BNP i fasta priser
Vad är BNP?
Det är värdet av alla färdiga produkter som tillverkas i ett land
som kallas bruttonationalprodukt (BNP).
BNP är summan av alla förädlingsvärden i en ekonomi.
Det innebär BNP är definitionsmässigt lika stor som
nationalinkomsten – det vill säga landets samlade inkomster.
Nationalprodukten = nationalinkomsten
BNP per capita
BNP som mått på välfärd
 Att registrera de varor och tjänster som ingår i BNP. Att
bullbak, trädgårdsland, ”den svarta marknaden” inte ingår.
 Värderingen av offentliga varor och tjänster..
 BNP inkluderar inte kostnader på miljön
 Fördelningen av resurserna tar man inte hänsyn till.
 Ta inte hänsyn till köpkraften
Varför använder man då BNP?
BNP är trots allt ett mått på ekonomins samlade
produktion som är viktigt att känna till för att
utforma den ekonomiska politiken.
Procentuell förändring
BNP och tillväxt (kort sikt)
Hur kan tillväxten ökas:
1)
Genom att ökar mängden av
produktionsfaktorer:
 Arbetskraftsinvandring
 Investeringar i realkapital
2) Att öka produktivitet
 bättre maskiner, billigare arbetskraft eller
effektivare arbetskraft
Tillväxt på lång sikt










Ny teknik ska utvecklas
Kreditmarknad
Fysisk infrastruktur (vägar, tele och bredband)
Rättsväsende och lagstiftning
Politisk stabilitet
Utbildning
Öppenhet
Kulturella faktorer
Konkurrens
Rätt person på rätt plats – ingen diskriminering