ÄR StöRRe - Företagarna

advertisement
SMÅFÖRETAGEN
ÄR Större
ÄN DU TROR I
utrikeshandelN
Småföretagen
– allt viktigare för utrikeshandeln
Sverige är en liten utrikeshandelsberoende ekonomi. Det samlade importvärdet
uppgick till 1036 mdr kronor och exportvärdet till 1108 mdr kronor år 2012. Sammantaget
uppgår utrikeshandeln med varor till omkring 60 procent av BNP. Skulle vi även inkludera
tjänstehandeln, där dock statistik saknas både på EU- och svensk nivå vad gäller uppdelning på små och stora företag, skulle andelen bli ytterligare högre. Utrikeshandeln domineras värdemässigt av de stora svenska företagen, men andelen som sker i de små företagen
ökar mycket snabbt. Detta framgår tydligt av denna statistikrapport som bl a visar:
• Drygt 90 000 företag i Sverige importerar varor. Av dessa är 95 procent företag med
mindre än 50 anställda. 39 000 företag exporterar varor, varav 92 procent är småföretag.
• Nästan vart fjärde småföretag med 1–4 anställda importerar varor, medan ca 8 procent av de småföretagen har export av varor. Bland småföretag med 20–49 anställda
är andelen som importerar knappt 45 procent, medan nästan 30 procent har varuexport.
• De små företagen (0–49 anställda) står för 36 procent av Sveriges importvärde, och för
22 procent av exportvärdet.
• Småföretagens utrikshandel har ökat i snabb takt sedan år 2000. De småföretagens
import ökade mellan åren 2000–2012 med 72 procent, jämfört med 59 procent i större
företag. De små företagens exportvärde ökade samtidigt med 99 procent, medan de
stora företagen endast ökade med 36 procent.
• Småföretagens export hölls uppe betydligt bättre under krisen 2008-2009 jämfört med
de stora företagens. Medan storföretagens export föll med drygt 18 procent, minskade
de små företagens endast med knappt 9 procent.
• De svenska småföretagens andel av utrikeshandeln med andra EU-länder är totalt sett
något högre än genomsnittet i EU. Detta gäller framför allt importen från andra EUländer. Däremot är de svenska småföretagens andel av exporten till länder utanför EU
betydligt lägre än unionens genomsnitt.
1. Antal företag som har utrikeshandel
Import och export av varor, antal små och
företag
Import och exportstora
av varor,
antal små och stora företag
100000
Import och
export av varor,
antal små och
stora företag,
2012 (källa: SCB,
Företagarna)
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
0-49
50+
0-49
Import
50+
Export
• Drygt 90 000 företag i Sverige importerar varor , av dessa är 95 procent småföretag.
• 39 000 företag exporterar varor: 92 procent småföretag
Enligt SCB fanns det i 2012 nästan 1 130 000 småföretag och 7442 stora företag.
• Det betyder att 8 procent av småföretag importerar varor, och 55 procent av stora
företag
• 3 procent av småföretag exporterar varor, och 42 procent av stora företag
1Tjänstehandels värde, och därmed relevans i Sveriges ekonomi växer starkt, men det finns ingen statistik på
företagens storlek för tjänstehandel. Eurostat och statistiska instituter i EU utvecklar nu (2014) Tjänstehandels statistik på företagsstorlek.
som importerar/exporterar
AndelAndel
företagföretag
som importerar/exporterar
60%
50%
40%
import av varor
30%
export av varor
20%
10%
0%
0
1-4
5-9
10-19
20-49
50+
Andel företag som importerar/exporterar, på storleksklass, 2012 (källa: SCB, Företagarna)
2. Utrikeshandeln i värde
Sveriges totala importvärde uppgick år 2012 till 1 036 miljard kronor. Av detta stod småföretagen för 36 procent. Sverige exporterade samma år för 1 108 miljard kronor. Småföretags
andel av exportvärde var 22 procent.
Import och export av varor, värde på små
och stora företag
Import och export av varor, värde på små och stora företag
1000000
900000
Import och export av
varor, värde (miljon
kronor) på små och stora
företag, 2012 (källa: SCB,
Företagarna)
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
0-49
50+
0-49
Import
50+
Export
Den totala tillväxten i importvärde mellan 2000 och 2012 var 402 miljard kronor. Småföretagen har skapat 39 procent av tillväxten. Det är lite mer än småföretags andel i importvärde
i 2012 på 36 procent, och innebär att småföretags andel växer. Småföretagens importvärde
växte från 216 miljard till 372 miljard kronor. Detta motsvarar en tillväxt med 72 procent.
De stora företagens tillväxt under samma period var 59 procent.
Import av varor, utveckling värde 2000-2012
Import av varor, utveckling värde 2000–2012
800000
700000
600000
500000
0-49 anställda
400000
50+ anställda
300000
200000
100000
0
2000
2001
2002
2003
(källa: SCB, Företagarna)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Den totala tillväxt i exportvärde mellan 2000 och 2012 var 348 miljarder kronor. Småföretagen stod för 34 procent av tillväxten. I början av perioden, år 2000, var de små företagens
andel av exportvärdet 16 procent. År 2012 hade andelen ökat till 22 procent, dvs småföretagsandelen i exporten ökar starkt.
Småföretagens exportvärde växte under samma period med 99 procent: från 120 miljarder
år 2000 till 238 miljarder år 2012. De stora företagens tillväxt i exportvärde var samtidigt
blygsamma 36 procent.
Man kan också konstatera att de små företagen klarade den djupa krisen 2008–2009 betydligt bättre än de stora företagen exportmässigt. Medan storföretagens export föll med
drygt 18 procent, minskade de små företagens exportvärde endast med knappt 9 procent.
Förklaringen till detta är sannolikt dels att de små företagen i mindre grad exporterade
till de länder som drabbades hårdast av krisen, dels att de var mer flexibla vad gäller både
produkter och marknadsmässig anpassning.
Export
varor,
utveckling
värde 2000-2012
Export avav
varor,
utveckling
värde 2000–2012
1000000
900000
800000
700000
600000
500000
0-49 anställda
400000
50+ anställda
300000
200000
100000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(källa: SCB, Företagarna)
3. intra och extra-eu27 handel
Graferna nedan visar intra- och extra-EU import och export i olika EU-länder, nedbrytet på
storleksklass. I Sverige dominerar de stora företagen handeln med länder utanför Eu (extraEU) och då framför allt exporten. Bara Slovakien visar en högre andel exportvärde för stora
företag. I Lettland och Litauen har småföretagen den största andelen av extra-EU exporten.
Extra-EU
export, värde 2011
Extra-EU export, värde 2011
Slovakia
Sweden
Hungary
Finland
Czech Republic
Poland
United Kingdom
Germany
Austria
Belgium
Bulgaria
France
Romania
Denmark
Slovenia
Spain
Italy
Estonia
Portugal
Lithuania
Latvia
Extra-EU export,
storleksklass
och land, 2011
(källa: Eurostat,
Företagarna)
0%
10%
20%
30%
0-49
40%
50-249
50%
60%
70%
80%
90%
100%
250+
Lettland har också störst andel småföretag i intra-EU export. Här återfinns Sverige i mitten.
Intra-EU
export, värde 2011
Intra-EU export, värde 2011
Finland
Poland
Czech Republic
Hungary
Slovakia
Romania
Germany
Lithuania
Slovenia
Belgium
Sweden
Italy
Portugal
Bulgaria
France
Spain
Austria
United Kingdom
Denmark
Estonia
Latvia
Intra-EU export,
storleksklass
och land, 2011
(källa: Eurostat,
Företagarna)
0%
10%
20%
30%
0-49
40%
50-249
50%
250+
60%
70%
80%
90%
100%
Extra-EU import, värde 2011
Slovakia
Finland
Poland
Czech Republic
Lithuania
Hungary
Romania
Portugal
Belgium
United Kingdom
Spain
Italy
Sweden
France
Germany
Estonia
Austria
Latvia
Slovenia
Denmark
Bulgaria
Extra-EU import,
värde 2011
Extra-EU import, storleksklass och land, 2011 (källa:
Eurostat, Företagarna)
0%
10%
20%
30%
40%
0-49
50-249
50%
60%
70%
80%
90%
100%
250+
Däremot svarar Sveriges småföretag för en relativt sett stor andel av importen från andra
EU-länder. Hela 39 procent av intra-EU importvärde kommer från små företag i Sverige.
Bara i fyra andra länder har småföretagen en större andel.
Intra-EU import, värde 2011
Czech Republic
Poland
Hungary
Germany
Belgium
Italy
France
Spain
United Kingdom
Slovakia
Romania
Finland
Slovenia
Portugal
Austria
Bulgaria
Sweden
Denmark
Lithuania
Estonia
Latvia
Intra-EU import,
värde 2011
Intra-EU import, storleksklass och land, 2011 (källa:
Eurostat, Företagarna)
0%
10%
20%
30%
0-49
40%
50-249
Småföretagens andel av handeln med EU har ökat relativt
kraftigt under de fyra år för
vilka statistik finns tillgänglig.
Småföretagens andel av export
till EU-länder ökat från 18 procent till 25 procent mellan 2008
och 2011. Också småföretagens
andel av importen från EU ökar:
från 31 procent till 39 procent
mellan 2008 och 2011.
50%
60%
70%
80%
90%
100%
250+
Småföretagens
i intra-EU
handel,
2008-2011
Småföretagens
andelandel
i intra-EU
handel,
2008–2011
45%
40%
Småföretagens
andel i intra-EU
export 0-49
35%
30%
25%
Småföretagens
andel i intra-EU
import 0-49
20%
15%
10%
5%
0%
2008
2009
2010
(källa: Eurostat, Företagarna)
2011
Fyra av feM JOBB
skapas i små företag
Huvudkontor: Rådmansgatan 40, 106 67 Stockholm. Telefon 08 406 17 00. [email protected]
www.foretagarna.se
Download