Biologi
Nationella mål år 5
Lokaltolkning av mål att nå
Eleven skall
- känna igen och namnge några vanligt
förekommande växter, djur och andra
organismer i närmiljön samt känna till deras
krav på livsmiljö
Eleven skall;
- få uppleva känslan av att vara ute i
naturen
- känna till de vanligaste växterna och
djuren (vilda och tama) i Sverige
----------------------------------------Mål år 3
- känna till olika naturtyper, växter och
djur i Europa
- känna till organismer i närmiljön och
deras krav på livsmiljö (t ex i jord och
vatten)
----------------------------------------Mål år 5
- känna till hur de olika årstiderna
påverkar djur och växter hos oss
--------------------------Mål år 3
- kunna ge exempel på livscykler hos
några växter och djur och deras olika
stadier (t ex frö till frö, fjärilens och
grodans olika stadier)
---------------------------Mål år 5
- kunna ge exempel på livscykler hos några
växter och djur och deras olika stadier
- känna till viktiga organ i den egna kroppen
och deras funktion
- ha insikt om människans fortplantning,
födelse, pubertet, åldrande och död
- ha inblick i beroendeframkallande medels
inverkan på hälsan
- ha kännedom om berättelser om naturen
som återfinns i olika kulturer
- ha inblick i genomförandet av laborationer
samt av återkommande observationer i fält
och närmiljö
- kunna namnge några kroppsdelar
- kunna namnge några viktiga organ
- känna till de olika sinnena
----------------------------Mål år 3
- ha inblick i kroppens viktigaste organ
och deras funktion
----------------------------Mål år 5
- känna till människans livscykel
----------------------------Mål år 5
- känna till farorna med tobak, alkohol
och narkotika
--------------------------------Mål år 5
- ha lyssnat till olika kulturers
berättelser, sägner, fabler, talesätt om
naturen
-------------------------------Mål år 5
- delta i naturskola
------------------------------------Mål år 3
- göra observationer och exkursioner i
närmiljön
- aktivt kunna deltaga i enkla laborattioner och kunna dokumentera dessa
---------------------------------Mål år 5
- känna till några exempel där biologins
upptäckter har påverkat vår kultur och
världsbild
-
- kunna delta i samtal om bevarandet av
naturtyper och mångfalden av arter
-
- känna till några exempel där biologisk
kunskap används för att förbättra våra
livsvillkor, t.ex. växtförädling och genteknik
- ha inblick i och kunna diskutera betydelsen
av goda hälsovanor
känna till betydelsen av biologins
upptäckter t. ex bakterier, virus och
vaccin
- känna till Carl von Linné och vad han
skapade
------------------------------Mål år 5
kunna några fridlysta växter i
närmiljön och förstå varför de inte får
plockas
-----------------------------Mål år 3
- känna till vikten av mångfald i
naturen, utrotningshotade djur och
växter
---------------------------Mål år 5
- känna till begreppen växtförädling
och genteknik
-----------------------------Mål år 5
- känna till vad kroppen mår bra av
(matvanor, motion, hygien)
-----------------------------Mål år 3
- kunna förstå betydelsen av goda
hälsovanor (sömn, motion, matvanor)
-------------------------------Mål år 5
Nationella mål år 9
Lokal tolkning av mål att nå
Eleven skall
- ha kännedom om några av jordens
ekosystem och hur organismers samverkan
kan beskrivas i ekologiska termer
- ha insikt i fotosyntes och förbrännig samt
vattnets betydelse för livet på jorden
Eleven skall;
- känna till olika naturtyper, växter och
djur i världen
------------------------------Mål år 6
- känna till fotosyntesen och förstå att
växter och människor har nytta av
varandra
- förstå vattnets betydelse för liv på
jorden
-----------------------------------Mål år 6
- kunna förklara vattnets kretslopp
-------------------------------Mål år 6
- kunna ge exempel på kretslopp och
anrikning i ett ekosystem
- ha kännedom om hur celler är byggda och
hur de fungerar
- ha kännedom om det genetiska arvet
- känna till grunddragen i livets utveckling
samt villkoren för och betydelsen av
biologisk mångfald
- ha kunskap om vad befruktning innebär
- ha kunskap om sexuallivets biologi,
preventivmetoder och sexuellt överförbar
smitta
- ha kännedom om den egna kroppens organ
och organsystem samt hur de fungerar
tillsammans
- ha kunskap om beroendeframkallande
medels inverkan på hälsan
- kunna genomför observationer i fält och
laborativa undersökningar samt ha insikt i
deras utformning
- kunna utför och tolka enkla mätningar av
miljöfaktorer
- kunna med hjälp av exempel belysa hur
biologins upptäckter har påverkat vår kultur
och världsbild
- kunna använda såväl naturvetenskapliga
som estetiska och etiska argument i frågor
om bevarande av naturtyper och mångfalden
av arter samt användning av genteknik
- kunna med historiska exempel beskriva hur
kunskaper i biologi har bidragit till
förbättringar av våra levnadsvillkor samt hur
de har missbrukats
- kunna föra diskussioner om sexualitet och
samlevnad och därvid visa respekt för andra
ståndpunkter och för olika samlevnadsformer
- kunna föra diskussioner om betydelsen av
regelbunden motion och goda hälsovanor
-
kunna förklara funktionen hos de
viktigaste organen i kroppen
------------------------Mål år 6
-
kunna genomföra observationer,
laborationer och kunna dokumentera
dessa
-------------------------------Mål år 6
-
kunna berätta om några upptäckter
inom biologin som var
revolutionerande t. ex bakterier,
virus, penicillin och vaccin
- känna till Carl von Linné och vad han
skapade
------------------------------Mål år 6