Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen

PAKKAUSSELOSTE
Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.
Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärin tai apteekin puoleen
Tämä lääke on määrätty sinulle henkilökohtaisesti eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se
voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun.
-
Tässä selosteessa esitetään:
1. Mitä Vermin on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin käytät Verminiä
3. Miten Verminiä käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Verminin säilyttäminen
6. Muuta tietoa
Vermin 120 mg kalvopäällysteinen tabletti
Vaikuttavana aineena on verapamiilihydrokloridi 120 mg
Muut aineet ovat mikrokiteinen selluloosa, esigelatinoitu tärkkelys, maissitärkkelys,
kroskarmelloosinatrium, talkki, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti, hypromelloosi
ja glyseroli 85%
Myyntiluvan haltija
ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Saksa
Valmistaja
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, D-89143 Blaubeuren, Saksa
1. Mitä Vermin on ja mihin sitä käytetään
Verminin vaikuttava-aine verapamiilihydrokloridi kuuluu kalsiuminestäjien lääkeaineryhmään.
Vermin hidastaa sydämen lyöntitiheyttä ja laajentaa verisuonia. Tällöin sydämen kuormitus
helpottuu ja hapentarve vähenee. Verenpaine laskee sydämen rytmin hidastuessa ja
ääreisverenkierron vastuksen vähentyessä.
Verminiä käytetään kohonneen verenpaineen hoitoon, rintakipukohtausten ennaltaehkäisyyn,
sydäninfarktin jälkihoitoon sekä eri syistä johtuvien sydämen rytmihäiriöiden hoitoon.
Lääkäri on voinut määrätä tämän lääkkeen myös muuhun, kuin tässä pakkausselosteessa
mainittuun käyttötarkoitukseen. Noudata aina lääkärin antamaa ohjetta ja pakkaukseen
kiinnitetyssä apteekkietiketissä olevaa annostusta.
2. Ennen kuin käytät Verminiä
Älä käytä Verminiä, jos:
olet yliherkkä (allerginen) verapamiilille tai jollekin muulle valmisteen sisältämälle aineelle
olet raskaana tai suunnittelet raskautta (ks. kohta "Raskaus" alempana tässä
pakkausselosteessa)
imetät (ks.kohta "Imettäminen" alempana tässä pakkausselosteessa)
sinulla on hyvin matala verenpaine (systolinen eli yläpaine alle 90 mmHg)
sinulla on vakava, tässä listassa lueteltu hoitamaton sydänsairaus, kuten sydänperäinen
sokki, II- tai III- asteen eteiskammiokatkos, sairas sinus -oireyhtymä, Wolff-Parkinson-Whiten
tai Lown-Ganong-Levinen oireyhtymä
-
sinulla on hoitamaton sydämen vajaatoiminta tai vaikea vasemman kammion toimintahäiriö
sinulla on digitalismyrkytys
Ole erityisen varovainen Verminin suhteen
Tämän lääkkeen määränneen lääkärin tulee olla tietoinen, jos sinulla on:
vaikea-asteinen munuais- tai maksasairaus
käytössä midatsolaamia, tsolpideemia tai triatsolaamia sisältäviä nukahtamislääkkeitä, sillä
niiden vaikutus voi voimistua ja pidentyä haitallisen paljon yhteiskäytössä Verminin kanssa
sydämen vajaatoiminta
vastikään sairastettu sydäninfarkti
aortan tai aorttaläpän ahtauma
lihasvoimia heikentävä hermo-lihasliitoksen sairaus kuten esim. myasthenia gravis
Verapamiili voi heikentää miehen hedelmällisyyttä. Hedelmällisyys palautuu lääkkeen käytön
lopettamisen jälkeen.
Verminin käyttö ruoan ja juoman kanssa
Vermin-tabletit voidaan ottaa nesteen kera joko tyhjään mahaan tai ruokailun yhteydessä.
Raskaus
Verminin käytöstä raskauden aikana tulee neuvotella lääkärin kanssa.
Imettäminen
Verminin käyttöä tulee välttää imetyksen aikana, sillä se erittyy äidinmaitoon
Ajaminen ja koneiden käyttö
Vermin-hoidon alussa ja annosta nostettaessa voi ilmetä verenpaineen laskusta johtuvia
haittavaikutuksia kuten huimausta tai pyörrytystä. Jos näitä oireita ilmenee, on syytä pidättäytyä
tarkkuutta vaativista suorituksista kuten autolla ajosta ja koneiden käytöstä. Vermin voi hidastaa
alkoholin häviämistä verestä ja pidentää humalan kestoa, mikä tulee ottaa huomioon ennen
tarkkuutta vaativia tehtäviä.
Muiden lääkkeiden käyttö
Muu samanaikainen lääkitys saattaa vaikuttaa tämän lääkkeen tehoon ja turvallisuuteen. Vermin
voi puolestaan vaikuttaa muun lääkityksen tehoon ja turvallisuuteen. Kerro lääkärille tai apteekissa,
jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole
määrännyt, rohdosvalmisteita tai luontaistuotteita. Muista ilmoittaa lääkärille Vermin lääkityksestä,
jos sinulle vielä hoidon kestäessä määrätään jotain muuta lääkettä.
Erityisen tärkeää on kertoa lääkärille jos parhaillaan käytät tai sinulle määrätään Vermin-hoidon
aikana:
rytmihäiriölääkkeitä kuten amiodaronia, disopyramidia, dofetilida, flekainidia, kinidiiniä tai
beetasalpaajia
muita verenpainetta alentavia lääkkeitä kuten verenpainelääkkeet, klonidiini, pratsosiini tai
sepelvaltimotaudin hoidossa käytettävät nitraatit eli "nitrot"
timololia sisältäviä silmätippoja silmänpaineeseen tai digoksiinia sydämen vajaatoiminnan
hoitoon
klindamysiiniä, rifampisiinia, erytromysiiniä tai klaritromysiiniä (antibiootteja)
karbamatsepiinia, fenytoiinia tai fenobarbitaalia (epilepsialääkkeitä)
litiumia (kaksisuuntaisen mielialahäiriön eli maanis-depressiivisen sairauden hoitoon)
nefatsodonia, sertindolia, sertraliinia, venlafaksiinia tai trisyklisiä masennuslääkkeitä
ketokonatsolia, itrakonatsolia tai flukonatsolia (sienilääkkeitä)
midatsolaamia, triatsolaamia tai tsolpideemia (nukahtamislääkkeitä)
alpratsolaamia (paniikkihäiriön lääke) tai buspironia (ahdistuslääke)
siklosporiinia (immuunivastetta heikentävä lääke)
-
simetidiiniä (vatsalääke)
HIV-infektion hoidossa käytettäviä lääkkeitä
simvastatiinia, lovastatiinia tai atorvastatiinia (kolesterolilääkkeitä)
teofylliiniä (astman ja kroonisen keuhkoahtaumataudin hoitoon)
sildenafiilia (impotenssin hoitoon)
mäkikuismauutetta sisältäviä rohdosvalmisteita
Kerro lääkärille Vermin-lääkityksestä hyvissä ajoin ennen leikkausta tai muuta toimenpidettä, sillä
Verminillä on yhteisvaikutuksia joidenkin nukutusaineiden ja lihaksia rentouttavien lääkkeiden
kanssa.
Greippimehu voi nostaa verapamiilin pitoisuutta elimistössä. Tämän vuoksi greippimehun
nauttimista tulisi välttää Vermin-hoidon aikana.
Ole varovainen alkoholin suhteen, sillä alkoholin vaikutukset voivat voimistua ja pidentyä Verminin
vaikutuksesta.
3. Miten Verminiä käytetään
Annostus
Noudata aina lääkärin määräämää potilaskohtaista annostusta. Jos olet epävarma annostuksesta,
tarkista asia lääkäriltä tai apteekista.
Annostus vaihtelee potilaskohtaisesti. Tavallinen annos on 1 tabletti 2-4 kertaa päivässä.
Älä muuta annostusta tai lopeta lääkitystä neuvottelematta siitä ensin lääkärin kanssa.
Jos otat enemmän Verminiä kuin sinun pitäisi
Ota aina yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (puh: 09-471 977, keskus
09-4711), jos olet ottanut tai joku muu on ottanut lääkettä liian suuren annoksen.
Jos unohdat ottaa Verminiä
Älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi kerta-annoksen. Ota seuraava tabletti
sen normaalina ottoajankohtana.
4. Mahdolliset haittavaikutukset
Kuten kaikilla lääkkeillä, myös Verminillä voi olla haittavaikutuksia. Verminin haittavaikutuksia voi
esiintyä erityisesti hoidon alussa ja annosta muutettaessa. Usein haittavaikutukset ovat lieviä ja
häviävät itsestään hoitoa jatkettaessa. Kaikki eivät näitä haittavaikutuksia saa.
Yleisiä (yli 1 potilaalle sadasta):
väsymys, päänsärky, nilkkojen turvotus
huimaus
verenpaineen lasku, sydämen hidaslyöntisyys, sydämen vajaatoiminta
ummetus, pahoinvointi
ihottuma, nokkosrokko, kutina
Melko harvinaisia (yli 1 potilaalle tuhannesta, mutta alle 1 potilaalle sadasta)
masennus, sekavuus, unihäiriöt
tuntohäiriöt, korvien soiminen
kasvojen punoitus ja kuumotus, sydämen nopealyöntisyys, sydämen tykytys, häiriöt
sydämen johtoratajärjestelmässä
oksentelu, ripuli, vatsakipu
rintakipu, ruokahaluttomuus, laihtuminen
-
palautuva maksaentsyymien kohoaminen
lihaskrampit
tihentynyt virtsaamistarve, impotenssi
Harvinaisia (yli 1 potilaalle kymmenestä tuhannesta, mutta alle 1 potilaalle tuhannesta):
maidoneritystä säätelevän hormonin (prolaktiinin) liikaeritys ja siihen liittyvä maidon eritys
heikentynyt glukoosinsieto
sydänpysähdys, pyörtyminen
keuhkoputkien supistelu ja tähän liittyvä hengenahdistus
lihaskipu, nivelkipu
Erittäin harvinaisia (alle 1 potilaalle kymmenestä tuhannesta )
myasthenia graviksen paheneminen
näön hämärtyminen
ikenien liikakasvu
valoherkkyys, monimuotoinen punavihoittuma (eryteema multiforme) ja sen vaikeampi muoto
Stevens-Johnsonin oireyhtymä
rintojen suureneminen miehillä (gynekomastia)
ihon punatäpläisyys
äkillinen turvotus ihossa yleensä raajoissa, limakalvoissa suussa tai nielussa tai sisäelimissä
(angioneuroottinen edeema - jos tätä ilmenee, on otettava viipymättä yhteyttä lääkäriin)
Ota viipymättä yhteyttä lääkäriin, jos hoidon aikana saat voimakkaita oireita esim. sydänoireita,
jotka voivat olla merkkinä vaarallisen tilan kehittymisestä.
Harvinaisissa ja erittäin harvinaisissa tapauksissa voi esiintyä muita vaarattomia haittavaikutuksia.
Jos haluatte lisätietoa näistä mahdollisista haittavaikutuksista, kysykää lääkäriltä tai apteekista.
Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole kerrottu tässä pakkausselosteessa tai saat
jatkuvan ja häiritsevän haittavaikutuksen, ota yhteys lääkäriin tai apteekkiin. Eräät haittavaikutukset
voivat vaatia hoitoa.
5. Verminin säilyttäminen
Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Ei erityisiä säilytysohjeita.
Älä käytä pakkauksessa olevan viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
Turvallisuussyistä ja luontoa säästääksesi toimita käyttämättä jäänyt tai vanhentunut lääke
apteekkiin hävitettäväksi.
6. Muuta tietoa
Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:
Suomessa:
ratiopharm Oy,
PL 67,
02631 Espoo
Puh: 020 180 5900
Tämä pakkausseloste on päivitetty 24.11.2008.
BIPACKSEDEL
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
Om du har ytterligare frågor vänd dig till en läkare eller apoteket.
Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra.
Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.
I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Vermin är och vad det används för
2. Innan du använder Vermin
3. Hur du använder Vermin
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring av Vermin
6. Övriga upplysningar
Vermin 120 mg filmdragerad tablett
Det aktiva innehållsämnet är verapamilhydroklorid 120 mg
Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, pregelatiniserad stärkelse, majsstärkelse,
kroskarmellosnatrium, talk, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, hypromellos och
glycerol 85 %.
Innehavare av godkännande för försäljning
ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Tyskland
Tillverkare
Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, D-89143 Blaubeuren, Tyskland
1.
Vad Vermin är och vad det används för
Det aktiva innehållsämnet i Vermin, verapamilhydroklorid, hör till läkemedelsgruppen
kalsiumantagonister. Verapamil sänker hjärtfrekvensen och utvidgar blodkärlen. Detta
underlättar hjärtats belastning och minskar dess syrebehov. Blodtrycket sjunker, när
hjärtfrekvensen och motståndet i de perifera blodkärlen minskar.
Verapamil används vid behandling av högt blodtryck, förebyggning av kärlkramp,
efterbehandling av hjärtinfarkt och behandling av rytmrubbningar i hjärtat som beror på olika
orsaker.
Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för något annat användningsområde än
det som anges i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och doseringsanvisningarna på
etiketten på läkemedelsförpackningen.
2.
Innan du använder Vermin
Använd inte Vermin om du:
är överkänslig (allergisk) mot verapamil eller något av de övriga innehållsämnena i
preparatet
är gravid eller planerar att bli det (se avsnittet ”Graviditet” nedan i denna bipacksedel)
ammar (se avsnittet ”Amning” nedan i denna bipacksedel)
har mycket lågt blodtryck (systoliskt tryck eller övertryck under 90 mmHg)
har en allvarlig obehandlad hjärtsjukdom som är listad här, t.ex. kardiogenisk chock,
atrioventikulärt block av grad II eller III, sjuka sinus-syndrom, Wolff-Parkinson-Whites
syndrom eller Lown-Ganong-Levines syndrom
har obehandlad hjärtsvikt eller svår funktionsstörning i vänstra kammaren
har digitalisförgiftning
1
Var särskilt försiktig med Vermin
Din läkare bör känna till om du har:
- svår njur- eller leversjukdom
- sömninducerande läkemedel som innehåller midazolam, zolpidem eller triazolam
eftersom effekten av dessa läkemedel kan bli skadligt stark och långvarig om man
använder dem tillsammans med Vermin
- hjärtsvikt
- nyligen haft hjärtinfarkt
- förträngning i aortan eller aortaklaffen
- sjukdom i den neuromuskulära synapsen som orsakar muskelsvaghet t ex myasthenia
gravis
Verpamil kan minska mannens fertilitet. Fertiliteten återvänder efter att man har avslutat
medicineringen.
Användning av Vermin med mat och dryck
Vermin-tabletterna kan tas tillsammans med vätska på tom mage eller i samband med en
måltid.
Graviditet
Rådgör med läkare före användning av Vermin under graviditet.
Amning
Användning av Vermin bör undvikas när man ammar, eftersom verapamil utsöndras i
modersmjölken.
Körförmåga och användning av maskiner
I början av behandlingen med Vermin och när man ökar doseringen kan den
blodtryckssänkande effekten av Vermin orsaka biverkningar såsom yrsel eller svindel. Vid
uppkomst av dessa symtom, bör man undvika uppgifter som kräver särskild uppmärksamhet
såsom bilkörning eller användning av maskiner. Vermin kan fördröja eliminationen av alkohol
från blodet så att berusningen pågår längre än normalt. Detta bör beaktas innan man framför
uppgifter som kräver särskild uppmärksamhet.
Användning av andra läkemedel
Effekten och säkerheten av detta läkemedel kan påverkas om det och vissa andra läkemedel
tas samtidigt. Andra läkemedel kan i sin tur påverkas om man tar dem samtidigt med Vermin.
Tala om för läkaren eller på apoteket om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även
receptfria sådana samt naturmedel och hälsokostprodukter. Kom även ihåg att tala om för
din läkare om du blir ordinerad annan medicin under behandlingen med Vermin.
Speciellt viktigt är det för läkaren att känna till, om du redan använder eller samtidigt med
Vermin-behandling blir ordinerad:
läkemedel mot rytmrubbningar i hjärtat såsom amiodaron, disopyramid, dofetilid,
flekainid, kinidin eller betablockerare
andra blodtryckssänkande läkemedel såsom klonidin, prazosin eller nitrater som
används vid behandling av kranskärlssjukdom
ögondroppar som innehåller timolol för grön starr (glaukom) eller digoxin för behandling
av hjärtsvikt
klindamycin, rifampicin, erytromycin eller klaritromycin (antibiotika)
karbamazepin, fenytoin eller fenobarbital (antiepileptika)
litium (för behandling av bipolär eller manisk-depressiv sjukdom)
nefazodon, sertindol, sertralin, venlaflaxin eller tricykliska antidepressiva medel
ketokonazol, itrakonazol eller flukonazol (svampdödande medel)
midazolam, triazolam eller zolpidem (sömninducerande läkemedel)
alprazolam (läkemedel mot paniksyndrom) eller buspiron (ångestdämpande medel)
2
-
ciklosporin (läkemedel som försvagar immunförsvaret)
cimetidin (magmedicin)
läkemedel som används vid behandling av HIV-infektion
simvastatin, lovastatin eller atorvastatin (kolesterolsänkande läkemedel)
teofyllin (läkemedel för behandling av astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom)
sildenafil (läkemedel för behandling av impotens)
naturmedel som innehåller johannesört
Informera läkaren i god tid före kirurgiska eller andra ingrepp att du använder Vermin,
eftersom Vermin har interaktioner med vissa anestetika och muskelavslappnande medel.
Grapefruktjuice kan höja koncentrationen av verpamil i kroppen. Därför bör du undvika att
använda grapefruktjuice under behandlingen med Verpamil.
Var försiktig med användning av alkohol, därför att Vermin kan förstärka och förlänga
effekten av alkohol.
3.
Hur du använder Vermin
Dosering
Följ alltid läkarens doseringsanvisning, den är avpassad individuellt för dig. Rådfråga läkaren
eller apoteket om du är osäker.
Doseringen varierar från patient till patient. Den vanliga dosen är 1 tablett 2 - 4 gånger
dagligen. Ändra inte doseringen och avbryt inte medicineringen utan att först diskutera det
med läkaren.
Om du tar mera Vermin än vad du borde
Om du eller någon annan har tagit en för stor mängd läkemedel, kontakta alltid läkare,
sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel: 09-47 19 77, central tel: 09-4711).
Om du har glömt att ta Vermin
Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt. Ta följande tablett vid tidpunkten
då du vanligtvis tar den.
4.
Eventuella biverkningar
Liksom alla läkemedel kan också Vermin ha biverkningar. Biverkningar av Vermin kan
uppträda, särskilt i början av behandlingen eller när doseringen ändras. Biverkningarna är
oftast lindriga och övergår av sig själva när behandlingen pågår. Inte alla får dessa
biverkningar.
Vanliga (hos fler än 1 patient av hundra)
trötthet, huvudvärk, svullna vrister
yrsel
blodtrycksfall, långsam hjärtverksamhet, hjärtsvikt
förstoppning, illamående
hudutslag, nässelutslag, klåda
Mindre vanliga (hos fler än 1 patient av tusen, men färre än 1 patient av hundra)
depression, förvirring, sömnrubbningar
myrkrypningar, öronsusning
värmekänsla och rodnad i ansiktet, ökad hjärtverksamhet, hjärtklappning, störningar i
hjärtats retledningssystem
kräkningar, diarré, magsmärtor
bröstsmärta, aptitlöshet, viktminskning
reversibla förhöjningar av leverenzymer
3
-
muskelkramper
täta urineringsbehov, impotens
Sällsynta (hos fler än 1 patient av tio tusen, men färre än 1 patient av tusen)
överproduktion av mjölkutsöndringsreglerande hormon (prolaktin) med tillhörande
mjölkutsöndring
försämrad glukostolerans
hjärtstillestånd, svimning
kramp i luftrörens muskulatur och med detta förknippad andnöd
muskelsmärta, ledsmärta
Mycket sällsynta (hos färre än 1 patient av tio tusen)
försämring av myasthenia gravis
dimsyn
tandköttets överväxt
ljuskänslighet, mångskiftande hudrodnad (erytema multiforme) och dess svårare form
Stevens-Johnsons syndrom
förstorning av bröstkörtlarna hos män (gynekomasti)
små blödningar i huden
snabb svullnad av hud vanligen i extremiteterna, slemhinnor i munnen eller svalget
eller inre organ (angioneurotiskt ödem – om detta symtom uppstår, bör läkaren
kontaktas omedelbart)
Avbryt medicineringen och kontakta läkare omedelbart, om du under behandlingen får starka
symtom, t ex hjärtsymtom, vilka kan vara tecken på att en farlig situation håller på att
utvecklas.
I sällsynta och mycket sällsynta fall kan andra mindre allvarliga biverkningar uppträda. För
mer information om dessa eventuella biverkningar, kontakta läkare eller apotek.
Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel, eller om
du får biverkningar som kvarstår under en längre tid och som du upplever som besvärande,
tala om det för läkaren eller på apoteket. Vissa biverkningar kan kräva vård.
5.
Förvaring av Vermin
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Inga särskilda förvaringsanvisningar.
Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen.
Av miljö- och säkerhetsskäl skall överbliven eller för gammal medicin från allmänheten
lämnas till apotek för omhändertagande.
6.
Övriga upplysningar
Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten
för innehavaren av godkännandet för försäljning.
I Finland:
ratiopharm Oy
P.O. Box 67
02631 Esbo
Tel: 020 180 5900
Denna bipacksedel reviderades senast den 24.11.2008.
4