Övriga derivat - Handelsbanken

advertisement
www.handelsbanken.se
version nov – 07
INFORMATIONSBLAD
Övriga derivat
Hur fungerar derivatinstrument?
värdet på derivatinstrumentet, förändras kravet på
säkerhet.
Olika derivatinstrument har olika risknivåer och faktorer
som påverkar avkastningen.
Derivatinstrument såsom optioner, terminer, swappar
med mera finns med olika slag av underliggande tillgångar och löper på mycket kort tid upp till flera år. Den
underliggande tillgången kan vara ett finansiellt instrument som till exempel aktier eller obligationer. Det kan
också vara någon annan tillgång med ekonomiskt värde
såsom valuta och råvara, eller någon form av index.
Standardiserade och icke-standardiserade derivat
En option är ett avtal mellan två parter som innebär
att en utfärdare förpliktar sig till att köpa eller sälja den
underliggande tillgången till ett på förhand bestämt pris.
Avtalet innebär att den som innehar en option har rätt
att utnyttja den när som helst under löptiden. Beroende
på slag av option kan optionen lösas när som helst
under löptiden (amerikansk) eller endast på slutdagen
(europeisk).
Köpoption – Som innehavare har du under löptiden rätt
att köpa den underliggande egendomen till ett förutbestämt pris. Den som säljer köpoptionen (utfärdaren) har
en skyldighet att sälja den.
Säljoption – Som innehavare har du under löptiden rätt
att sälja den underliggande egendomen till ett förutbestämt pris. Den som säljer säljoptionen (utfärdaren) har
skyldighet att köpa den.
Innehavaren av en option betalar en ersättning, en så
kallad premie till utfärdaren. För köpoptioner gäller att
om kursen på slutdagen är lägre eller lika med lösenpriset förfaller optionen utan värde och hela det investerade kapitalet går förlorat. En säljoption förfaller värdelös
om kursen på lösendagen är högre än eller lika med
lösenpriset.
Standardiserade optioner handlas ofta på en reglerad
marknad*. Prata med din rådgivare för mer information
om handel med derivat.
Hur stor risk tar jag?
Derivatinstrument används oftast för att förändra risken
i en placering eller upplåning. De kan användas för att
skapa ett skydd eller ge en ökad avkastning med en
mindre kapitalinsats än vad som krävs för att göra en
motsvarande affär direkt i den underliggande tillgången.
Generellt kan sägas att spekulation med derivat ger möjlighet till mycket hög avkastning men även riskerna är
högre än vid köp av den underliggande tillgången. Värdet på derivat svänger mer än värdet på de underliggande tillgången, och det krävs fortlöpande bevakning av
placeringarna. För derivatinstrumentet med en begränsad löptid finns en risk att derivatet förfaller värdelöst om
lösenpriset inte uppnås. För den som ställer ut en option
är risken obegränsad.
Om du vill ha hjälp med att hitta en risknivå som passar
just dig hjälper våra rådgivare dig gärna.
Vad påverkar avkastningen?
Prisutvecklingen på den underliggande tillgången påverkar derivatets pris mest, men även faktorer som lösenpris, löptid och räntor har betydelse. Prisförändringarna
är ofta störst på instrument med kort löptid och priset
på exempelvis en innehavd option sjunker i allmänhet
snabbare mot slutet av löptiden.
En del derivat har en hävstångseffekt. Hävstångseffekten kommer av att en mindre kapitalinsats krävs
för investeringen än för motsvarande affär direkt i den
underliggande tillgången. Det innebär att värdet på
exempelvis en option ändras mycket mer än i den
underliggande tillgången. Hävstångseffekten varierar
beroende på derivatinstrumentets konstruktion och hur
den används.
Den som utfärdar en option eller ingår en termin måste
ställa en säkerhet. I takt med att priset på den underliggande tillgången förändras under löptiden, och därmed
Termin
En termin innebär att parterna ingår ett ömsesidigt avtal
med varandra om köp respektive försäljning av den underliggande tillgången till ett på förhand avtalat pris och
med leverans eller annan verkställighet exempelvis kontantavräkning. Betalning och leverans sker på slutdagen.
Båda parterna är skyldiga att uppfylla sina åtaganden.
För terminer används också de engelska termerna
Forward och Future. Skillnaden mellan begreppen future
och forward är att en future har daglig avräkning medan
en forward endast har avräkning/leverans vid förfall.
1/2
I Sverige handlas ett antal indexterminer som futures
och aktieterminerna handlas som forwards. Standardiserade indexterminer och aktieterminer är oftast
noterade. Ostandardiserade terminer, såsom valuta och
ränteterminer, är onoterade (OTC).
mot rörlig ränta eller tvärtom. Detta används till exempel
för att ändra en rörlig upplåning till en fast. Ett räntetak
innebär att man köper ett skydd mot en ränta över en
viss nivå samtidigt som lånet fortfarande är rörligt upp till
den avtalade nivån.
Swap
Valutaderivat
Ett swapavtal innebär att parterna överenskommer om
att löpande erlägga betalningar till varandra, exempelvis
beräknade på fast respektive rörlig ränta, en så kallad
ränteswap, eller att vid en viss tidpunkt utbyta någon
form av egendom med varandra, till exempel olika slag
av valutor, en så kallad valutaswap. En swap är alltid
icke-standardiserad och därmed onoterad (OTC).
Valutaderivat används främst för att säkra en framtida
betalning eller fordran i en utländsk valuta eller för att
ändra valutaexponeringen över tiden. Se informationsblad för Valutaterminer och valutaswappar. Optioner kan
också ha valutor som underliggande tillgång.
Råvaruderivat
Råvaruderivat används främst för att diversifiera en
portfölj, och består av investeringar i råvaror såsom olja
eller guld.
Användningsområden
Aktiederivat
Aktiederivat kan användas i många syften, exempelvis
till att öka eller minska exponeringen i en enskild aktie/
aktiemarknad eller som ett portföljskydd. Aktiederivat
används oftast som ett komplement till en befintlig
aktieportfölj.
Den underliggande tillgången är ofta en aktie, vilket
innebär att när derivatet på slutdagen förfaller sker leverans av aktie. Förutom en aktie kan den underliggande
tillgången vara ett index som vid indexoptioner. Istället
för att få rätten eller skyldigheten att köpa eller sälja de
aktier som ingår i indexet regleras vinsten respektive
förlusten genom kontantavräkning.
Att köpa en termin är ett alternativ till att köpa eller sälja
aktier eller index. Man försäkrar sig då om ett framtida
pris och kan utnyttja kapitalet effektivare.
För- och nackdelar med derivat
•
•
•
•
•
•
Kan användas till att skapa ett skydd för ett innehav.
Lämpar sig bra som riskfördelningsinstrument.
Kan ge en ökad avkastning med en mindre kapitalinsats än vad som krävs för att göra en motsvarande affär direkt i den underliggande tillgången.
Ger en möjlighet att realisera en vinst i en underliggande tillgång och ändå tjäna på fortsatta kursstegringar.
Ställer stora krav på bevakningen av prisutveck-
lingen och på den underliggande tillgången.
Förlustrisken kan vara obegränsad.
Räntederivat
* Reglerad marknad - Reglerad marknad är framför allt
Räntederivat används främst som ett redskap för att
på ett flexibelt sätt förändra eller skydda skuldsidan,
utan att behöva förändra det underliggande lånet. De
vanligaste räntederivatinstrumenten är ränteswap och
räntetak.
En ränteswap innebär ett avtal om att byta fast ränta
börser som t ex OMX Nordiska Börs Stockholm AB.
Notera!
•
Du måste själv sätta dig in i Avtal – handel med finansiella instrument och valuta, samt de övriga villkor som kan gälla för handel med finansiella instrument.
•
Glöm inte att kontrollera avräkningsnotan och att omgående reklamera eventuella fel.
•
Bevaka fortlöpande dina innehav och positioner.
•
Du är själv ansvarig för att vidta de åtgärder som krävs för att minska risken för förluster.
2/2
Download