Ämne: Fysik Arbetsområde: Värmelära (Termodynamik) Centralt

Ämne: Fysik
Arbetsområde: Värmelära (Termodynamik)
Centralt innehåll ur Lgr 11:
• Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
• Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur
partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
• Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
• Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
• Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
• Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du skall kunna:
 Vad värme är
 3 temperaturskalor
 Hur värme transporteras
 Använda begrepp som: avdunstning, kokning, kokpunkt, kondensation, destillering,
smältning, stelning, fryspunkt
 Ha insikt i hur kunskaper om värme och temperatur har teknisk betydelse
 Ha insikt i växthuseffekten – både i växthus och globalt
För högre betyg skall du kunna ovanstående men också:
 Förklara på partikelnivå vad som händer vid uppvärmning och värmeledning
 Använda partikelmodellen och förklara fast, flytande och gasform
 Förklara absoluta nollpunkten
 Förklara med hjälp av begreppet densitet och värmeutvidgning för is/vatten varför
sjöar sällan bottenfryser
 Räkna med kilojoule och energiförbrukning
Att göra:
 Läsa häftet och besvara frågorna på s. 10-11
 Lösa korsordet
 Göra ett antal laborationer både under lektionstid och som hemuppgift, som skall
redovisas
Bedömning: Du bedöms på labrapporter, kortare läxprov samt lektionsaktivitet.