Sveriges Hästvänners Riksförbund – SHR

advertisement
Sveriges Hästvänners Riksförbund – SHR
Stadgar
för
Sveriges Hästvänners Riksförbund – SHR
Initialer SHR
Stadgar
för
Sveriges Hästvänners Riksförbund – SHR
Stiftade den 8 februari 1997
Antagen den 8 februari 1997
Fastställda 14 april 1998
Reviderat 16 maj 2015
Sveriges Hästvänners riksförbunds mål och inriktning.
Definition
Hästrallyt är en familjeaktivitet med häst för allt och alla.
Mål och inriktning
SHR skall inriktas på att utveckla ekipaget i såväl fysiskt, psykiskt och socialt
avseende. SHR ska utformas och organiseras så att den blir tillgänglig för alla
och kan ge utövaren tillfredställelse med hänsyn till var och en ens värderingar.
SHR skall organiseras enligt demokratiska principer varvid individuellt
inflyttande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.
Vidga allmänhetens förståelse och intresse för hästar och hästsport.
Ändamål
Förbundet har som ändamål att verka i enlighet med hästsportens mål, inriktning
och ”hosemanship” = god hästhållning.
Förbundet har som ändamål att utveckla hästsporten och att stödja SHR
ekonomiskt.
§1
Medlem intages i föreningen när man betalar medlemsavgift.
§2
Styrelsemedlem som vill utträda ur styrelsen skall anmäla detta muntligt och
skriftligt till valberedningen.
§3
Medlemmar får inte uteslutas ur förbundet av annan anledning än upprepade
betalnings försummelser av lagstadgad medlemsavgift eller att ha motarbetat
föreningens verksamhet och ändamål.
Medlemmar har framtill den sista februari på sig att betala medlemsavgiften.
Kassören skall påminna de som inte betalt den sista januari och har man då inte
betalt den siste februari åker man ur medlemskapet.
§4
Medlemmar har rätt att deltaga i möten och andra sammankomster som anordnas
för medlemmar.
Medlemmar har ej rätt till förbundets behållning eller egendom.
§5
Medlemmar har rätten att deltaga i förbundets alla evenemang och delta i andra
tävlingar och uppvisningar.
Styrelsen
§6
Förbundets angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall verka för SHR
framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intresse.
§7
Det årligger styrelsen att tillse, planera och leda fördela arbete inom föreningen
samt ansvara och förvalta föreningens medel. En styrelsemedlem ska också se
till att, om han/hon själv vill delta i evenemanget tex. “hästrallyt” skaffa minst
en ersättare som funktionär i dennes ställe. Denne person ska vara styrelsen
behjälplig med göromål under evenemanget/tävlingen, om så inte är fallet får
styrelsemedlemmen avstå sitt deltagande.
§8
Styrelsen skall bestå av ordförande och fem övriga ledamöter, samt två
suppleanter.
§9
Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelsen utser vice ordförande. Styrelsen får kalla
enskilda personer till tillfällig ledarmot.
§ 10
Förbundet firmatecknas av styrelsen eller om styrelsen så bestämmer av två
styrelseledamöter eller utsedd person.
§ 11
Styrelsen sammanträder när
styrelseledamöter så kallar.
ordförande
eller
minst
halva
antalet
§12
Ordförande är föreningens officiella representant, har ordförandet förhinder
träder vice ordförande in. I övrigt fördelas uppgifterna mellan ledamöterna i
god demokratisk ordning.
§ 13
Verksamheten- och räkenskapsår ska omfatta tiden ett år, från den 1 januari till
den 31 december.
§ 14
Styrelsen skall tillhandahålla revisorer, förbundets räkenskaper och övriga
handlingar när helst de begär. Senast till årsmötet.
§ 15
Mötet med föreningen hålls:
Års mötet hålls senast under mars månad.
Styrelsemötet hålls under minst 4 gånger årligen, utöver årsmötet.
Stadgefrågor m.m.
§ 16
Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen.
Mötet, som utlyst för prövning av sådan fråga, får besluta om bildandet eller
nedläggning av föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet angivna
röster att biträda beslutet.
För ändring fordras ett enhälligt beslut av årsmöte eller med majoritet avgivna
röster vid två på varandra, med minst en månads mellanrum, följande
medlemsmöten, varav minst det ena årsmöte.
§ 17
I beslutet om upplösning av föreningen skall anges att förbundets tillgångar skall
användas till bestämda häständamål.
§ 18
Ordförande och sekreterare skall tillse att ovannämnda stadgar och anvisningar
finns tillgängliga för medlemmar.
Download