåva har även idrottsplaner, bibliotek samt en fritidsgård.
Kommuncentrum med ytterligare service, butiker, banker och simhall finns i
Heby tätort.
Tillgänglighet
Tillgänglig- och nåbarheten till och i området är idag god. Gator leder in i
planområdet från flera olika håll, exempelvis Nyängsvägen norrifrån,
Ramsjövägen sydväst ifrån och Björkvägen rakt västerifrån. Inom området är
kvarteren små och gatorna relativt många, vilket förenklar för människor att ta
sig runt i området. Området är generellt flackt och det finns inga påtagliga
höjdskillnader.
Vid nybyggnation ska användbarhet och tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning behandlas vidare i samband med detaljprojektering och
bygglovsskedet.
Gator och trafik
Gatunät, gång och
cykelvägar
Riksväg 72 och Dalabanan löper parallellt cirka 100 meter söder om
planområdet. Riksväg 72 går mellan Uppsala och Sala och Dalabanan går från
Uppsala till Mora. Både riksvägen och Dalabanan är viktiga för såväl
arbetspendling som godstransporter. Morgongåvas geografiska läge samt
riksvägen och järnvägen, som passerar genom orten, gör att det är lätt att nå
större städer som Västerås, Uppsala och Stockholm, samt lite mindre städer som
Enköping och Sala.
- MARK OCH PLANERING -
ANTAGANDEHANDLING
2015-11-20
Dnr 2015/35
DP/ä 35/352
11 (13)
Hastighetsbegränsningen i samhället är 50 km/h, med undantag för en kortare
vägsträcka på riksväg 72 samt villaområdet sydöst om planområdet där
hastighetsbegränsningen är 30 km/h. Gatunätet i orten består generellt av
relativt smala lokalgator.
Cykelvägar finns utmed några vägar i Morgongåva, bland annat utmed del av
riksväg 72 och delar av Ramsjövägen men bildar inte ett sammanhängande nät i
tätorten. Bilvägarna inom orten är dock glest trafikerade, varför cykelvägar inte
är nödvändiga överallt.
Kollektivtrafik
Buss- och tågstation finns central i Morgongåva tätort på cirka 300 meters
avstånd från planområdets södra delar. Morgongåva trafikeras både av
Upptåget mellan Uppsala-Morgongåva-Heby-Sala samt av busslinje 848 till
Uppsala respektive Sala. Samtliga linjer angör vid tågstationen.
Parkering
Parkering löses i huvudsak inom den egna fastigheten. Parkeringsplatser för
kunder finns i planområdets södra del vid Ica Nära Per Erics livs och
restaurangen My kök och bar.
Hälsa och säkerhet
Buller
Bullerkällor i planområdets omedelbara närhet är Riksväg 72 samt Dalabanan,
som passerar strax söder om planområdet. Vid planområdet har riksväg 72 en
årsdygnsmedeltrafik på 2001-4000 fordon (NVDB på webb).
Hastighetsbegränsningen i samhället är i allmänhet 50 km/h, med undantag för
en kortare vägsträcka på riksväg 72 där begränsningen är 30 km/h.
Riksväg 72 och järnvägen ligger på strax över 100 meters avstånd från det
sydvästligaste bostadshuset i planområdet. Vägverket och Banverket har utrett
vilka bullernivåer riksväg 72 respektive järnvägen orsakar. Inga
bostadsområden i Morgongåva utsattes då för bullernivåer över etappmålet för
vägtrafikbuller. Ett antal bostadshus utsattes då för bullernivåer över
etappmålet för buller från järnvägstrafik. Detta åtgärdades av Banverket under
år 2003 genom bättre ljudisolering av fönster.
Morgongåva företagspark ligger på cirka 500 meters avstånd från västra delen
av planområdet. Dock förekommer här ingen störande verksamhet. I övrigt finns
inga kända bullerförekomster inom planområdets omedelbara omgivning. Vid
eventuell nybyggnation av bostadsbebyggelse bör följande riktvärden för
trafikbuller normalt inte överskridas:
30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus
45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid
55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad
Miljökvalitetsnormer
(MKN), Vatten
Recipient för dagvatten från planområdet är Ramsjön, som också är recipient för
det renade avloppsvattnet från reningsverket i Morgongåva. Vattnet rinner från
Ramsjön vidare till Grimlebäcken och sedan vidare till Skattmansöån.
Vattendragen i och omkring Morgongåva har ännu ej klassificerats, vilket
innebär att deras kemiska eller ekologiska status inte är fastställd.
Då planändringen endast möjliggör en ytterst marginell ökning av nybyggnation
- MARK OCH PLANERING -
ANTAGANDEHANDLING
2015-11-20
Dnr 2015/35
DP/ä 35/352
12 (13)
och verksamheter i området görs bedömningen att detaljplanen inte kommer att
påverka någon vattenförekomst negativt.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
I stort sett alla hushåll i Morgongåva är anslutna till det kommunala vatten- och
avloppsnätet. Morgongåva försörjs med dricksvatten via ledningar från
vattenverket i Heby tätort, som tar sitt vatten från en grundvattentäkt i
Dalkarlsåsen norr om Heby tätort.
Reningsverket i Morgongåva är dimensionerat för 3000 personenheter (pe) och
den nuvarande belastningen är cirka 1800 pe, vilket innebär att reningsverket
klarar en nästan dubblerad belastning jämfört med nuläget.
Vatten- och avloppsledningar förekommer både inom allmän platsmark och
inom kvartersmark i området. Ledningar i kvartersmark skyddas av u-områden.
Dagvatten
Dagvattnet kan till viss del avledas och infiltreras i tomtmarken i området eller
andra vegetationsytor. Dagvattnet leds i övrigt till befintliga dagvattenledningar
i området. Nätet med dagvattenledningar och dagvattenbrunnar är väl utbyggt i
planområdet och ledningar finns bland annat längs Ramsjövägen, Björkvägen
och Skyttevägen. I större delen Morgongåva är dagvattnet separerat från
avloppsvattnet. Dagvattnet leds till Axsjön och Ramsjön.
Avfall
Sophantering löses av fastighetsägarna inom området. Hantering av avfall ska
ske enligt Heby kommuns renhållningsordning och följa de rekommendationer
som anges i Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen, Råd och anvisningar
för transport, förvaring och dimensionering av hushållsavfall.
Återvinningsstation för förpackningar samt papper finns i planområdets södra
del vid Ica Nära Per-Erics livs. Återvinningscentraler för övrigt avfall,
exempelvis elektronikskrot och farligt avfall, finns i Heby och i Östervåla.
Värme
Värmeförsörjningen distribueras av Sala-Heby Energi Värme AB.
Fjärrvärmeledningar finns längs flera gator i planområdet, bl.a. i Ramsjövägen,
Smedjevägen, Björkvägen och Knoppvägen. Fjärrvärmeledningarna har
kapacitet för nybyggnation. Ledningarnas läge bör beaktas i god tid före
eventuella nybyggnationer då det kan finnas behov att flytta ledningarna. Vid
eventuella förändringar som kräver mer effekt eller om ledningarna behöver
flyttas skall anmälan göras i god tid till nätägaren.
El
Sala-Heby Energi Elnät AB har markförlagda elkablar i stora delar av vägnätet i
planområdet. Vattenfall har en luftburen kraftledning som passerar direkt i
planområdets nordöstra kant.
Bredband, TV, Tele
Bredband, TV och Tele är väl utbyggt i området. Både Liden data, Skanova och
Telebyn Kabel TV har ledningar i planområdet. Ledningar i kvartersmark
skyddas av u-område, marken ska vara tillgänglig för ledningar.
- MARK OCH PLANERING -
ANTAGANDEHANDLING
2015-11-20
Dnr 2015/35
DP/ä 35/352
13 (13)
GENOMFÖRANDEFRÅGOR OCH ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidplan
Preliminär tidplan för detaljplanen är:
Samrådsfas tredje kvartalet 2015
Granskningsfas tredje kvartalet 2015
Antagande fjärde kvartalet 2015
Genomförandetid
Genomförandetid för planen är fem år från den dag planen vinner laga kraft.
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för de allmänna platserna.
Förfarande
Planen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL
2010:900)
Avtal och ekonomi
Planändringen är initierad av Susanne och Sten Eriksson samt Ica Nära Per-Erics
livs och plankostnaderna ska i enlighet med kommunens praxis bäras av
planintressenten. Planavtal har tecknats med planintressenterna för att reglera
ansvar och kostnader mellan kommunen och planintressenterna.
Ledningsflytt
Vatten- och avloppsledningarna som idag går över del av Stora Ramsjö 2:3 kan
behöva flyttas för att möjliggöra en eventuell framtida utbyggnad av Ica-butiken.
Dessa markeras med u1, marken ska vara tillgänglig för ledningar, tills dess att
de befintliga ledningarna flyttas till annat med u betecknat område, i plankartan.
När ledningarna flyttas upphör begränsandet av markens bebyggande att gälla.
För dessa ledningar är mark avsatt i ett u-område längs lokalgatan väster om
nuvarande läge. Ledningsflytten bekostas av exploatören.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Detaljplanen ger underlag att reglera del av Stora Ramsjö 2:3 till Stora Ramsjö
1:54 och 2:2 samt bilda gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter.
Erforderlig marklösen avses ske genom frivilliga överenskommelser.
Fastighetsägare eller ledningsägare initierar dessa åtgärder.
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planändringen är upprättad av mark- och planeringsenheten, Heby kommun, genom
samhällsplanerare Iris Björkman.
För mark- och planeringsenheten
Iris Björkman
Samhällsplanerare