Vad händer med ekonomin om vi
får nolltillväxt?
Mikael Malmaeus
IVL Svenska Miljöinstitutet
2016‐06‐21
Rapporten kan laddas ner gratis
och intervjuer kan avlyssnas på
www.cogito.nu
Vad händer när ekonomin växer?
Produktionsprocessen
Kapital
Arbetskraft
Råvaror,
energi
Varor,
tjänster
Produktion
Restprodukter
BNP i Sverige (miljarder SEK)
3500
Offentlig sektor
Övriga varor och tjänster
3000
Utbildning, hälsa, sjukvård
Uthyrning, företagsservice
2500
Fastighetsverksamhet
Kredit och försäkring
Transport och kommunikation
2000
Handel, hotell, restaurang
Byggindustri
1500
El, värme, vatten
Metall, maskin, fordon
Plast‐ och kemiindustri
1000
Trä, massa och papper
Klädesindustri
Livsmedelsindustri
500
Gruvindustri
Jord‐ och skogsbruk
0
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Kapitalintensiv verksamhet
Arbetsintensiv verksamhet
1200
160
Jord‐ och skogsbruk
140
Offentlig sektor
1000
120
800
100
600
80
60
400
40
200
20
0
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
0
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Offentlig sektor, arbetade timmar
16000000
14000000
2500
12000000
2000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
Summa ägg
Summa mjölk
Summa kött
Summa vegetabilier
1500
1000
500
0
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
Arbetade timmar (miljoner)
8000
Offentlig sektor
Övriga varor och tjänster
7000
Utbildning, hälsa, sjukvård
Uthyrning, företagsservice
6000
Fastighetsverksamhet
Kredit och försäkring
5000
Transport och kommunikation
Handel, hotell, restaurang
4000
Byggindustri
El, värme, vatten
3000
Metall, maskin, fordon
Plast‐ och kemiindustri
2000
Trä, massa och papper
Klädesindustri
1000
Livsmedelsindustri
Gruvindustri
0
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
Jord‐ och skogsbruk
Realkapital (miljarder SEK)
14000
Offentlig sektor
Övriga varor och tjänster
12000
Utbildning, hälsa, sjukvård
Uthyrning, företagsservice
10000
Fastighetsverksamhet
Kredit och försäkring
Transport och kommunikation
8000
Handel, hotell, restaurang
Byggindustri
6000
El, värme, vatten
Metall, maskin, fordon
Plast‐ och kemiindustri
4000
Trä, massa och papper
Klädesindustri
2000
Livsmedelsindustri
Gruvindustri
0
1950
Jord‐ och skogsbruk
1960
1970
1980
1990
2000
Arbete:
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1950
Produktion (BNP):
1960
1970
1980
1970
1980
1990
2000
Kapital:
3500
10000
3000
8000
2500
2000
6000
1500
4000
1000
2000
500
0
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
0
1950
1960
1990
2000
2010
”Stylized facts”
• BNP mäter kostnaden för produktionen – inte nyttan.
• Tillväxt innebär i praktiken att kapitalintensiv produktion ökar, vilket medför ökad miljöbelastning.
• En sådan tillväxt innebär också att varor blir billigare och tjänster dyrare med tiden. Ett tjänstesamhälle är en utopi.
Vad händer när ekonomin inte växer?
Möjliga konsekvenser på ekonomin av nolltillväxt –
kortsiktiga och långsiktiga perspektiv
• Perspektiv:
– Konventionella ekonomer
• Kortsiktiga kriser
• Långsiktiga konsekvenser – fallet Japan
–
–
–
–
Marxistiska ekonomer
Ekologiska ekonomer
Penningreformister
Thomas Piketty m fl
Möjliga konsekvenser på ekonomin av nolltillväxt –
kortsiktiga och långsiktiga perspektiv
Offentliga finanser
Arbetsmarknad
Fattigdom
Ojämlikhet
Skuldsättning
Finansiella sektorn
Näringsliv
Globalisering
Inlåsningseffekter
På kort sikt
Negativ påverkan
Negativ påverkan
Negativ påverkan
Osäkert
Negativ påverkan
Negativ påverkan
Negativ påverkan
Negativ påverkan
Ja
På lång sikt
Möjlig påverkan
Osäkert
Möjlig påverkan
Osäkert
Inga direkta effekter
Anpassning krävs
Anpassning krävs
Anpassning krävs
Nej
Förutsättningar för tillväxt?
OECD:s långtidsprognos: en långsiktigt lägre tillväxt
Genomsnittliga tillväxt i BNP
Källa OECD, 2012
Inomvetenskaplig kritik
•
1900‐talets tillväxt I USA har varit exceptionell och kommer att återgå till den historiskt lägre nivå på omkring 0,2% per år. Professor Robert Gordon (2012)
•
Historiska data visar att de senaste decenniernas tillväxt har varit exceptionell och att en mer sannolik tillväxttakt framöver är 0,5‐1%. Thomas Piketty (2014)
•
Minskat utbud av olja ‐ “Peak oil” ‐ kan enligt modellberäkningar och analys leda till allt ifrån modesta till dramatiska BNP‐effekter beroende på antaganden. Kumhof & Muir (2012)
•
Ökade råvarupriser på sikt leder till negativ real tillväxt. Trendbrott 2002 för 33 viktiga råvaror (inklusive mat, metaller och olja) från en negativ pristrend under hela 1900‐talet till en trendmässig prisuppgång på 7% per år. Om råvarupriserna ökar med 9%/år 11 år innan tillväxten reverseras och med 5%/år 31 år innan tillväxten reverseras. Jeremy Grantham
(2014)
Gordon, 2012
Gordons 6 ”motvindar”
1. Åldrande befolkning 2. Lägre humankapitalnivåer pga ökade kostnader för högre utbildning 3. Stora inkomstskillnader – Att den översta procenten i dag erhåller 50 % av inkomsterna från BNP‐tillväxten innebär att övriga 99 % får betydligt lägre löneökningar än BNP‐tillväxten
4. Hushållens höga skuldsättning i USA
5. Globaliseringen och IT pressar den amerikanska ekonomin genom att produktionen flyttar till låglöneländer vilket leder till arbetslöshet och lägre löner
6. Energi och miljö – koldioxidskatter eller andra åtgärder kommer att leda till lägre disponibel inkomst för de Amerikanska hushållen Naturvetenskapligt orienterade ekonomers prognoser är mer pessimistiska
•
•
•
•
•
Överexploatering leder till resursbrist som i sin tur leder till ineffektivitet och på sikt negativ tillväxt (Meadows et al 1972, Turner 2008, 2014, Hall and Day, 2009, Bardi 2011, Meadows 2004, MacKenzie 2012)
Högkvalitativ energi avgörande för tillväxten (Stern 1993, 2011, Lee 2007, Dasgupta 2002, Ayres and Voudouris 2014)
Peak Oil leder till lägre EROEI och till lägre tillväxt (Murphy and Hall 2014)
Teknik räcker inte – Teknik är viktigt men står sig slätt utan ökad tillgång till högkvalitativ energi (Murphy and Hall 2014 mfl)
Tillväxtparadox: Ökad tillgång till energi för att hålla igång tillväxten
förutsätter höga oljepriser vilket i sig underminerar tillväxten (Murphy and Hall 2014, Tverberg, 2014)
 “The economic growth of the past 40 years is unlikely to continue”
Teknikoptimism
• Smarta maskiner och IT leder till en kraftig produktivitetsökning och tillväxt. Risken för ”job‐less growth” och bristande efterfråga måste hanteras. Om inte dämpas teknikens tillväxtpotential. (Brynjolfsson och McAfee, 2014)
Slutsatser
• Det finns goda skäl att ta lägre tillväxtprognoser på största allvar. – OECDs optimistiska prognos pekat på en lägre tillväxt. – Konventionella kritiker och naturvetenskapligt orienterade ekonomer varnar för drastiskt lägre tillväxt/kollaps • Många kortsiktigt negativa effekter av utebliven tillväxt
• På längre sikt är anpassning till lägre tillväxt möjlig
www.bortombnptillvaxt.se