Tre epoker - UU Studentportalen

advertisement
Vad är det som händer inom den
offentliga välfärdstjänstesektorn från
ingången av 1990-talet?
Tor Larsson 21 maj 2013
Organisationsteori
”De långa vågorna”
i den ekonomiska och politiska utvecklingen

40-50 åriga ekonomiska strukturcykler
[Strukturkris – omvandling – rationalisering – ny kris]

Ekonomisk-politiska doktrinskiften
Tor Larsson 21 maj 2013
Organisationsteori
Historiens ekonomiska och politiska vågor
Strukturkriser, politisk turbulens & ekonomisk-politiska doktrinskiften
”borgerlig revolution”/konservatismens fall, skråväsendets avskaffande, första
versionen av en modern aktiebolagslag
1890socialistisk agitation, fackföreningsrörelsen, strejker, ”den sociala frågan”]
1930den ekonomiska liberalismens fall, massarbetslöshet, Ådalen 1931, SAP-regering]
1975/1980 nyliberalism, globalisering/transnationella företag]
2015???
1840-
Efter några decennier iscensätts reformprogram i enlighet med de nya
politiska doktrinerna
1860-talet
1910-talet
1950-talet
1990-talet
2030-talet
”Det moderna genombrottet”
”Det demokratiska genombrottet”
”Blandekonomi & välfärdstatens genombrott”
”Det postnationella samhällets genombrott” & Välfärdsstatens fall”
??? ”Den postnationella välfärdsstatens genombrott” ???
Tor Larsson 21 maj 2013
Organisationsteori
1930- och 40-talets nya ekonomiska politik

Folkhemsideologin; efterkrigsprogrammet; planeringen för en
Keynesianskt färgad konjunkturstabiliseringspolitik; aktiv näringspolitik
för ökad produktivitet och ekonomisk tillväxt: full sysselsättning och
aktiv arbetsmarknadspolitik; markant ökad inkomsttrygghet i
socialförsäkringarna (”produktiv trygghet”).

Saltsjöbadsavtalet 1938, centrala kollektivavtalsuppgörelser rörande
arbetsfred, teknisk rationalisering för ökad produktivitet, solidarisk
lönepolitik m.m.

Förberedelser för fordistisk massproduktion i stor skala,
kommunsammanslagningar och utbyggnad av skola, vård och omsorg

Utveckling av lokala och regionala själstyrelseorgan (misstro mot de
statliga ämbetsmännen)
Tor Larsson 21 maj 2013
Organisationsteori
En ekonomisk strukturkris i slutet av 1970-talet leder till
ifrågasättande om den socialliberala doktrinen och till en
renässans för en ”nyliberal” ekonomisk-politisk doktrin
I inflytelserika rapporter från OECDs ekonomer (t ex
Interfutures, 1978 och The Case for Positive Adjustment, 1979) talades om västvärldens alltför stora
offentliga sektor, om en övertro på statens förmåga
att mildra konjunktursvängningarna och motverka
arbetslöshet
… i Sverige började ledande ekonomer svänga (Ex.
Assar Lindbeck i Bjurelkommissionens slutbetänkande, 1979)
…. Därefter svänger så gott som alla ledande
ekonomer och ekonomiska politiker i nyliberal
Tor Larsson 21 maj 2013
riktning.
Organisationsteori
Viktiga principer i nya liberala doktrinen
1.
Marknadsekonomin skall ej regleras utan lämnas i fred. Då fungerar den bäst.
(Politiker vågar bara fatta populära beslut).
2.
Statens roll skall inskränkas till att upprätthålla ett antal normer. Den
viktigaste är inflationsbekämpning genom sparsamhet med allmänna medel,
nedbantad offentlig sektor, så låga skatter som möjligt, ej aktiv
konjunkturpolitik (i Keynes´ anda).
3.
Offentliga monopol samt regleringar för banker, flyg, taxi, apotek m.m. skall
avskaffas. I kvarvarande offentliga verksamheter skall marknadsliknande
system införas.
4.
Inkomsttrygghet genom socialförsäkringar försämrar arbetsmarknadens
funktion och minskar arbetskraftsutbudet. Genom att stimulera ekonomin
skapas ett ökat välstånd för alla (nedsippringsteorin)
5.
Fackföreningar och andra starka organisationer bidrar till marknadsstörningar.
Deras betydelse bör reduceras.
Tor Larsson 21 maj 2013
Organisationsteori
På 1980-talet iscensätts en
ny ekonomisk politik
1.
2.
3.
4.
5.
5.
Avreglering av finansmarknaderna (ökad utlåning)
Stor skatteomläggningsreform
Politiken för full sysselsättning överges och ersätts av
inflationsbekämpning
En genomgripande skattereform
1990 års finanskris som får till konsekvens:
(a) omfattande överföring av offentliga medel till
finanssektorn samt
(b) återkommande statsfinansiella ”saneringsprogram”
(c) reformer inom kommunikationsväsendet, de offentliga
välfärdstjänstesektorerna & socialförsäkringarna
Avreglering av offentliga monopol – privatisering
Tor Larsson 21 maj 2013
Organisationsteori
Download