Analys av jämställdhet i Upplands Väsby kommun 2016

advertisement
Tjänsteutlåtande
Projektledare
Sofia Gullberg
 08-59097479
[email protected]
2017-01-19
Dnr
KS/2016:275
Kommunstyrelsens allmänna
utskott
Jämställdhetskartan - Analys av jämställdhet i Upplands Väsby
kommun 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens allmänna utskott noterar informationen i protokollet.
Beskrivning av ärendet
Upplands Väsby kommun anslöt sig hösten 2016 till Jämställdhetskartan. Jämställdhetskartan har
tagits fram av Winnet Västra Götaland med stöd från Tillväxtverket. Upplands Väsby är den
första kommunen i Stockholms län att ansluta sig till Jämställdhetskartan. Kommuner i Västra
Götaland, Skåne, Hallands samt Kronobergs län är anslutna och har genomfört en likadan
kartläggning som Upplands Väsby kommun vilket underlättar en jämförelse mellan kommunerna.
Jämställdhetskartan är en digital karta som redovisar statistik på kommunal nivå avseende
jämställdheten i kommunal, privat och ideell sektor. Statistiken presenteras utifrån de fyra
nationella jämställdhetsmålen så som de såg ut fram tills årsskiftet 2016/2017. Målen behandlar
fördelningen av makt och inflytande för män och kvinnor, ekonomisk jämställdhet, en jämn
fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet samt mäns våld mot kvinnor.
Genom att presentera statistik om män och kvinnor lättillgängligt i digital form kan kommunala,
privata och ideella aktörer använda underlaget för att analysera sin verksamhet och fatta beslut i
en riktning som ökar jämställdheten i kommunen. Även intresserad allmänhet kan ta del av
uppgifterna och öka sin kunskap om jämställdhetsläget i kommunen. Kartan kommer att
publiceras under februari månad via kommunens hemsida.
Utöver den digitala presentationen av statistik för män och kvinnor i Upplands Väsby kommun
har även två rapporter tagits fram som ger mer ingående analyser av jämställdhetsläget i
kommunen samt förslag på strategier och handlingsplaner för att främja jämställdheten inom de
fyra delområdena. Rapporterna bifogas som bilagor till detta tjänsteutlåtande.
Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken i Upplands Väsby kommun är att kvinnor och
män har samma makt att forma samhället och sina liv. Detta innebär att alla ska ha samma
rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Alla ska kunna göra fria och jämlika val, oberoende av
föreställningar om vad som anses manligt och kvinnligt. De stora skillnaderna som
kartläggningen visar finns mellan män och kvinnor vad gäller yrkesval, lön, våldsbrott och
obetalt arbete pekar sammantaget på att detta mål är långt ifrån uppfyllt. Kartläggningen visar att
en starkt könssegregerad arbetsmarknad råder i kommunen, näringslivet är starkt mansdominerat
på ledande poster och den kommunala förvaltningen är starkt kvinnodominerad. Vidare får
ideella föreningar med kvinnodominerade styrelser mer i kommunalt bidrag år 2015 än
föreningar med mansdominerade och balanserade styrelser och medelmannen i Upplands Väsby
kommun tjänar ca 2,2–2,9 miljoner kronor mer än medelkvinnan under ett arbetsliv.
Upplands Väsbys siffror följer i regel riksnivån vad gäller jämställdheten mellan män och
kvinnor inom olika samhällsområden. Positiva siffror som sticker ut är att utvecklingen sedan
2013 visar att uttaget av föräldrapenning för män i kommunen har ökat de senaste åren. Vad
gäller kvinnor som driver enskild firma ligger kommunen bra till i förhållande till övriga
kommuner som genomfört kartläggningen. Likt flera andra kommuner i kartläggningen har även
Upplands Väsby kommun en jämn representation bland ledamöterna i kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen samt i de flesta politiska nämnder.
Kommunledningskontoret har i uppdrag att sprida kommunens jämställdhetsmål och säkerställa
att ett jämställdhetsperspektiv integreras i styrningen och ledningen av de kommunala
verksamheterna. Ansvarig strateg och samordnare för jämställdhetsarbetet kommer under våren
att sprida resultatet av jämställdhetskartläggningen till chefer och medarbetare och stödja
verksamheterna i att ta fram planer för att ytterligare stärka jämställdheten i Upplands Väsby
kommun.
Jämställdhetskartan har även utvecklat interaktiva digitala verktyg för att undersöka tryggheten i
kommunen samt invånarnas resvanor ur ett jämställdhetsperspektiv. Möjligheten att utvidga
jämställdhetskartläggningen till att även omfatta trygghet och resvanor har förts vidare till
ansvariga för trygghetsarbetet respektive trafikplaneringen som ett sätt att fördjupa analysen inför
en eventuell kommande kartläggning 2017.
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaden för kartläggningen belastade 2016 års budget med medel tagna ur kommunstyrelsens
budget för jämställdhetsarbete. Beslutet medför inga ytterligare ekonomiska konsekvenser.
Barnrättsperspektivet
Har barn getts möjlighet att uttrycka sin åsikt?
Barn har inte tillfrågats i samband med jämställdhetskartläggningen.
Har barns åsikter beaktats?
Nej eftersom inga barn tillfrågats om kartläggningen.
Innebär beslutet att barnets bästa sätts i främsta rummet?
Ja, genom att medvetandegöra vuxna och barn om den rådande ojämställdheten i kommunen kan
barn stärkas till att göra individuella och fria val som baseras på intresse och individuell
personlighet snarare än föreställningar om vad som anses manligt och kvinnligt.
Tillgodoses barnets rätt till utveckling genom beslutet?
Ja genom att barn får kunskap om osakliga skillnader mellan män och kvinnor utvecklas barn till
att förhålla sig kritiska till den ojämställdhet som råder i samhället idag.
Har det analyserats om några barn diskrimineras av beslutet?
Den genomförda jämställdhetskartläggningen innebär ingen diskriminering utan utgör en aktiv
åtgärd för att motverka diskriminering på grund av kön.
_____
Beslutet skickas till:
Kommunledningskontoret
HR och löneenheten
Beslutsunderlag
1. Tjänsteutlåtande 2017-01-19, Dnr KS/2016:275
2. Rapport – Analys av jämställdhet och tillgänglighet i Upplands Väsby kommun
3. Fördjupad rapport – Jämställd tillväxt i Upplands Väsby kommun – underlag för handlingsplan
Bilagor:
Rapport – Analys av jämställdhet och tillgänglighet i Upplands Väsby kommun
Fördjupad rapport – Jämställd tillväxt i Upplands Väsby kommun – underlag för handlingsplan
Kommunledningskontoret
Hillevi Engström
Kommundirektör
Torgny Hagelin
Personaldirektör
Download