Mötesplats social hållbarhet

advertisement
Näringslivet och social hållbarhet
Temaseminarium den 5 december 2014
Ramarna för dagen


Syfte med seminariet och introduktion till Mötesplatsen
Förmiddag: Näringslivets perspektiv på social hållbarhet

LUNCH klockan 12:00


Eftermiddag: Samarbete för social hållbarhet mellan näringslivet och det
offentliga
Cafédialog

SLUT klockan 16:00
Moderator: Nina Olsson
Medverkande - förmiddag
Mötesplats Social Hållbarhet
Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten
Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting
Näringslivets roll för social hållbarhet
Anders Morin, Svenskt Näringsliv
Charlotta Szczepanowski, Riksbyggen
Amanda Jackson, Swedbank
Pär Larshans, Max (Petter Billengren)
Medverkande - eftermiddag
Samverkan mellan näringslivet och det offentliga
Lotta Andersson, Stockholms Handelskammare
Fredrik Welander, Business Region Örebro
Åsa Svanberg, Norran
Erika Pettersson, Malmö stad
Lisa Sennström, Konkurrensverket
Stefan Forsgren, Sodexo
Vad betyder alla begrepp?

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov
(Brundtlandskommissionen, 1987)


Det finns tre perspektiv på hållbar utveckling

Sociala perspektiv på hållbarhet

Ekologiska perspektiv på hållbarhet

Ekonomiska perspektiv på hållbarhet
Social hållbarhet har många betydelser.


Mänskliga rättigheter, jämställdhet, välfärd, välfärdssystem, hälsa osv.
Hur kan vi orientera oss i variationer av det sociala hållbarhetsbegreppet?
Social hållbarhet betyder olika
saker i olika situationer
”Betrakta social hållbarhet som ett orienterande begrepp som anger en
riktning. Tänk på att det finns en idévärld knuten till det. Begreppet visar
på ett perspektiv som handlar om en möjlig framtid.
Vilket innehåll detta perspektiv kommer att ha i en given situation är
beroende av existerande värderingar – där det kan finnas olika
uppfattningar och normer om det önskvärda. Det förändras när
samhället förändras”.
(Sören Olsson , 2012)

Att lyssna efter idag: vilken idéer knyts till begreppet social hållbarhet? Vad verkar
vara önskvärt?
Mötesplats Social Hållbarhet
Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten
Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting
https://www.youtube.com/watch?v=PC2y85O6bWg#action=share
Social hållbarhet inom Mötesplats
Social Hållbarhet
 För Mötesplats Social Hållbarhet handlar social hållbarhet om att bygga
ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande
mänskliga behov uppfylls. Från mötesplatsens programförklaring:
Social hållbarhet har en avgörande betydelse för det demokratiska samhället
och är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett socialt
hållbart samhälle är resilient, men samtidigt förändringsbenäget och ett
samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga
skillnader. Det är ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde
står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till
varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.
Programförklaringen berättar
vad mötesplatsen är och vill
Mötesplats social hållbarhet är ett forum för att utveckla
välfärden på ett socialt hållbart sätt.
Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidrar mötesplatsen
till minskade hälsoskillnader och att tillgodose människors
grundläggande behov och rättigheter.
Mötesplatsens aktiviteter är öppna för förtroendevalda,
tjänstemän och forskare inom kommun, landsting, stat,
näringsliv och idéburen sektor.
Introduktion till Mötesplatsen och centrala begrepp
Hur hamnade vi här?
 Forum folkhälsa
 Samling för social hållbarhet – minska skillnader i hälsa
 Beslut om att skapa en ny mötesplats (vår 2013)
 Samarbete mellan SKL och Folkhälsomyndigheten
 Invigning (februari 2014)
 Nationell konferens (maj 2014)
 Att mäta och förstå din samtid och framtid (september 2014)
Mötesplatsens arbete stöttas
av en referensgrupp
Benckt Aspman, Åre kommun
Elisabeth Bengtsson, Region Skåne
Annika Larsson, Regionförbundet Östsam
Kerstin Månsson, Helsingborg stad
Elisabeth Rahmberg, Västra götalandsregionen
Eva Renhammar, Malmö stad
Pernilla Thornberg-Berner, Halmstad kommun
Ronny Weylandt, Jämtlands läns landsting
Syfte med dagens seminarium
 Belysa vad social hållbarhet kan betyda inom
näringslivet
 Exemplifiera privat-offentliga samarbeten för social
hållbarhet
 Belysa utmaningar och framgångsfaktorer i privatoffentliga samarbeten för social hållbarhet
 Utbyta erfarenheter av (sam-)arbete för social hållbarhet
#socialhallbarhet
Viktiga saker
ANSLUT TILL: Scandic_easy
FYLL I:
Namn, landskod,
mobilnummer
VÄLJ CONNECT
Vilka är här idag?
Vänd dig till en bordsgranne
 Namn och organisation
 Varför är detta seminarium intressant för dig?
Näringslivets perspektiv på det socialt hållbara
samhället och näringslivets roll
Anders Morin, Svenskt näringsliv
Charlotta Szczepanowski, Riksbyggen
Amanda Jackson, Swedbank
Pär Larshans, Max (Petter Billengren)
Diskutera runt bordet
 Vad var särskilt intressant i det som du just har hört?
 Vad handlar begreppet social hållbarhet om inom näringslivet?
 Hur rimmar detta med de erfarenheter du har?
Trevlig lunch!
Vi ses klockan 13:00
Samarbete mellan näringsliv och offentliga för
social hållbarhet
Fredrik Welander, Business Region Örebro
Erika Pettersson, Malmö stad
Åsa Svanberg, Norran
Lisa Sennström, Konkurrensverket
Stefan Forsgren, Sodexo
Diskutera runt bordet
 Vad var särskilt intressant i det som du just har hört?
 Hur rimmar detta med de erfarenheter du har?
 Vad handlar samarbete kring social hållbarhet mellan
offentliga aktörer och näringslivet om?
Framgångsfaktorer och utmaningar i samverkan
mellan näringsliv och offentliga för social hållbarhet
Cafédialog
Vad är ditt intryck efter idag?
 Hur ser offentliga aktörers förutsättningar ut att samarbeta med
näringslivet kring social hållbarhet?
- Vad verkar nödvändigt, lätt och svårt?
 Hur ser näringslivsaktörers förutsättningar ut att samarbeta
med det offentliga kring social hållbarhet?
- Vad verkar nödvändigt, lätt och svårt?
Vad är ditt intryck efter idag?
 Vad tycker du var mest intressant i det som din trio nyss
diskuterade?
- Indikerar det några viktiga utvecklingsområden när det gäller
samarbete mellan det offentliga och näringsliv för social
hållbarhet?
- Om ja, hur kommer vi dit?
- Vem behöver agera i nästa steg?
 I din yrkesroll, vad kan du göra mer av eller annorlunda för att
främja samarbete kring social hållbarhet?
Råd på vägen
 Vad är sambandet mellan det som ni har diskuterat i trion och parvis?
 Implikationer av detta i nästa steg? Vad blir viktigt för olika aktörer att
tänka på i privat-offentliga samarbeten gällande social hållbarhet?
- Formulera tre medskick tillsammans
- Ett till näringslivet
”Näringslivet! …”
- Ett till offentliga
”Offentliga aktörer! …”
- Ett till arrangören
”Mötesplatsen – tänk på det här framåt”
- Skriv ned på A4
Näringslivet och social hållbarhet
Temaseminarium den 5 december 2014
Mötesplatsens aktiviteter våren 2015
 Vad händer inom EU och internationellt med relevans för socialt
hållbar utveckling i Sverige? – Temaseminarium 18 mars i
Stockholm
 Nationell konferens. Tillit, förtroende och social
sammanhållning. Maj 2015
 Processutvärdering – ”Från kunskap till handling”
 Att gå från kunskap till handling – temaseminarium (juni)
 Vilka teman tycker du mötesplatsen ska lyfta? – fyll i
utvärderingen
 Lansering av webbplats januari 2015
Förhandstitt på webbplatsen
som lanseras i januari 2015
http://www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/
Stort tack för idag! På återseende!
[email protected]
+46 10 205 27 26
Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten
[email protected]
+46 8 452 77 57
Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting
Download