Undersökning Matematik i Förskolan Del A

advertisement
Faxa tillbaka med ifyllda svar på alla frågor till ILKA: 040-126024
Undersökning Matematik i Förskolan
Del A
4 sidor
Mycket forskning visar att stora delar av de fel som begås och de svårigheter eleverna har i matematik inte behöver vara
matematiska, utan snarare beror på brister i språk, läsförmåga, förmåga att se mönster o s v. Detta indikerar att det är i
förskolan som arbetet med att utveckla förmågan att tillägna sig matematiken måste grundläggas.
Vi vill gärna veta hur Ni jobbar med matematik i förskolan. Om Du jobbar med barn mellan 1 till 6 år, svara på nedan
frågor och Du får utelekmaterial för 500 kr inkl moms.
I läroplanen står:
Förskolan skall sträva efter att varje barn
• utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik
i meningsfulla sammanhang
• utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i
begreppen tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera
sig i tid och rum. (Lpfö 98)
1.
Vilka pedagogiska material tycker Du är bra och viktiga vid matematikträning?
T ex pussel, spel, konstruktionsmaterial, arbetsböcker, annat. Ge konkreta exempel och ange exempel på produkter inom
varje slag. (Försök att svara med exempel på produkter som passar in inom områdena Tal, Mäta, Form, Tid och Rum)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
2.
Vilka typer av samtal använder Ni för att stimulera matematik i förskolan?
Ge konkreta exempel på samtal. (Försök att svara med exempel på samtal som passar in inom områdena Tal, Mäta,
Form, Tid och Rum)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
3. Vilka material tillverkar Ni själva för att konkretisera barnens intresse för matematik?
(Försök att svara med exempel på material Ni tillverkar som passar in inom områdena Tal, Mäta, Form, Tid och Rum)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
forts. nästa sid
4. Hur utnyttjar Ni utflykter för att konkretisera barnens intresse för matematik?
(Försök att svara med exempel på aktiviteter som passar in inom områdena Tal, Mäta, Form, Tid och Rum)
Del A
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
5.
Hur arbetar Ni med pyssel och hobby för att konkretisera barnens intresse för matematik?
(Försök att svara med exempel på hobbyaktiviteter som passar in inom områdena Tal, Mäta, Form, Tid och Rum)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
6.
Hur kan fri lek ge barnen möjligheter att lära matematik?
(Försök att svara med exempel på lek som passar in inom områdena Tal, Mäta, Form, Tid och Rum)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
7.
Vilka sagor använder Ni som kan intressera barnen och att lära matematik?
(Försök att svara med exempel på sagor som passar in inom områdena Tal, Mäta, Form, Tid och Rum)
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
8.
Ge egna exempel på aktiviteter som barnen tycker om och där Ni som pedagoger har goda erfarenheter av där
barnens intresse för matematik väcks och där de erhåller kunskaper?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
forts. nästa sid
9.
Vilka kunskaper konkret har en 3 åring i matematik inom områdena Tal, Mäta, Form, Tid och Rum?
Del A
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
10.
Vilka kunskaper konkret har en 4 åring i matematik inom områdena Tal, Mäta, Form, Tid och Rum?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
11.
Vilka kunskaper konkret har en 5 åring i matematik inom områdena Tal, Mäta, Form, Tid och Rum?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
12.
Vilka kunskaper konkret har en 6 åring i matematik inom områdena Tal, Mäta, Form, Tid och Rum?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
13. Övrigt. Skriv gärna fritt Dina synpunkter.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
forts. nästa sid
Del A
forts fråga 13
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Obs! Skriv gärna fler synpunkter på ett lösblad och skicka med. Vi är tacksamma för all feedback vi kan få.
OBS Du måste fylla i alla frågor och svara utförligt för att erhålla material utan kostnad.
Om Du vill ha vägledning i undersökningen kan Du ringa ILKA 040 120012 så hjälper vi Dig att svara på frågorna.
Tack för Din medverkan!
Med vänlig hälsning
Förskolans namn: _________________________________________________
Barngruppens ålder: _______________________________________
Adress: __________________________________________________________
Postnr: __________________________________________________________
Ort: _____________________________________________________________
Tel: _____________________________________________________________
Mobil: ___________________________________________________________
Email: ___________________________________________________________
Personnamn: _____________________________________________________
Så fort vi fått in Era ifyllda svar skickar vi utelekmaterialet utan kostnad.
ILKA • Box 4059 • 203 11 Malmö • tel: 040-12 00 12 • Fax: 040-12 60 24 • [email protected] • www.ilka.se
Download