Begrepp befolkning m.m.
BNP – bruttonationalprodukt ”är värdet av alla de varor och tjänster som
framställs i ett land under ett år. Det handlar alltså om hur mycket som produceras i ett land, även
sådant som sjukvård och barnomsorg. Ofta jämför man BNP i olika länder för att se hur länderna
utvecklas. Då brukar man dela BNP med antalet invånare i landet. Det kallas BNP per capita –
capita är latin och betyder 'huvuden'. BNP säger dock ingenting om hur varorna och tjänsterna
fördelas. Ett land kan ha hög BNP per capita, men rikedomarna kan vara samlade hos ett fåtal
personer så att de flesta invånarna är fattiga” (NE.se)
BNI – bruttonationalinkomst ” är värdet av alla de varor och tjänster som
framställs i ett land under ett år plus inkomster som landet får från andra länder.
Bruttonationalinkomst förkortas BNI. De inkomster som räknas är pengar som företag eller
personer tjänar när de handlar med aktier eller köper företag i andra länder. Dessutom räknar
man inkomsterna för människor som jobbar i andra länder och får lön där, exempelvis en person
som bor i Malmö och jobbar i Köpenhamn.” (NE.se)
Tätort – ” är en plats där det bor minst 200 invånare och där det är högst 200 meter mellan
husen.” Tätorter ligger oftast i tätbygder, som är ett större område där
många människor bor och arbetar.
Megastad – en stad med minst 10 miljoner invånare.
Glesbygd – ett område där det inte bor så mycket människor,
motsatsen till tätort.
Globalisering – handlar om att något sträcker sig över hela världen
och gör att vi människor blir mer och mer beroende av varandra.
Används ofta när man pratar om handel mellan länder. Global betyder
något som gäller hela världen.
Emigration – utvandring, flytt från ett land.
Immigration – invandring, flytt till ett land.
Migration – flytt mellan olika länder.
Urbanisering – när en allt större del av befolkningen bosätter sig i
städer. Omfattande inflyttning till staden från landet.
Nativitet – födelsetal, brukar mätas i antal födda per år och 1000
invånare.
Mortalitet – dödstal, brukar mätas i antal födda per år och 1000
invånare.
Medellivslängd – den livslängd man tror att människorna i ett land,
område eller världen kommer att uppnå.
Demografi – vetenskapen om frågor som rör befolkning t.ex. storlek,
sammansättning och geografisk utbredning.