Övningsuppgifter Dålig luft Läs artikelen om smog: Vad beror smog

Övningsuppgifter Dålig luft
1. Läs artikelen om smog:
2. Vad beror smog på?
____________________________________________________________________________
3. Vilka faror finns det med smog?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. Vad kallas det fenomen som gör att jorden har en ”lagom” medeltemperatur på 14,4 grader?
____________________________________________________________________________
5. Månen har ingen atmosfär, detta gör att månens temperatur är +130 OC på dagen och -150
O
C på natten. Rita hur solens strålar studsar mot månens yta.
6. Jorden har en atmosfär. Vilka gaser finns det i jordens atmosfär?
7.
____________________________________________________________________________
Rita hur värmen från solens strålar studsar mot jordens
yta tack vare denna atmosfär.
8. Venus atmosfär består till största del av koldioxid.
Medeltemperaturen är 470 OC, vilket är nog för att smälta bly.
Rita hur du tror att värmen från solens strålar rör sig på Venus.
9. Vilka gaser kallas för växthusgaser?
____________________________________________________________________________
10. Varför blir det mer växthusgaser i vår atmosfär?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
11. Rita hur värmen från solens strålar studsar mot jordens
yta då mängden växthusgaser ökar.
12. Titta på diagramet över jordens medeltemperatur. Vilket mönster kan du se?
13. Vilka konsekvenser kan den ökande växthuseffekten få för jorden? Ge minst 3 exempel.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
14. Bensin görs på olja och innehåller därför ett ämne som orsakar försurning. Vilket? (ett gult
ämne)
____________________________________________________________________________
15. Nämn ett annat ord för oxid.
____________________________________________________________________________
16. Då avgaser släpps ut blandas svavel och syrgas, vilket ämne bildas då?
____________________________________________________________________________
17. Ämnet i fråga 16 blandas med vatten i luften, då bildas ett surt ämne, vilket?
____________________________________________________________________________
18. Följande reaktioner sker då fossila bränslen förbränns. Fyll i orden som saknas:
svavel + _____________________  svaveldioxid
svaveldioxid + ____________________  svavelsyra
19. Vilket är det vanligaste ämnet i vår atmosfär?
____________________________________________________________________________
20. Följande reaktion sker i en varm förbränningsmotor. Fyll i ordet som saknas:
_______________________ + syrgas  Kväveoxid
21. Kväveoxid reagerar med vatten. Fyll i vad som då bildas:
kväveoxid + Vatten  ______________________
22. Förklara med hjälp av bilderna konsekvenserna av försurning.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
23. Vad kan en människa göra för att minska på försurningen.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
24. Varifrån kommer syret som finns i vår atmosfär?
____________________________________________________________________________
25. Hur har ozonmolekyler bildats?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
26. Vilken nytta har livet på jorden av ozonmolekyler?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
27. Rita en syrgasmolekyl och en ozomolekyl.
Extra repetitionsuppgifter. Du rekommenderas att göra dessa då du är färdig med de andra sidorna.
1. Rita en näringskedja.
2. Rita en näringsväv.
3. Rita ett bärkraftsdiagram.
4. Förklara varför bärkraftsdiagramet ser ut som det gör.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. Lista ut vilka ord vars bokstäver är i oordning, skriv in ordet på raden bredvid och försök få fram
vilket ord som ska stå på raden längst ner.
6. Fyll i de ord som saknas:
Den stora skillnaden mellan vetenskap och olika trosuppfattningar är att man inte
behöver________________ sin tro. Om man påstår något inom vetenskapen måste man kunna
______________ att det man säger är sant. Det är viktigt att forskarna är _____________, det vill
säga att de får inte stå på någons sida. När man ska forska kring något börjar man med att ta
fram en ______________ om vad man tror. När man gjort många experiment och
undersökningar och fått samma resultat varje gång har man fått fram en
____________________.
Alla arter, växter som djur förändras över tid, detta kallas för ______________________. Bevisen
man har för att arter förändras är __________________ som är gamla rester av döda djur, att
alla organismers DNA har samma byggstenar och att olika djur som unga foster ser
____________________________ut. Det är den individ som är bäst _________________till sin
omgivning som kommer att kunna förra sina gener vidare. För att visa hur en art ökar och
minskar i antal i förhållande till vad naturen klarar av använder man sig av ett
______________________________.
Vi människor påverkar naturens bärkraft med våra miljöföroreningar. Om det är kall luft ovanför
en stad, eller dimma, kan det hända att de giftiga avgaserna inte lyckas lämna staden, detta
kallas för ______________________. Försurning uppkommer på olika sätt. Ett sätt är att svavlet
som finns i bensinen blandas med luftens syre och bildar ______________. Detta ämne reagerar
sedan med ______________________ och bildar svavelsyra. Ett annat sätt för sura ämnen att
bildas är då kväve och syre slåss samman till kväveoxid på grund av den _________________
temperaturen i bilmotorn. Kväveoxid reagerar med ____________________ i luften och bildar
salpetersyra. Svavelsyra och salpetersyra gör att metaller ____________________snabbare och
att det blir ______________brist i jorden så växter dör.