Uploaded by svensson.jakob

Densitet

Vilka är de två främsta beståndsdelarna i luften? (Sök med datorn)
Ämne:_________________ Andel___________
Densitet________________
Ämne:_________________ Andel___________
Densitet________________
Vad är luftens densitet?___________________
Mer om densitet.
Massa = densitet x Volym
Vattnets densitet är ca 1000 kg / kubikmeter
Vad flyter i vatten?
Ämne:
____________________________
Densitet
________________________________
_____________________________
________________________________
_____________________________
________________________________
_____________________________
________________________________
Hur kan man ta reda på om något flyter eller sjunker i vatten utan testa?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________