Företag och Marknad
ORGANISATION - ORGANISERING
Vad är en organisation?
• Formella resp. informella organisationer (i
formella finns även informella)
– Formella organisationer
• Arbetsfördelning, specialisering, samordning
• För att uppnå organisationens mål
Organisationsteori
• Studeras av
–
–
–
–
–
Företagsekonomer
Nationalekonomer
Statsvetare
Psykologer
M fl
• Intraorganisatoriska studier
• Interorganisatoriska studier
Syftet med studierna
• Ökad kunskap om hur organisationer fungerar
• För att öka effektiviteten
– Olika fokus i olika tider
• Ursprung militärorg.; dvs begrepp som
strategisk, taktisk och operativ verksamhet
Forts. Olika fokus i olika tider...
• Klassisk organisationsteori (1800-tal)
– Massproduktion, tekniker, brist på varor (avsättning
för allt som produceras), tillgänglighet problem
(distribution)
– Fokus på produktionsprocessen, detaljer som
tidsschema, produktivitet
forts
• Scientific management, (vetenskaplig
företagsledning), Taylor (1880-talet)
– Produktivitetsfokus (output i förhållande till input)
– Arbetsstudier för att finna ”det bästa sättet”, regler
– Ackordslön, människor styrs av ekonomiska
incitament
– Mekanisk människosyn
forts
• Byråkratiska systemet (slutet 1800-talet), Weber
–
–
–
–
Begrepp som makt och auktoritet
Också sökande efter ”den ideala organisationen”
Specialisering och hierarki
Mekanisk människosyn
forts
• Human relations
– Ändrad människosyn efter t ex Hawthorneexperimentet (Hawthorne-effekten)
• Positiva produktivitetshöjande effekter av såväl
positiv som negativ förändring
– Värdering i gruppen viktig
– Stödja de informella strukturerna
Slutsats av dessa studier
• Samtliga såg organisationen som ett slutet
system (statiskt synsätt)
• Nya teorier ser organisationer som en del i den
”komplexa omvärlden”. (dynamiskt synsätt)
• Utbyten med omvärlden viktiga
• Organisationer påverkar omgivningen och
omgivningen påverkar organisationen
Nyare teorier/synsätt
• Contingency teorin
– Utbyten med omgivningen centrala
– Finns inte ”det bästa/det ideala”
• Beror på situationen
• Nätverkssynsätt, entreprenörer, ledarskap
– Olika relationer mellan aktörer; organisationer och
individer (organisationer består av individer)
Mål och affärsidè
• Organisering handlar om att styra och samordna
– Mot organisationens/verksamhetens mål
• Vinstmaximering, långsikt
• Vinstsatisfiering
• Andra mål
Mål
• Huvudmål
– Delmål = submål
• Ska vara operationaliserbara
• Suboptimering (risk)
• Interngenererad målkonflikt
Affärsidè
• Övergripande affärsidé – Målsättning o inriktning
• Yttre affärsidè – Definiera omgivning/position
• Inre affärsidé – Sättet att organisera resurser
– Viktigt att även ange vägen till målet
Livscykel – Företaget och affärsidén
• Idè – Sökande efter marknad och lösningar
• Etablering – Formulera idé och huvud-/delmål
• Tillväxt – Ompröva huvud- och delmål
• Mognad – Justera mål och försvara positioner
• Nedgång – Avveckla verksamhet
– Formen på kurvan varierar
– Cirkel – efter nedgång åter till formulering av ny idè
Formella organisationer
• En avbildning av organisationen i en beskrivning
– Statisk beskrivning
• Funktioner
• Enhetsindelning
• Samband
• Hierarkier
• Linje/stab
• Organisering
– Dynamisk beskrivning av processer
Formella organisationer
• Centrala dimensioner i organisationsstrukturen
– Arbetsdelning – Fördelning av uppgifter
• Horisontellt – På samma nivå
• Vertikalt – I hierarkiska nivåer
– Standardisering – Uppgifter utförs på samma sätt
– Formalisering – Dokument beskriver utförande
– Centralisering – Lokalt/centralt beslutsfattande
• Platta organisationer
– Stort kontrollspann i varje nivå
– “Självstyrande” – Utifrån mål
Varför har vi organisationer?
• Helheten uppnår mer än delarna var för sig
– Effektivt resursutnyttjande,
– Minskade transaktionskostnader (Coase)
• Välja ut medarbetare för att sedan
– Styra
– Leda
– Samordna
Olika organisationstyper
• Hierarkiska
– Funktionsorganisation
– Divisionaliserad organisation
– Matrisorganisation
• Platta
– Slimma organisationen
• Självstyrande grupper
• Mellanchefer försvinner
Företagets omvärld
• Omgivningen föränderlig
– Företagets uppgift att hantera den osäkerheten, t ex olika
villkor
• Teknologiska
• Lagliga villkor
• Politiska villkor
• Ekonomiska
• Demografiska
• Ekologiska
• Kulturella
Olika relationer intressentmodellen
• Många intressenter med skiftande relationer
• Många intressen att ta hänsyn till
• Inre och yttre intressenter
• Moraliska och etiska förhållningssätt i förhållande
till
– Etik, spelregler, skrivna och oskrivna
– Moral, hur dessa spelregler efterlevs
Strategiska planer
• Företagsstrategi, ett medel för att hantera
osäkerhet
– BCG-skolan (Boston Consulting Group)
• Öka marknadsandelar
• Hålla marknadsandelar
• Minska marknadsandelar
• Dra sig ur marknaden
– Produktlivscykeln
forts
– Porterskolan, konkurrenskrafter avgörande
• Konkurrensintensitet
• Leverantörers förhandlingsstyrka
• Köparnas förhandlingsstyrka
• Hot från subtitutprodukter
• Hot i form av nyetablering
– Basstrategier
• Kostnadsöverlägsenhet
• Differentiering - Unika fördelar för kunden
• Fokusering – Specifikt kundsegment
Ledning och ledarskap
• Ägare
– Krav på avkastning och verksamhet
• Styrelse
– Utses av ägarna på bolagsstämman
• Företagets verkställande ledning,
– VD ev. fler.
– Tillse att ägares och styrelsens intentioner genomförs
Ledarskap
• Avsaknad av ledarskap
– Tydliga mål
– Stark värdegemenskap
• Auktoritärt ledarskap
– Starkt fokus på lösning av uppgift
– Små frihetsgrader
• Demokratiskt ledarskap
– Låter medarbetare påverka hur saker ska lösas
Olika typer av ledarskap
• Maccobys fyra ledarkaraktärer
–
–
–
–
Gamesman – Spel och förändring
Expert – Kunskap och kontroll, uppgiftsorienterad
Hjälparen – Utveckla relationer och samarbeten
Försvaren - Policyorienterad
• Nya begrepp
– Coach
– Spelande tränare
– Spelande lagledare
– Entreprenör
Olika kulturer
• Grundläggande värderingar i olika kulturer styr
ledarskapet
– japanska ledningsmetoder, t ex Teori Z
– Vs
– New Scandinavian Management Concept
Förändringsbenägenhet
• Manövertröghet vs insiktströghet
• Ledarorienterade vs medarbetarorienterade
förändringsprocesser
Frågor
• Diskutera hur synen på organisationer förändrats
över tiden och koppla diskussionen till
samhällsförändringar.
• Varför är det viktigt att föra en
målsättningsdiskussion i ett företag?
• Diskutera hur olika intressenters mål kan vara
oförenliga respektive förenliga med företagets
mål. Ge exempel.
Forts. frågor
• Diskutera etiska och moraliska aspekter i ett
företags relation till dess intressenter. Ge
exempel.
• Vad kännetecknar ett demokratiskt ledarskap?
• Vad anger en formell organisationsstruktur?
• Beskriv innebörden i en formell resp. en
informell organisation. Ge exempel.