Prov i samhällslära (Historia 05)

Prov i ekonomikunskap (Sl 02)
Besvara tre av följande frågor;
1. Förklara kortfattat men tydligt följande begrepp;
a) Primärproduktion
b) Ekonomiskt kretslopp
c) Kartell
d) Blandekonomi
e) Sekundärproduktion
f) Privat konsumtion
2. Förklara kortfattat men tydligt följande begrepp;
a) Adam Smith
b) Oligopol
c) Konkurrens
d) Efterfrågan
e) Offentliga monopol
f) Produktionsfaktorer
ESSÄFRÅGOR
3. I offentligheten har det förts en diskussion om huruvida
man i Finland skall övergå till ett system där
medborgarna i beskattningen betalar en inkomstskatt
som är samma för alla. Oberoende av hur stora
förvärvsinkomsterna är. Hur skulle en sådan s.k.
plattskatt skilja sig från den nuvarande beskattningen?
Vilka positiva eller negativa sidor skulle den ha från
den enskilde medborgarens och samhällets
synpunkt?(SE)
4. Ett finländskt företag fusioneras med ett utländskt
företag eller flyttar sin verksamhet till utlandet.
Hurdana motiveringar kan anföra för dessa lösningar?
Vilka följder kommer de antagligen att få? (SE)
5. Bruttonationalprodukt (BNP) per person används ofta
vid jämförelse av olika länders levnadsstandard. Vad
berättar BNP och vad lämnar den å andra sidan
obeaktat?
.