FYSIK
Laboration om krafter, densitet och massa – år 6
Kraft mäts i N (Newton).
Massa mäts i g (gram)
Volym mäts i cm3
Densitet mäts i g/cm3
Gravitationslaboration
Syfte: Meningen med uppgiften är att du ska förstå tyngd och börja förstå begreppet
massa.
Material: 3 dynamometrar, 1 penna, 1 papper, 1 sko, 1 pall från musiken, 1 bok
OBS! Du måste vara mycket rädd om dynamometrarna. Om en fjäder går sönder inuti
dynamometern så kan du inte längre laborera!!! Ju mindre kraft dynamometern är avsedd
för, desto lättare föremål måste du hänga i den.
Utförande: Häng ett föremål i dynamometern. Avläs kraften som påverkar föremålet,
samt föremålets vikt. Skriv i en tabell (exempel här nedan)
föremål
penna
Sko
Tyngdkraft (N)
0,02 N
10 N
Massa (g)
20 g
1000 g = 1 kg
Rita en bild med alla föremål du testat. Skriv förmålens massa och tyngd vid föremålen.
Visa hur man kan räkna ut massan om man har tyngden. Visa hur man kan räkna ut
tyngden om man har massan.
Densitetsexperiment
Syfte: Meningen med laborationen är att du ska upptäcka vad massa är och vad densitet
är.
Material: små densitetskuber
Utförande:
1. mät volymen på en kub (instruktin, se sist i texten). Skriv in resultatet i en tabell.
2. Väg kuben. Skriv in resultatet i en tabell.
3. Upprepa tills du mätt och vägt alla kuberna.
Så här ser din tabell ut:
Volym (cm3)
Massa (g)
Kub 1
Kub 2
Kub 3
Kub 4
Kub 5
Kub 6
Räkna ut densiteten. Då tar du massan och dividerar med volymen.
Tips till slutsatsen: dina klossar fick olika densitet. Förklara ordet material, m h a ordet
densitet. Använd något av orden atomer eller molekyler i din förklaring (använd dem
rätt!!)
Kom ihåg att ALLTID ange ALLA
enheter!!!!
Eget experiment med massa, volym och densitet.
Planera ett experiment där du tar reda på din egen volym och därefter beräknar din
egen densitet.
Förklara i din planering varför du vill göra experimentet på det sätt som du vill göra det
(hypotes med teori).
Visa Anne din planering när du är klar!
När labrapporten är klar ska du lämna in den i UNIKUM, under ”portfolio”.