Resultat och log
Uppgift
Inlämningsuppgift 1
Inlämningsuppgift 2
Inlämningsuppgift 3
Inlämningsuppgift 4
Inlämningsuppgift 5
Projektuppgift 1
Projektuppgift 2
Hemtentamen
Status
Rest
Godkänd
Rest
Godkänd
Godkänd
Rest
Godkänd
Godkänd
Godkänd
Rest (se nedan och e-post)
Underkänd
Log
2008-02-29
2008-03-31
2008-03-05
2008-03-31
2008-03-11
2008-03-19
2008-04-01
2008-04-02
2008-06-11
2008-06-17
2008-09-10
2008-04-30
Inlämningsuppgift 1
Bilaga 1
- Hålet ska inte gängas.
- Frigående hål för M10 är diameter 11.
Bilaga 2
- Det ska vara M10-hål.
- Se sidan 53 i Tekniskritning för utformning av borrade hål.
- Förläng djupet på gängan lite så skruven får lite marginal.
Bilaga 3
- Ballonger saknas.
- Stycklista saknas.
- Detaljmått ska inte sättas ut på sammanställningsritningar.
- Snittmarkeringen ska ha olika vinklar i olika detaljer.
- Se sidan 53 i Tekniskritning för utformning av skruvförband.
Version 2
Bilaga 1
- ok
Bilaga 2
- Det ska vara M10-hål.
Bilaga 3
- Ballongernas pilar ska ha fyllda punkter när de pekar på ytor.
Inlämningsuppgift 2
Bilaga 1 - Rest
Kodnyckel för kommentarer
1. Måttsätt mellan centrumaxlar, höjder, längder och avstånds mått.
2. Vinkeln 30 grader saknas i den nedre vyn. (Mellan klon och cylindern.)
3. Vinkeln 15 grader saknas i den nedre vyn. (På klon längst ut.) 4.2xR5 är inte utsatt i den
nedre vyn mellan vinkeldelen och klon.
5. Radier sätts ut till centrum i de stora öppningarna, diametern mellan klackarna.
6. Fasen ej utsatt i den övre vyn. 1x45(grader)
7. Höjden på klon i övre vyn saknas.
8. Höjden på örat i övre vyn saknas.
9. Höjden på cylindern i övre vyn saknas.
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8
Bilaga 2 - Ok
Kodnyckel för kommentarer
1. Vänstra vyn: Utgå från toppen och ned för utvändiga och synliga detaljer.
2. Högra vyn: Utgå från botten och upp för invändiga och snittade detaljer som de små hålen.
3. M12 gängat hål ej utsatt.
4. Mått är utsatta upp och ned. De ska kunna läsas liggande när pappret vrids 90 grader
medurs.
5. Radier saknas. 2xR1 och/eller 2xR3.
6. Fasen saknas 1x45(grader)
7. Måttsätt spårets bredd (3mm).
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Version 2
Bilaga 1 - OK
Inlämningsuppgift 3
Lösningsförslag, ordning i modellträdet.
- Radien på diameter 70 hålets ytterkant ska vara R10.
Inlämningsuppgift 4
Gör modellen som en enda part. Tänk på att få med måttsättningen som den är på ritningen.
Version 2
22,5 behövs inte, gör om 5-djupet till through all.
17,5-måttet saknas. Fasen kan göras med chamfer.
Kunde tagit med rundningen. Annorlunda måttsatt, utgå från centrum av axeln.
Extrudera djupet till sidoytorna så hänger de med vind ändringar. Radierna behövs inte.
Inlämningsuppgift 5
Vinkeln skulle sättas till 45 garder.
Inställningar är gjorda i tum. Lösning se länkarna nedan:
Sammanställning: http://personal.teknik.uu.se/henrikh/guide/units_fix.pdf
Detalj: http://personal.teknik.uu.se/henrikh/dist_2004/gangathal.wmv
Interface till spårringen saknas.
Projektuppgift 1 – Grillen
Sammanställningar
Hela, grillen – Krockar, 3 och 4 i listan nedan. För tung, väger nästan 4000 kg. troligtvis beror
det på felaktig densitet på skruvar och muttrar.
Detaljer
Kåpa – 150- och 30-måtten är ointressanta och bör ersättas med viktigare mått som
totallängden på undersidan och ett constraint.
Måttsätt inte till plan som sitter i luften. Måttsätt spåret från ovansidan och ange vinkel och
längd.
Måttsätt inte till plan som sitter i luften. Måttsätt spåret från ovansidan och sidan.
Kol_låda – Måttsätt inte till plan som sitter i luften. Måttsätt spåret från ovansidan och sidan.
Använd pattern för att få avståndet mellan hålen, vilket är viktigt för passningen av handtaget.
Handtag – Länder kan sättas lika med varandra, sätt inte ut mått till plan som sitter i luften.
Måttsätt inte till plan som sitter i luften. Måttsätt spåret från ovansidan och sidan. Använd
pattern för att få avståndet mellan hålen, vilket är viktigt för passningen på lådan.
Galleram – Radierna kan sättas till samma storlek med constraints.
Gallerhandtag – Lås skissen mot modellen istället för att skapa lösa mått som inte behövs eller
är intressanta.
Gallerstång – Pattern ska inte göras i modellen utan i sammanställningen.
Stång 1 och 2 – Radier saknas.
Sammanställningsritningar
Galler_samman – Saknar projicerade vyer och placeringsmått för gallret.
Artikelnummer/ritningsnummer ej ifyllt. Materialet ej specificerat i delarna.
Grill_samman – Artikelnummer/ritningsnummer ej ifyllt. Materialet ej specificerat i delarna.
Kolcontaniner – Ballonger ej städade, snitt och projicerade vyer saknas. Materialet ej
specificerat i delarna.
Underdel – Projicerade vyer saknas. Materialet ej specificerat i delarna.
Detaljritningar
Galler – Amerikanska inställningar används på ritningen, gäller alla ritningar. Ändra genom
att välja File > Properties > Drawings options > välj Öppna och leta upp katalogen Mallar där
ska en fil som heter drawing_setup finnas. Parametrarna är inte i fyllda, gäller alla ritningar.
Mått på ”öronen” saknas.
Galler_handtag – Visa inte tangentlinjerna. Saknar mått, tjockleken anges ej med thick i
svensk standard.
Handtag – Visa inte tangentlinjerna. Saknar mått, tjockleken anges ej med thick i svensk
standard.
Kåpa – Ej fullständigt måttsatt.
Kol_behållare – Ej fullständigt måttsatt.
Projektuppgift 2 – Valbar uppgift
Sammanställningar
Underdel – 15 krockar som behöver åtgärdas. Ej monterad med rörliga delar. Hjulen ska
kunna snurra och stödet ska kunna fällas upp. Montera alla delsammanställningar i ett eget
montage.
Version 2, 8 krockar
Detaljer
Ytterram – Måttsätt mellan de parallella strecken istället för 200-måttet.
Version 2, ok.
Handtag – Inget stopp. Lägg till ett lock i ena änden.
Version 2, ok.
Hjulupph – Ta bort alla onödiga decimaler.
Version 2, ok, men ett mått med decimaler kvar.
Hjulupph_m2 – Ta bort alla onödiga decimaler.
Version 2, ok, men ett mått med decimaler kvar.
Falg_2 – Lås skissen mot modellen för att bli av med onödiga mått.
Ta bort onödiga decimaler.
Version 2, ok.
Ta bort onödiga decimaler. Sätt djupet till to next istället för att göra det blind.
Sammanställningsritningar
Transportkärra – Material och ritningsnummer saknas. Snittad vy på hjulmonteringen saknas.
Ta med en vy där kärran sitter ihop.
Version 2, ritningen saknas.
Overdel – Ballong 7 finns inte med i stycklistan, ta bort den. Använd skala 1:10.
Version 2, ok.
Hjul_samman – Går inte att öppna, Hjul_set.asm finns inte. Ballong 2 saknar pil, gör en ny så
att den pekar rätt. Axeln och muttrarna ska exkluderas från snittmarkeringen. Ställ in
vinklarna på snittmarkeringarna till 45 och 135 grader. Visa axlar i de projicerade vyerna.
Amerikansk standard inställd, ändra till svensk. Om en ritning skapats med fel inställningar
måste detta ändras genom att välja File > Properites > Drawing Options. Här finns alla
inställningar för text placering, pilar m.m. Genom att läsa in den drawing_setup.dtl fil som
ska finnas i katalogen Mallar (finns att hämta på hemsidan till boken Konstruera med
Pro/Engineer Wildfire 3.0) så ändras allt på en gång. Om vyer skapats enligt den amerikanska
metoden så kommer dessa att ligga kvar som de gjorde innan för att inte mått skall försvinna.
Version 2, ok, markering av centrumlinjer/axlar är fel.
Underdel - Ritning på underdelen saknas.
Version 2, ok, skugga inte 3D-vyn.
Detaljritningar
Axel_ror – Sätt en fyrkant framför 30 eller sätt ut höjden med. Lägg till rundningar enligt
Karl-Björk.
Version 2, ok.
Drw_0007 – Saknar mått.
Version 2, borttagen.
Falg – Gör klar ritningen. Sätt ut alla nödvändiga mått.
Version 2, axlar och spår mått saknas.
Gummihjul – Gör klar ritningen. Sätt ut alla nödvändiga mått.
Version 2, ok. Centrumlinjer/axlar fel markerade.
Handtag - Gör klar ritningen. Sätt ut alla nödvändiga mått.
Version 2, ok. Centrumlinjer/axlar fel markerade.
Handtag_ror - Gör klar ritningen. Sätt ut alla nödvändiga mått. Lägg till rundningar enligt
Karl-Björk.
Version 2, ok.
Hjulupph – Sätt ut axlar och städa upp måtten. Använd inte Thick-pilen sätt ut ett linjärt mått
på ritningen istället för tjockleken.
Version 2, ok. Centrumlinjer/axlar fel markerade.
Gör ritningar på delar som saknas.
Hemtentamen – Ritteknik
Uppgift
1
2
3
4
5
Summa
Poäng
3
4
1
5
3,5
16,5