Ny upphandlingslag
En god köpare
vet vad som ska köpas och
på vilka villkor
gör upphandlingarna systematiskt;
upphandlingsstrategi och upphandlingsanvisningar
känner till marknaden och anpassar
upphandlingarna efter marknadens
storlek
främjar en fungerande marknad
genom att konkurrensutsätta även
små upphandlingar öppet och utan
diskriminering
utvecklar tjänsten och dess kvalitet
tillsammans med leverantörer
under hela avtalsperioden
En god anbudsgivare
känner förfarandena vid
offentliga upphandlingar
förbinder sig att följa villkoren för
anbudsförfrågan och det givna
anbudet
drar nytta av webbplatsen
www.hankintailmoitukset.fi
utnyttjar möjligheterna att bilda
nätverk
utvecklar sin egen kompetens i
affärsverksamhet
utvecklar tjänsten och dess kvalitet
tillsammans med upphandlingsenheten under hela avtalsperioden
Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Upphandlingsenheten är berättigad att lita på att uppgifterna i anbuden håller
streck. Anbudet ska överensstämma med anbudsförfrågan och anbudet ska lämnas inom utsatt tid. Ett anbud som inkommit till en myndighet blir offentlig handling. Prisen som angetts i anbudet och uppgifterna som använts i anbudsjämförelsen, utom affärs- och yrkeshemligheter, är offentliga. Upphandlingsbeslut måste
fattas på basis av givna anbud och man får inte köpslå om prisen. Anbudsgivarna
ska bemötas jämbördigt och utan diskriminering.
Kvalitet i offentliga upphandlingar
Köparen beslutar om kvaliteten på varan, tjänsten eller entreprenaden. Kvaliteten på upphandlingen bestäms i anbudsförfrågan. Det är köparens skyldighet
att ställa lämplighetskrav på anbudsgivaren och att i anbudsförfrågan beskriva det
objekt som ska upphandlas med sådan noggrannhet att anbudsgivarna får en klar
bild av upphandlingen och kvalitetskraven på den.
Rådgivning om offentlig upphandling
www.upphandling.fi, hankinnat@kommunforbundet.fi
mån–fre kl. 9–12, puh. (09) 771 22 55
Klara gränser
och nya möjligheter
Den nya upphandlingslagen träder i kraft 1.6.2007. Målet
för ändringen av upphandlingslagen är att
göra användningen av offentliga medel effektivare,
garantera anbudsgivarna likvärdig och icke-diskriminerande behandling vid offentlig upphandling och
tydliggöra villkoren för upphandlande myndigheters
inköpssamarbete.
Med upphandling avses ett köp- eller leasingavtal mot
ekonomiskt vederlag då upphandlingsenheten upphandlar
material, varor, tjänster eller byggentreprenader. Upphandlingslagen reglerar förfarandet vid konkurrensutsättning.
Offentliga upphandlare är skyldiga att utnyttja marknaden
genom att konkurrensutsätta sina upphandlingar.
I upphandlingslagen regleras inte vad köparen skaffar. Det
är köparen som beslutar om vilken vara, tjänst eller byggentreprenad som upphandlas, likaså beslutar köparen om
innehållet, kvaliteten och upphandlingsvillkoren. Köparen
bestämmer också urvalsgrunderna. Omfattningen och innehållet eller urvalsgrunderna för upphandlingen ska inte
definieras så att en viss anbudsgivare gynnas.
www.kommunerna.net/kurser
Nytt i upphandlingslagen är de nationella tröskelvärdena som samtidigt anger de nedre gränserna i euro för konkurrensutsättningsskyldigheten. Varu- och
tjänsteupphandlingar till ett värde av 15 000 euro konkurrensutsätts i enlighet med
upphandlingslagen. Tröskelvärdet är större för social- och hälsovårdstjänster, 50 000
euro, och för byggentreprenader 100 000 euro.
Upphandlingar till lägre värden än tröskelvärdena görs enligt köparens egna
upphandlingsanvisningar förutsatt att de uppfyller kraven på öppenhet och ickediskriminerande bemötande. I fortsättningen ska alla upphandlingar i enlighet med
upphandlingslagen annonseras elektroniskt i HILMA (www.hankintailmoitukset.
fi). Det är inte längre tillåtet att begära anbud direkt utan offentlig annonsering. På
det sättet får företagen mer information än tidigare om anbudsförfarandena.
Den nya upphandlingslagen erbjuder köparna nya förfaranden som är mer flexibla
än tidigare. Till exempel utvidgas användningsområdet för förhandlingsförfarandet
vid upphandlingar som överstiger de nationella tröskelvärdena och som underskrider EU:s tröskelvärden.
I den nya upphandlingslagen bestäms noggrannare än tidigare om anbudsförfrågan,
definition av upphandlingen och tillämpningen av urvalsgrunderna. Det ligger i allas
intresse att anbudsförfrågan är klart formulerad och att anbuden följer den och lätt
kan jämföras med varandra.
Upphandlingsprocessen (öppet förfarande)
Kartläggning av upphandlingsbehovet och planering av upphandlingen
Val av upphandlingsförfarande
Utarbetande av anbudsförfrågan
Annonsering om upphandlingen (förhandsannonsering)
Anbudsförfrågan skickas till kandidaterna
Anbuden utarbetas och skickas in
Mottagande av anbud
Anbudsöppning
Behandling av anbud
1. Kontroll av anbudsgivarnas lämplighet
2. Kontroll av att anbuden är förenliga med anbudsförfrågan
3. Jämförelse av anbuden
Upphandlingsbeslut
Anbudsgivarna informeras
Möjlighet att söka ändring i beslutet
Upphandlingsavtal och eventuell efterhandsannonsering
Samarbete under avtalsperioden bl.a. för att säkerställa kvaliteten
Trestegsmodell för upphandlingar
Upphandlingar som
överstiger EU:s tröskelvärde
211 000 € varor och tjänster
137 000 € varor och tjänster (staten)
5,3 milj. € byggentreprenader
Konkurrensförfarande enligt
direktivet
Annonseringsskyldighet som
omfattar hela EU
Besvärsrätt hos marknadsdomstolen
Upphandlingar som överstiger
det nationella tröskelvärdet
15 000 € varor och tjänster
50 000 € social- och hälsovård och
vissa utbildningstjänster
100 000 € byggentreprenader
Konkurrensutsättningsskyldighet, men
mer flexibla förfaranden
Upphandlingar som underskrider
det nationella tröskelvärdet
Nationell annonseringsskyldighet
Besvärsrätt hos marknadsdomstolen
Utanför lagens tillämpningsområde
Upphandlingsenheternas egna regler
Ingen besvärsrätt hos marknadsdomstolen
Rättelseyrkande möjligt
Upphandlingsannonserna publiceras i det elektroniska annonseringssystemet
HILMA (www.hankintailmoitukset.fi)
Anbudsförfrågans innehåll
Föremålet och villkoren för upphandlingen ska beskrivas konkret och klart
så att likvärdiga och sinsemellan jämförbara anbud kan ges utgående från
beskrivningen.
Anbudsförfrågan ska innehålla:
1. Tekniska specifikationer som beskriver upphandlingens innehåll och
andra krav, såsom möjligheter att godkänna alternativa anbud eller
specialvillkor för upphandlingsavtalet
2. Krav på anbudsgivarnas lämplighet
3. Urvalsgrund för anbuden och eventuella jämförelsegrunder och
deras relativa viktning (EU-upphandling) eller prioritetsordning
(nationell upphandling)
4. Tidsfrist för anbuden, anbudens giltighetstid och adress dit anbuden
skickas
5. Hänvisning till en publicerad upphandlingsannons och det språk som
använts i anbuden (EU-upphandling)