Tillväxt
●
●
●
●
●
Räknas utgående från hur mycket BNP växer under ett år.
BNP = privat konsumtion + offentlig konsumtion + investeringar
+ (export – import).
BNP har blivit mycket kritiserat som en måttstock på välstånd
och rikedom de senaste åren. Bland annat landet Bhutan har
börjat mäta lycka istället för BNP.
Varför är BNP ett tveksamt mått? Till exempel produktionen av
militärt material som inte syns i befolkningens vardag eller
levnadsstandard på nått sätt kan höja BNP kraftigt.
En katastrof kan också höja BNP eftersom efterfrågan på
produkter stiger kraftigt.
Katastrof i liten skala
●
●
●
●
Exempel:
En boll flyger in i ett
fönster och krossar
rutan.
Det betyder att
glasmästaren får arbete
→ BNP höjs.
Glastillverkaren får en
beställning → BNP höjs.
Livslängd och inkomsnivå
Mål med tillväxt
●
●
Stegrad BNP per capita
(tillväxt) är inte ett mål i
sig själv utan ett medel
att nå andra viktiga mål
så som lycka och bättre
hälsa.
God tillväxt har i och
med detta också blivit en
viktigt prioritet för de
flesta stater.
Att uppnå tillväxt
●
●
Tillväxt kan skapas genom att öka insatser av
produktionsfaktorerna: kapital och arbete! Detta
sker i huvudsak när befolkningen växer och fler
kommer ut i arbetslivet.
Tillväxten kan också öka genom att produktiviteten
ökar. Ökad produktivitet ger mer resurser.
●
Befolkningsövning!
●
Realkapital och humankapital!
Resursernas roll i tillväxten
●
●
●
●
Vissa länder förlitar sig väldigt mycket på en eller
ett par råvaror.
Om fyndigheterna i världen minskar av denna
råvara skjuter priset ofta i höjden och höjer landets
BNP.
Likaså om råvarans pris sjunker drastiskt kan
landets BNP rubbas.
Återvinning kan både förbättra eller försämra
tillväxten beroende på flera omständigheter.
Institutionernas uppgift
●
●
●
Arbetsorganisationer ska kunna koppla ihop passande
arbetstagare till rätt företag så att hens fördelar bäst
kommer till nytta. Diskriminering på grund av religion,
kön, etnicitet etc är därför tillväxthämmande.
Företagsklimatet är viktigt: det ska vara både möjligt
och lockande för människor att satsa kapital och
utvidga ekonomin.
Omvandlingstryck: klimatet ska tvinga företagen att
hela tiden rationalisera sin verksamhet och hållas
modern och konkurrenskraftig.
När är tillväxt inte mera möjlig
●
●
●
●
●
Ökning av BNP sker mycket ofta på bekostnad av miljön.
Snabb tillväxt med dagens teknik värmer vårt klimat via
utsläpp, tömmer våra hav på fisk etc.
En orsak till detta är att vi ständigt felprisar produkter. Vi
borde betala mer för våra produkter och konsumera
mindre. → Sätta pris på miljön.
”för att tro på obegränsad tillväxt på en begränsad planet
måste man vara antingen idiot eller nationalekonom” Kenneth Boulding, ekonom
https://www.youtube.com/watch?v=lAORTJFY5rc