Brown Advisory US Smaller Companies Fund

advertisement
Brown Advisory US Smaller Companies Fund
Om fonden
Fonden investerar i små företag som är börsnoterade eller som
omsätts på amerikanska marknader och fondbörser, vanligen sådana
vars sammanlagda marknadsvärde motsvarar eller understiger 5
miljarder US-dollar vid tidpunkten för den första investeringen.
Fondförvaltaren investerar på diskretionär basis och följer inte
jämförelseindexets sammansättning. Fonden strävar inte efter att ha
en inriktning på en viss bransch.
Avkastning 100 SEK – 5 år eller sedan starten
Avkastning (%)
i år
1m
1 år
3 år
5 år
Fond
Index
3,50
6,60
-0,93
-0,98
12,90
22,16
71,33
33,88
134,04
-
2016
2015
2014
2013
2012
17,62
26,10
16,62
-6,48
20,29
11,22
36,64
-
7,78
-
17-07-12
250
200
150
Avkastning (%)
100
2014
2015
Brown Advisory US Smaller Companies Fund
2016
Fond
Index
2017
Morningstar Rating
Russell 2000 Index
10 största innehaven (%)
17-05-31
Waste Connections Ltd
Cash
Bright Horizons Family Solutions
Charles River Laboratories Internatio…
MA-Com Technology Solutions
Cogent Communications Group
Cavium
BroadSoft
Catalent
Liberty TripAdvisor Holdings
Kanada
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
5,10
4,07
3,06
3,00
2,88
2,86
2,76
2,74
2,73
2,66
Land (%)
17-05-31
USA
Kanada
Storbritannien
Annat
Sektor (%)
17-05-31
IT
Industri
Hälsovård
Konsument sällanköp
Annat
Avgifter
Minsta insättning, kr
Förvaltningsavgift, %
Resultatbaserad avgift, %
Årlig avgift, %
Normanbelopp, kr
100
1,50
0,00
1,71
-
Fondfakta
Kurs - 17-07-13
ISIN
Basvaluta
Fondförmögenhet - 17-06-30
Startdatum
Ansvarig förvaltare
PPM Kod
Utdelande
Hemsida
Riskmått 3 år
173,61
IE00B0PVDG43
USD
2 374 milj. SEK
07-12-14
Brown Advisory
Nej
-
87,69
5,45
1,32
5,55
- 17-07-12
Standardavvikelse
Sharpekvot
Tracking error
Informationskvot
32,93
21,67
14,81
12,99
17,60
Fond
19,12
0,96
10,94
0,75
Riskskala
Lägre risk
Vanligen lägre avkastning
Högre risk
Vanligen högre avkastning
Disclaimer
Det här materialet innehåller allmän information. Det utgör inte en rekommendation att
köpa eller sälja, och ska inte på något sätt betraktas som placeringsråd. Eventuella
placeringsbeslut bör grundas på dokumentet KIID för investerare samt annat material
som Nordea Funds är skyldig att tillhandahålla. Vi rekommenderar att du konsulterar en
professionell rådgivare innan du fattar några placeringsbeslut. Informationen i detta
material är en ögonblicksbild av det aktuella läget, vilket kan förändras över tid.
Andelsvärdet har beräknats utifrån senast tillgängliga siffror. Värdet på en placering i en
fond kan öka eller minska som en följd av marknadsutvecklingen, fondens riskprofil och
kostnader för insättningar, uttag och administration, och du kan förlora hela det insatta
beloppet. Historisk utveckling är ingen garanti för framtida resultat. Nordea Funds
lämnar inga garantier och tar inget ansvar för informationen i detta material. Inte heller
tar Nordea Funds något ansvar för eventuell förlust, skada eller kostnad som uppstår till
följd av användningen av informationen i detta material. Nordea Funds har ensamrätt på
alla uppgifter i materialet, och materialet får inte spridas eller återges utan Nordea Funds
medgivande. Uppgifter om ratingen tillhandahålls en gång i månaden av Morningstar.
14/7/2017
Download