Grundflödet i koden: Notera aG kamran posi`oneras och sedan lägs

advertisement
Grundflödetikoden:
Noteraa1kamranposi5onerasoch
sedanlägsljusochenbakgrundplan5ll.
E?ersomvaletavallakuberför
bildtagningblirenklare
Kameranställsinmedradianer
mhamath.radians
Färgenbestämshärförmaterialet
Skickassomreturvärdeochanvänds
sedannärkubernaskapas
Metodenget_next_loca5on(cubes)skapar
nästaplatsenkubskaplaceraspåmedhjälp
avenslumpvisvaldredanskapadkub.
Anvädnerdimensionochloca5onsamt
slumpen(-1,0eller1)förx,y,zföra1skapa
nenyplatsförkommandekub
Garanterarkontaktsålängallakuberär
likastora
Anroaprget_nets_loca5on
MedhiRllsskapadekuberförnästaloca5on
Skaparnykubpåden
platsen
Lägger5llIcubes-lista
Tilldelarmaterialetmat
800kuberlänkade
mat.diffuse_color=mathu5ls.Color((0.25,1.0,0.5))
mat.diffuse_intensity=0.663158
Download