Ekonomens nya roll i en digitaliserad värld – Lars Rudbäck, Meritmind

Ekonomensnyarolliendigitaliseradvärld
LarsRudbäck
HeadofAdvisory
Ekonomensnyarolliendigitaliseradvärld
LarsRudbäck
HeadofAdvisory
Finnsdetenmismatch
mellanvadteknikenerbjuder
ochvadviekonomertar5lloss?
Varförfinnsdetenmismatch
mellanvadteknikenerbjuder
ochvadviekonomertar5lloss?
Detaljer
Helhet
Analy6skt
Krea6vt
Sekven6ellt
Slumpmässigt
Logik
Intui6on
Källa:Mercedes
Fantasinochnyfikenheten
harstörrebegränsningarän
teknikutvecklingen
BLOCKCHAIN
Illustra;onbyDanPage
Källa:Volvo
Vadärdetsombegränsaross?
BLOCKCHAIN
Källa:AOP
Vadärdetsombegränsaross?
Analys
Analys
Analys
Ekonomi
…..
Analys
Affärsutveckling
Produk5on
Sälj
Marknad
Digitalt
utvecklings-
fokus
Kund
AHgöraräHfrånbörjanärinte
baraeffek5vtrentgenerellt–
detärenförutsäHningför
skalbardigitalisering
Vadgörföretagjustnu?
1.  Stortfokuspåa7utvecklanyaaffärsmöjligheteri
kärnaffärenmedhjälpavnyteknik
2.  Manstrukturerardataochförberederförnyteknik
såsomalgoritmer,AImm
3.  Ekonomiavdelningarfortsä7era7effekIvisera
sinabefintligaprocesser(genomblaautomaIon
ochdigitalisering)
Såhärkandubörja
1.  Tastörreplatskringutvecklingenavkärnaffären
2.  Tränadigsjälvpåa7utveckladenhögrasidan
3.  Tvekaintea7tainnytypavkompetenspå
ekonomiavdelningen
Såhärkandi7företagbörja
1.  Skapae7innovaIonsklimatpåhelaföretaget
2.  Ny7jamolnlösningarföra7göraexperimentenbilligare
3.  Utvecklaledarskapetföra7stödjatransformaIonen
Detaljer
Helhet
Analy6skt
Krea6vt
Sekven6ellt
Slumpmässigt
Logik
Intui6on
Källa:Mercedes