Välkommen till Mötesplats social hållbarhet

En ny mötesplats blir till….
 Välkommen till en ny mötesplats!
 Forum folkhälsa
 Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa
 Beslut om att skapa en ny mötesplats (vår 2013)
 Samarbete mellan SKL och Folkhälsomyndigheten
 Invigning (februari 2014) och nationell konferens (maj 2014)
Referensgruppen!
Benckt Aspman, Åre kommun
Elisabeth Bengtsson, Region Skåne
Annika Larsson, Regionförbundet Östsam
Kerstin Månsson, Helsingborg stad
Elisabeth Rahmberg, Västra götalandsregionen
Eva Renhammar, Malmö stad
Pernilla Thornberg-Berner, Halmstad kommun
Ronny Weylandt, Jämtlands läns landsting
Programförklaring
Mötesplats social hållbarhet är ett forum för att utveckla
välfärden på ett socialt hållbart sätt.
Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidrar mötesplatsen
till minskade hälsoskillnader och att tillgodose människors
grundläggande behov och rättigheter.
Mötesplatsens aktiviteter är öppna för förtroendevalda,
tjänstemän och forskare inom kommun, landsting, stat,
näringsliv och idéburen sektor.
Programförklaring Vi vill
•
stärka kunskapen kring innebörden av begreppet social hållbarhet och hur
det hänger samman med andra angränsande frågor som exempelvis
folkhälsa, jämlikhet, jämställdhet, mänskliga rättigheter, mångfald,
demokrati- och medborgarinflytande
•
skapa förutsättningar för att hantera den perspektivträngsel som kan råda
mellan sociala hållbarhetsfrågor och hur de i sin tur förhåller sig
miljömässiga och ekonomiska perspektiv på hållbar utveckling
•
stärka kunskapen kring de insatser som behöver göras för att stärka
social hållbarhet och minska skillnader i hälsa i samhället
•
stärka kunskapen kring hur vi går från kunskap till handling och
implementerar sociala hållbarhetsfrågor i ordinarie styr- och
ledningssystem
Programförklaring –
Vi vill
•
stärka kunskapen kring hur vi bedriver en framgångsrik strategisk
samverkan inom och mellan den offentliga sektorn och idéburna
sektorn, näringslivet och forskarsamhället
•
stärka kunskapen kring hur vi mäter, analyserar och bedömer
effekter av det vi gör för att stärka social hållbarhet
•
aktivt identifiera kommande behov och utmaningar inom social
hållbarhet och medverka till att utveckla insatser och strategier för
att hantera dessa
•
bidra till att den forskning som bedrivs inom ovanstående områden
blir mer applicerbar för beslutsfattare och verksamhetsansvariga på
lokal, regional och nationell nivå
•
vara en mötesplats för social hållbarhet vars arbete bygger på
kunskap och erfarenheter från lokal, regional och nationell nivå i
Sverige, men också från Norden, Europa och övriga världen.
Mät och förstå din samtid och
framtid
Morgondagens sociala hållbarhetsutmaningar:

Vilka är dessa?

Vilka krav ställer de på våra mätsystem?

Kommer mätsystemen att synliggöra konsekvenserna av de beslut vi
fattar?
Bygger på rekommendationer från Samling för social hållbarhet:

Integrera jämlikhet i hälsa i all politik och i ordinarie styrning och ledning

Mät och analysera problemet och bedöm effekterna av olika åtgärder
Programmet - förmiddag
Gruppdiskussion
Vägval för framtiden: Utmaningar för det kommunala uppdraget
mot 2025 – Bettina Kashefi
Framtida utmaningar för ett socialt hållbart samhälle – Gunvor G
Ericson och Staffan Werme
En historisk exposé utifrån Malmös perspektiv – Eva Renhammar
Nationella rapporterings- och uppföljningssystem – Maria
Danielsson, Tiina Ekman/Anna Westin och Joakim Malmdin
Programmet - eftermiddag
Nationellt stöd för rapportering och uppföljning – Anders Norrlid,
Elisabeth Skoog Garås, Katrien Vanhaverbeke
Lokalt och regionalt utvecklingsarbete för mått och indikatorer –
Mikael Sonesson, Cecilia Ljung, Göran Henriksson
Gruppdiskussion och dialog i helgrupp
Gruppdiskussion
Presentera varandra
Vad är mitt uppdrag?
Vad är mina förväntningar på dagen?
Vilken fråga känner jag behöver diskuteras under dagen?
Vägval för framtiden: Utmaningar för
det kommunala uppdraget mot år 2025
Bettina Kashefi
Sveriges Kommuner och Landsting
Framtida utmaningar för ett socialt
hållbart samhälle
Gunvor G Ericson (mp)
Riksdagsledamot
Staffan Werme (fp)
Örebro kommun och Sveriges Kommuner och Landsting
PAUS
En kort bensträckare!
Vi samlas åter klockan 11.30
En historisk exposé utifrån Malmös
perspektiv
Eva Renhammar
Malmö stad
Nationella rapporterings och
uppföljningssystem
Maria Danielsson
Folkhälsomyndigheten
Tiina Ekman och Anna Westin
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Joakim Malmdin
Statistiska Centralbyrån
Vad tycker du?
Hur använder du dig av statlig statistik och rapportering idag?
Är den användbar?
Är den relevant?
LUNCH
Vi samlas igen senast klockan 13.30!
Nationellt stöd för rapportering
och uppföljning
Anders Norrlid
Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA)
Elisabeth Skoog Garås
Sveriges Kommuner och Landsting
Katrien Vanhaverbeke
Arena för tillväxt/Sveriges Kommuner och Landsting
Vad tycker du?
Hur ser du på dessa initiativ?
På vilket sätt blir de användbara och relevanta?
Vad kan vi göra mera?
KAFFE!
Vi ses igen klockan 14.30!
Lokalt och regionalt utvecklingsarbete för mått och indikatorer
Mikael Sonesson
Regionförbundet Östsam
Cecilia Ljung
Karlskoga och Degerfors kommuner
Göran Henriksson
Västra Götalandsregionen
Vad tycker du?
Hur ser du på dessa initiativ?
På vilket sätt blir de användbara och relevanta för alla?
Vad behöver vi göra mera?
Gruppdiskussioner
Vilken nytta har jag av de arbeten som pågår?
Vilken roll bör nationell nivå spela?
Hur bör nationell, regional och lokal nivå samverka?
Vilken roll kan Mötesplatsen spela?
Finns behov av särskilda initiativ?
Stort tack för idag!
 Ett fortsatt centralt tema för Mötesplats social hållbarhet
 Återkoppla på vilket sätt via utvärderingen (eller direkt till oss)
 Lansering av webbplats (prel. december 2014)
 Näringslivets roll för social hållbar utveckling –
Temaseminarium den 5 december
 Vad händer inom EU och internationellt med relevans för socialt
hållbar utveckling i Sverige? – Temaseminarium vår 2015
 Nationell konferens maj 2015 med fokus på tillit, förtroende och
social sammanhållning