1. Vad är naturkunskap? 2. Arbetsområde Ekologi och

advertisement
Sammanfattning
Sammanfattning
Naturvetenskap bygger på
Art
– individer
kan med
få fertil
sådant
man kansom
bevisa
till
avkomma
exempel experiment.
Exempelvis religioner och
Evolution – då arter förändras
astrologi bygger inte på
för att anpassa sig till sin miljö
sådana metoder.
1.
Vad är naturkunskap?
En forskare är inte objektiv om ett
visst resultat ligger i hans intresse
Population – individer av en
viss art inom ett visst område
Bärkraftsdiagram – visar hur
en art ökar och minskar i antal
2. Arbetsområde Ekologi och miljö
Hästar kan få barn och barnbarn, men häst och åsna kan bara få barn
1
1. Mammutar på fastlandet
2. Några mammutar simmar till en ö
2. De som har lättast för att överleva fortplantar sig och sprider sina egenskaper (gener) tills en
ny art utvecklats
Grön=antalet fjällugglor
Röd=antalet lämmlar
1. Antalet lämmlar ökar, mycket mat tillugglorna som då blir fler
2. Lämmlarna blir uppätna och minskar i antal
3. Lite lämmlar ger lite mat till ugglorna som också minskar i antal
4. När det är lite ugglor kan lämmlarna återigen öka i antal
2
Sammanfattning
Näringskedja – visar vem som
äter vem, växt eller alg längst
ner
Näringsväv – flera
näringskedjor
Ekosystem – allt som
organismerna inom ett område
behöver för att leva
Näringskedja: Gräsets äts av lämmlen som äts av fjällugglan.
Den som är längst ner i näringskedjan kallas producent. De andra
kallas för konsumenter.
Sammanfattning
Vattnets kretslopp –
avdunstning från sjöar och
hav blir moln, regnar ner och
tillbaks igen via floder och
grundvatten
Asdunstning –
vattenmolekyler krockar mot
varandra och kan då skjutas
upp från vattnet till luften
Näringsväv
Vattnets kretslopp
3
Sammanfattning
Fotosyntes –
solljus + vatten + koldioxid 
syre + socker
Syre - måste vi få för att kunna
andas.
Cellandning – som fotosyntesen
baklänges. Behövs för att vi ska
få energi
Vattenmolekyler som krockar och skjuts iväg
Fotosyntes
Cellandningen och fotosyntesen kompletterar varandra
4
Försurning
Levande organismer innehåller atomen svavel, därmed innehåller också
olja svavel. När olja förbränns, i en bil tillexempel, släpps svavlet ut i luften.
Sammanfattning
Svavelsyra fräter sönder statyer gjorda av marmor eller kalksten, får järn
att rosta snabbare och gör att växter växer sämre, vilket ger sämre skördar.
Ozon - är bildat av syreatomer
och skyddar jorden från farlig
strålning
Freon – ämne i gamla kylskåp,
förstör ozonlagret
Ozonhållet – gör att antalet fall
av hudcancer har ökat.
Försurning, svavel från avgaser, syre och vatten bildar svavelsyra
Sammanfattning
Olja – döda organiser som i
miljontals år pressats samman
under havsbottnen.
Sura ämnen är mycket skadliga för livet i vatten. Blir pH-värdet för lågt i
vattnet förstörs nämligen djurens ägg, och därmed kommer inga nya
generationer. För att rädda de sjöar vi tycker är viktigast häller man kalk i
dem. Kalk är basiskt och gör att pH-värdet i sjön blir neutralt igen.
Smog – då avgaser ej kan
lämna staden
Försurning – svavel i olja
blandas med syre och vatten,
då bildas svavelsyra som fräter
sönder material och växter
Ljusstrålning omvandlas till värmestrålning
Hur växthuseffekten fungerar
5
Sammanfattning
Atmosfär – gaserna som omger
jorden ex syrgas och koldioxid
Växthuseffekten –
värmestrålning från solen
studsar mellan växthusgaserna
och jorden och gör att vi får ett
lagom varmt klimat
Den förstärkta växthuseffekten
– Bilar, kolkraftverk och
fabriker släpper ut mycket
koldioxid. Värmen hålls kvar på
jorden och medeltemperaturen
stiger vilket ger förödande
konsekvenser. Detta leder till
översvämningar,
ökenspridning och att djur
utrotas.
Bild på förstärkt växthuseffekten (OBS, pingvinen är bara en symbol
för temperaturen)
Sammanfattning
Fossilabränslen
Hit hör kol, olja och naturgas.
Dessa ämnen har en mängd
olika användningsområden och
är relativt billiga att använda.
Detta har lett till att de är den
absolut vanligaste energikällan
i världen. Tyvärr är de mycket
dåliga för miljön och för
hälsan. De orsakar försurning,
smog och en förstärkt
växthuseffekt.
6
Download