SV_Peritonitis in PD-patient guide KHL

advertisement
Viktig information till patienter som fått sevelamerkarbonat utskrivet
Teva Sweden har tagit fram detta informationsblad för att påminna patienten om viktig
säkerhetsinformation som gäller sevelamerkarbonat och riskfaktorer som förknippas med följande
tillstånd:
•
Peritonit och hur det kan förebyggas vid peritonealdialys
Sid 1 av 4
Ändringsdatum: 17-nov-2014
Viktig information till patienter som fått sevelamerkarbonat utskrivet
Läs denna information i kombination med bipacksedeln
Peritonit hos patienter med kronisk njursvikt (CKD) som får peritonealdialys
Vad är peritonit?
Peritonit (bukhinneinflammation) är en infektion i bukhålan (peritoneum).
Peritonit orsakas vanligen av bakterier som tränger in genom eller runt området där katetern sitter. Detta
kan ske när de öppna ändarna av anslutningarna mellan påsen med dialysvätska och katetern kommer i
1,2
kontakt med varandra. Ibland kan bakterier runt katetern på huden vid utgångsstället orsaka peritonit.
Observera att obehandlad peritonit kan vara en livshotande infektion.
När du har haft peritonit är risken för att du får det igen större än för en person som aldrig har drabbats.
1
Vilka är symtomen på peritonit?
1,2,3,4
Symtomen på peritonit kan vara ett eller flera av följande
Kateterställe
•
Området runt kateter är rött eller ömmande
Dialysvätska
•
Grumlig dialysvätska efter användning (normalt klar utan peritonit)
•
Vita prickar, strängar eller klumpar i dialysvätskan
Mag- och tarmkanalen
•
Buksmärta eller ömhet (kan vara mild till svår, blir intensivare vid rörelse
eller vidröring)
•
Uppsvälldhet eller en känsla av mättnad (utspändhet) i buken
•
Förstoppning eller oförmåga att släppa gas
•
Diarré
•
Aptitförlust
•
Illamående och kräkningar
Allmänna symtom
•
Frossa eller skakningar
•
Överdriven törst
•
Trötthet
•
Feber (temperatur över 38 °C)
Urinvägarna
•
Ingen urinering eller mindre urinmängd än vanligt
Kontakta din läkare eller dialysmottagningen omedelbart om du utvecklar något av ovanstående
symtom
En liten mängd av "använd" dialysvätska undersöks i mikroskop för att se mängden vita blodkroppar.
Dialysvätskan kan "odlas" för att ta reda på vilka organismer (bakterier) som orsakar infektionen.
Inläggning på sjukhus kan krävas i några dagar, men det är sällan infektionen är så allvarlig att katetern
måste avlägsnas. Behandlingen beror oftast på hur svår infektionen är och var den är belägen.
4
Peritonealdialys fortsätter vanligen medan infektionen behandlas.
Sid 2 av 4
Ändringsdatum: 17-nov-2014
Viktig information till patienter som fått sevelamerkarbonat utskrivet
Vad kan jag göra för att undvika peritonit?
•
Följ den lokala dialysutbildning som du har fått av dialys-sköterskan; genom att utföra
bytena av påsar och skötseln av utgångsstället så som du har fått lära dig kan du hjälpa till
att undvika peritonit.
•
Regelbunden granskning av din teknik rekommenderas minst en gång om året eller
oftare, t.ex. efter en episod av PD-relaterad infektion eller avsevärt avbrott av PD, t.ex. efter
1,5
en sjukhusvistelse.
•
Tvätta händerna, även under naglarna och mellan fingrarna, innan du rör vid katetern och
1,2
under och efter påsbyten
•
Rengör området runt katetern med antiseptiskt medel varje dag. Förvara materialen svalt
1
och rent.
•
Undvik förstoppning eftersom det kan orsaka problem med dialysvätskans flöde ut ur
kroppen. Det bästa sättet att förebygga förstoppning är att äta en fiberrik kost. Regelbunden
3
motion hjälper också
Referenser
1. Renvela® (sevelamer carbonate) Educational Material - Important Messages for Patients
Who Take sevelamer Carbonate. Genzyme Europe B.V.2010
2. Piraino B, Bernardini J, Brown E et al. ISPD position statement on reducing the risks of
peritoneal dialysis-related infections. Perit. Dial. Int. 2011; 31: 614-630
https://www.kidneyresearchuk.org/health3. Kidney
Research
UK.
Peritonitis.
information/peritonitis Sidan besökt den: 3-juli-2014
4. Kidney
patient
guide.
An
introduction
to
peritoneal
dialysis.
ttp://www.kidneypatientguide.org.uk/pd.php. Sidan besökt den 3-juli-2014
th
5. UK Renal Association. Clinical Practice Guidelines-Peritoneal Dialysis. 2009-2012: 5
Edition
Sid 3 av 4
Ändringsdatum: 17-nov-2014
Viktig information till patienter som fått sevelamerkarbonat utskrivet
Läs denna information i kombination med bipacksedeln
Ytterligare information
För ytterligare information om detta läkemedel, kontakta Teva Sweden.
Telefonnummer: 042 12 11 00 eller E-post: [email protected]
Rapportera biverkningar
Vissa personer kan uppleva biverkningar när de tar sevelamerkarbonat, filmdragerade tabletter. Om
du upplever några biverkningar ska du tala med din läkare, apotekare eller sjuksköterska. Du kan
också rapportera biverkningar till Läkemedelsverket antingen via Läkemedelverkets e-tjänst för
biverknings rapportering eller via ett dokument, båda hittar du på Läkemedelverkets hemsida
http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Biverkningar/Rapportera-biverkningar-/.
Genom att rapportera biverkningar kan du hjälpa till att tillhandahålla ytterligare information om
säkerheten hos detta läkemedel.
Information om innehavare av godkännande för försäljning
Teva Sweden AB, Box 1070, 251 00 Sweden. Tel. 042-121100
Sid 4 av 4
Ändringsdatum: 17-nov-2014
Download