Fånga viljan – och förvalta den väl !
På Sävsjövik finns kunskapen och erfarenheten. Vi jobbar med att:
Vi är ett litet och personligt familjevårdsföretag med säte i Borås.Vi har familjehem i Västra Götaland med omnejd.
Vi erbjuder familjehemsvård för vuxna personer med missbruk och / eller kriminalitet. Vår målgrupp är företrädesvis
Individer med konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning tex, ADHD,DAMP eller Aspergers Syndrom
Sävsjöviks förstärkta familjehem
Koncept:
Vår erfarenhet är att många med missbruk och/ eller kriminalitet har den grundproblematik som en
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning innebär. Det har fört med sig misslyckanden och
svårigheter. Att få en förklaring till sina svårigheter är första steget till rätt stöd. För många
handlar det inte om att rehabiliteras tillbaka till samhället, utan mer om att habiliteras in i ett
sammanhang man inte varit delaktig i. Vi tror på individens möjlighet att hantera sin problematik och
aktivt delta i förändring och utveckling bara förutsättningarna finns. Samtalsterapi erbjuds en
gång i veckan samt ett aktivt stöd i vardagen av våra familjehem och Coacher.
Som tilläggstjänst erbjuder vi Neuropsykologisk utredning vid placeringar över 8 månader med
utrednings start tidigast efter 3 månaders placeringstid.
Verksamhetsidé:
Sävsjövik erbjuder dig trygghet, stabilitet och möjlighet till en nystart. En vistelse hos oss
har allt det som ett behandlingshem kan erbjuda, men utan de negativa effekterna ett boende med
andra missbrukare kan få för individen. Hos oss kan du fokusera på din egen utveckling i en positiv
och trygg miljö där du omges av fungerande vuxna i ett socialt sammanhang
Verksamhetsidé och koncept
- Delaktighet
- Sysselsättning
- Stöd
Under din vistelse hos oss erbjuds du:
”Sävsjövik erbjuder ett avstamp
där ditt avtryck får betydelse”
Kontakta oss gärna så berättar vi mer om
vår verksamhet och bokar en träff
Är du intresserad av vårt behandlings program
för egen del ?
Kan vi vara något för dig ?
•
•
•
•
•
•
•
•
Dina resurser och intressen
Din uppväxt historia, skolgång, familjeförhållanden mm.
Missbrukets och / eller kriminalitetens utveckling och
karaktär
Vem är uppdragsgivaren och vilket nätverk har du
Finns det en ansvarförbindelse
Hur ser din nuvarande situationen ut
Vilket tidsperspektiv handlar det om
din egen målsättning och grad av motivation
Vid en första träff vill vi gärna veta:
Det första mötet har till uppgift att både ge information om
oss och att vi ska få en bild av dig, vilka behov du har
och hur väl det kan stämma med vad vi erbjuder.
En central fråga är varför du önskar hjälp av oss just nu.
Första kontakten med Sävsjövik sker vanligtvis genom att vi blir kontaktade av dig som klient, socialtjänsten eller
kontaktperson inom kriminalvården. Snarast möjligt efter den första kontakten bokar vi in en
informationsträff på vårt kontor i Borås.
Kartläggning
Hur dagarna bör se ut för varje person utformas tillsammans med dig, uppdragsgivaren och familjehemmet.
En tydlig struktur är också ett viktigt verktyg för att
kompensera svårigheter för dig med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning. Stödet kan ytterligare behöva förstärkas
med hjälpmedel för att träna koncentration,
tidsuppfattning, planering och struktur.
Syftet med en familjehemsplacering är att din hälsa, utveckling och motivation förväntas öka med att
ingå i ett sammanhang och att aktivt få deltaga i en familjs vardagsliv. En fungerande dygns struktur ser vi
som en viktig faktor för att stödjas till återanpassning till ett normaliserat liv utan droger och
kriminalitet. Sävsjöviks mål är att erbjuda dig trygghet, struktur och rutiner. En balans mellan arbete
och vila och en bra kost ger kroppen möjlighet att både fysiskt och psykiskt orka med den påfrestning det
innebär att arbeta sig igenom sin problematik. .
Familjehems vistelsen
Familjehemmen har ett ansvar i att vara behjälplig att
finna lämplig sysselsättning.
Vi ser det som ytterst väsentligt för livskvalitet att få känna sig
delaktig, ha en funktion att fylla och få vara viktig för andra.
Vår uppgift är att stödja ditt självförtroende genom att ge
förutsättningar att klara av och lyckas med dina åtaganden. En
sysselsättning ger viktiga sociala kontakter och referenser att
använda i framtiden.
Din sysselsättning under familjehemsvistelsen anpassas efter dina intressen och förmågor.
Det kan handla om allt ifrån ett reguljärt arbete på arbetsmarknaden till ideella insatser, studier, friskvård
eller fritidsintressen. Många av våra familjehem kan erbjuda naturlig sysselsättning. En del av våra familjer har egna företag
med olika inriktningar. Bara vilja och motivation finns kan vi erbjuda stora möjligheter att känna tillfredställelsen
i att fylla en viktig uppgift.
Sysselsättning
Impuls styrning
Hantering av rädslor och fobier
Svårigheter med struktur, planering och tidsbegrepp
Koncentration och minne
Att hantera pengar
Du får regelbundet besök av din Coach. En del av Sävsjöviks personal har egen erfarenhet av
missbruk, kriminalitet samt neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. De har kommit vidare i livet och har
genom egen erfarenhet och utbildning en unik förmåga att möta dig i dina svårigheter. De blir ett bevis
på möjligheter och en trovärdig coach i de utmaningar du har framför dig.
Stödet utformas utifrån ditt behov. Stödet ges
både av familjehemmet och Sävsjöviks coacher.
•
•
•
•
•
Det kan handla om stöd kring:
Familjehemmet har som uppgift att i största möjliga utsträckning erbjuda dig
delaktighet i familjens sociala liv. De personer som söker vårt stöd har ofta med sig
svårigheter i att fungera tillfredställande i personliga relationer och övriga sociala kontakter.
Många behöver stöd att i sin egen takt skapa ett fungerande socialt liv med relationer som bär.
Stöd
Konsultläkare i allmänpsykiatri
Rörande läkemedelsförskrivning, körkortsutlåtande,
pensionsutredning mm.
Samtalsterapi med olika inriktning utifrån dina behov.
-
-
- Att bli sedd och bekräftad
- Att få Insikt om sina livsmönster, tankar och känslor
- Att reflektera kring sina förhållningssätt
- Att öka sin självkänsla och sitt självförtroende
- Att få stöd i att hantera olika situationer på nya sätt
Terapins syfte är att ge möjlighet till :
Neuro Psykologisk/ psykiatrisk utredning vid vistelse längre än
8 månader. Utredningen inleds tidigast efter 3 månaders
placering. Utredningen är till för att fastställa dina förmågor,
svårigheter och behov.
-
Sävsjövik erbjuder
För klienten
Process handledning som inriktas på sina egna tankar, känslor och handlingar i mötet med klienten.
Metodhandledning som inriktas på att utveckla metoder kring kommunikation, bemötande och stöd
Handledning:
Förhållningssätt och bemötande
Konflikthantering
Kommunikation
Missbruk och kriminalitet
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Utbildning kring:
Externt stöd :
Uppdragsavtal
Behandlingsplanering tillsammans med klient, uppdragsgivare och Sävsjöviks personal
Kontinuerliga besök av Coach
Uppföljning av behandlingsplan
Hög tillgänglighet
Stöd och vägledning
Familjehems sammankomster
Internt Stöd:
Våra familjehem erbjuds stöd och vägledning samt handledning och utbildning
För familjehemmen
Utslussning / avslut
Våra familjehem finns i huvudsak på landet
men vi har även familjehem i mindre samhällen
och i storstaden. Familjehemmens tid och intresse
är kärnan, den kompletteras av vår professionella
kunskap och erfarenhet. Familjehemmet
erbjuder ett meningsfullt socialt sammanhang
där sysselsättning och socialt umgänge är
en naturlig del av livet. Våra familjehem
utgörs av personer som gillar människor, som
har tid och engagemang och som ser det som
en stor tillgång att erbjuda sitt hem och sin
familj till någon som önskar ingå i ett
vardagligt sammanhang.
Våra familjehem
I samarbete med kommunen avtalar vi individuellt för varje klient och samarbetar med ett stort antal kommuner
i Sverige.
Sävsjövik har ramavtal med Kriminalvården.
Våra uppdragsgivare är Kriminalvården och Sveriges kommuner
Uppdragsgivare
Referenser